┴ň˝´ŰÓ˛ÝűÚ HTTP PROXY, ßň˝´ŰÓ˛ÝűÚ ÓݲŔÔŔ­˝Ţ˛ţ ßňšţ´Ó˝ÝÓ  Ôň­˝Ŕ  ˝˛­ÓÝŔ÷ű http://denik.obce.cz, ŕţ˛ţ­Ó  ˝ţ§­ÓÝňÝÓ Ô ŕř°-´Óý ˛Ř SafeWeber.ru
¤ţ˝ŰňńÝňň ţßÝţÔŰňÝŔň ńÓÝÝű§ ţ ˝˛­ÓÝŔ÷ň ßűŰţ: 23.08.2017Ń. Ô 21:39.

K poskytov└n╠ slu×eb, anal┘ze n└vÜt╦vnosti a personalizaci reklamy se vyu×╠vaj╠ soubory cookie. Informace o pou×it╠ webu mohou b┘t sd╠leny s dalÜ╠mi partnery p█sob╠c╠mi v oblasti soci└ln╠ch m╚di╠, inzerce a anal┘z. Pou×╠v└n╠m tohoto webu s t╠m souhlas╠te. DalÜ╠ informace

Den╠k ve▄ejn╚ spr└vy

iMunis SMiS ľ hromadn╚ rozes╠l└n╠ SMS po internetu

Aktuality

DalÜ╠ aktuality

§l└nky

Sni×ov└n╠ regulatorn╠ z└t╦×e

Sni×ov└n╠ regulatorn╠ z└t╦×e je v souŇasn╚ dob╦ velmi frekventovan┘m t╚matem p▄i diskus╠ch o hled└n╠ zp█sobu zefektivđov└n╠ ve▄ejn╚ spr└vy. Poj╠c╠m prvkem t╦chto diskus╠ je snaha zlepÜit dostupnost p▄╠stupu subjekt█ spoleŇnosti (obŇan█, podnikatel█, instituc╠) ke spr└v╦ sv┘ch ă▄edn╠ch Ňi administrativn╠ch z└le×itost╠. 23. 8. 2017, Ostatn╠

Obce jako poskytovatel╚ dotac╠, n└vratn┘ch finanŇn╠ch v┘pomoc╠ a dar█

V ănoru roku 2015 byla publikov└na novela z└kona o rozpoŇtov┘ch pravidlech ăzemn╠ch rozpoŇt█ (z└kon Ň. 250/2000 Sb.), kter└ upravila i z└kony o obc╠ch, o kraj╠ch a z└kon o hlavn╠m m╦st╦ Praze. 21. 8. 2017, Legislativa

P▄╠stupnost je t╚ma pro n└s vÜechny

Dnes si ode m╦ p▄eŇtete Ňl└nek na jin╚ t╚ma, ne× jste zvykl╠. Budeme se bavit o äp▄╠stupnostiô a to zpoŇ└tku z docela Üirok╚ho ăhlu. DneÜn╠ pojet╠ p▄╠stupnosti shrnut╚ takov┘m hezk┘m Ňesk┘m v┘razem ägovernance accessibilityô se zdaleka neomezuje jen na v└m dob▄e zn└mou p▄╠stupnost web█. Jde toti× o p▄╠stupnost cel╚ ve▄ejn╚ spr└vy i ve▄ejn┘ch slu×eb. 18. 8. 2017, Ve▄ejn└ spr└va online

Anal┘za syst╚mu kontrol ăzemn╠ch samospr└vn┘ch celk█

Ji× pom╦rn╦ dlouhou dobu se diskutuje o tom, zda rozÜ╠▄it pravomoci NejvyÜÜ╠ho kontroln╠ho ă▄adu (NKš) i na kontrolu hospoda▄en╠ ăzemn╠ch samospr└vn┘ch celk█. Snaha pod▄╠dit hospoda▄en╠ ăzemn╠ch samospr└vn┘ch celk█ kontrole NKš narazila p▄i posledn╠m pokusu v Sen└tu, kde zasedaj╠ lid╚ s velkou zkuÜenost╠ z komun└ln╠ politiky. 16. 8. 2017, Ostatn╠

Hospoda▄en╠ kraj█ v roce 2016

Podle podklad█ ze st└tn╠ho z└v╦reŇn╚ho ăŇtu za rok 2016 bylo hospoda▄en╠ krajsk┘ch samospr└v ăsp╦Ün╚. Celkov╚ p▄╠jmy kraj█ Ňinily 168,3 mld. KŇ a jejich v┘daje dos└hly 155,6 mld. KŇ. Hospoda▄en╠ kraj█ tedy skonŇilo s p▄ebytkem ve v┘Üi 12,7 mld. KŇ. 14. 8. 2017, Ekonomika

WWW.PRAGUE.EU: Ofici└ln╠ port└l nejen pro turisty

Denn╦ aktualizovan┘ turistick┘ port└l, kde i vy najdete zaj╠mav╚ informace? Takov╚ jsou str└nky www.prague.eu. Web spravuje ofici└ln╠ marketingov└ organizace hlavn╠ho m╦sta Prahy äPrague City Tourismô. V dubnu letoÜn╠ho roku port└l obdr×el zvl└Ütn╠ cenu ministryn╦ pro m╠stn╠ rozvoj za nejlepÜ╠ turistickou prezentaci na webov┘ch str└nk└ch p▄i sout╦×i Zlat┘ erb. Mimo jin╚ i d╠ky tomuto presti×n╠mu ocen╦n╠ jeho obliba neust└le roste, v souŇasn╚ dob╦ evidujeme p▄ibli×n╦ 300 000 n└vÜt╦v m╦s╠Ňn╦. 11. 8. 2017, Ve▄ejn└ spr└va online

