HTTP PROXY,  http://avo.cz, - SafeWeber.ru
: 20.08.2017. 09:10.

Pedstavitel podnikatelskho vzkumu a vvoje

ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

AVO jako dobrovolné sdruení právnických a fyzických osob zastupuje zájmy pedevším tch subjekt, jejich dosaené výsledky výzkumu a vývoje jsou v peváné míe komern vyuívány. V souasné dob reprezentuje na 80 len s tém 8 tisíci lidmi innými v této oblasti. Je jediným sdruením v R, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sfée, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný peván z privátních zdroj.

logo

zprAVOdaj
 

 

Platforma AVO
 

 

Tiskové zprávy
 

logo   logo   logo

ZprAVOdaj pináší aktuální informace ze svta aplikovaného výzkumu, pedstavuje nejlepší eské výzkumníky a výzkumné ústavy a zveejuje významné výsledky eského výzkumu.

 

Projekt Internacionalizace platformy AVO, podpoený z OP PIK Spolupráce - Technologické platformy umoní diskutovat nové smry a monosti pro aplikovaný výzkum a uplatnní nových technologií.

 

Tiskové zprávy AVO se vnují nejen aplikovanému výzkumu a dní kolem nj, ale také zajímavým výsledkm eských výzkumných organizací a podnik zamených na výzkum a vývoj.

logo íst dále

 

logo íst dále

 

logo íst dále

 

OK
AVO o.p.s.
Pvodni www prezentace Novinky
15.8.2017
Nov slo Czech Business & Trade

Ekonomický magazín Czech Business & Trade slouí pedevším zahraniním partnerm uvaující o spolupráci s eskými subjekty. Poslední íslo se vnuje výzkumu, vývoji a inovacím. Magazín si mete stáhnout ZDE

logo tte dle

13.8.2017
Projekt AVO v novm programovacm obdob pro podporu mezinrodn spoluprce z fondu OP PIK

AVO je ešitelem projektu v programu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva prmyslu a obchodu programu Spolupráce – Technologické platformy. Název projektu je Internacionalizace platformy AVO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007165. Více ZDE

logo tte dle

12.8.2017
Seznam vzkumnch organizac

MŠMT je správním úadem, který je dnem 1. ervence 2017 poven výkonem agendy spojené s vedením seznamu výzkumných organizací. Pro zápis do seznamu je nutné splnit podmínky ZDE

logo tte dle