Hospoda▄en╠ obc╠ a dobrovoln┘ch svazk█ obc╠ v roce 2016

Na z└klad╦ vyhodnocen╠ st└tn╠ho z└v╦reŇn╚ho ăŇtu za rok 2016 lze konstatovat, ×e hospoda▄en╠ obc╠ a dobrovoln┘ch svazk█ obc╠ (DSO) bylo ăsp╦Ün╚. DoÜlo k sn╠×en╠ celkov┘ch p▄╠jm█ oproti roku 2015 o 5,7 mld. KŇ, a to p▄edevÜ╠m vlivem radik└ln╠ho poklesu p▄ijat┘ch transfer█ (o 23,1 mld. KŇ). Ani n└r█st dađov┘ch p▄╠jm█ o v╠ce ne× 15 mld. KŇ nepomohl obc╠m k dosa×en╠ stejn┘ch p▄╠jm█ jako v minul╚m roce. 9. 8. 2017, Ekonomika

P▄estavba vesnic jihov┘chodn╠ Moravy ľ Kyjovsko

PokraŇujeme t▄et╠m d╠lem seri└lu, v n╦m× se zaj╠m└me o stavebn╠ v┘voj venkova jihov┘chodn╠ Moravy. V t╚to Ň└sti jsme se zam╦▄ili na vesnice Kyjovska. 7. 8. 2017, Regiony

Chytr╚ pr█vodcovsk╚ syst╚my aneb jak vyu×╠t modern╠ technologie v cestovn╠m ruchu

Kraj VysoŇina ji× od roku 2010 intenzivn╦ spolupracuje s tchajwansk┘m Institutem pro informaŇn╠ pr█mysl na realizaci modern╠ch elektronick┘ch ve▄ejn┘ch slu×eb, kter╚ jsou jedineŇn╚ v r└mci §esk╚ republiky a maj╠ z└sadn╠ p▄╠nos pro obyvatele Ňi n└vÜt╦vn╠ky kraje. Tak nejprve vznikla slu×ba eAmbulance, prost▄ednictv╠m kter╚ se pacienti objedn└vaj╠ pomoc╠ internetu do ambulanc╠ p╦ti krajsk┘ch nemocnic, a od roku 2011 rozv╠j╠me mobiln╠ pr█vodcovsk╚ syst╚my, jejich× c╠lem je zatraktivnit n└vÜt╦vu vybran┘ch turistick┘ch c╠l█ na VysoŇin╦. 4. 8. 2017, Ve▄ejn└ spr└va online

P▄╠sp╦vkov╚ organizace obce

Za ăŇelem zejm╚na efektivn╦jÜ╠ho hospod└▄sk╚ho vyu×╠v└n╠ majetku obce Ňi k zabezpeŇen╠ ve▄ejn╦ prosp╦Ün┘ch Ňinnost╠ mohou obce z▄izovat p▄╠sp╦vkov╚ organizace obce, kter╚ maj╠ postaven╠ pr└vnick┘ch osob. Obecn╦ tak lze konstatovat, ×e na v┘konu vlastnick┘ch a jin┘ch majetkov┘ch pr└v obc╠ se vedle samotn╚ obce mohou pod╠let (zprost▄edkovan╦ z hlediska pr└vn╠ho) i jej╠ p▄╠sp╦vkov╚ organizace. 2. 8. 2017, Legislativa

Podm╠nky dotac╠ na zateplen╠ bytov┘ch dom█ jsou v souŇasn╚ dob╦ velmi v┘hodn╚

VyÜÜ╠ podpora, ne× jak└ je v Integrovan╚m region└ln╠m operaŇn╠m programu (IROP), se v tomto programovac╠m obdob╠ (2014ľ2020) ji× ned└ oŇek└vat. Proto je d█le×it╚, aby zpozorn╦li vÜichni ti, co uva×uj╠ o zateplov└n╠ Ňi po▄╠zen╠ fotovoltaick┘ch kolektor█, p▄╠padn╦ o zm╦n╦ zdroje tepla. Ministerstvo pro m╠stn╠ rozvoj (MMR) toti× zjednoduÜuje podm╠nky, zrychluje administraci a z└roveđ hled└ dalÜ╠ mo×nosti jak pomoci ×adatel█m z╠skat pot▄ebnou podporu, kter└ od l╚ta 2016 Ňin╠ 30ľ40 % z celkov┘ch zp█sobil┘ch v┘daj█ projektu. 31. 7. 2017, Dotace

Zeptali jsme se Mgr. Jaroslava Fidrmuce, n└m╦stka ministra Ükolstv╠, ml└de×e a t╦lov┘chovy

Vize rozvoje obce TetÝn

Ke konci roku 2016 vznikla vize rozvoje obce TetÝn. Tato vize rozvoje je vytvo°ena jako novř druh strategie, kterř nabÝzÝ vřhody urbanistickÚ studie, strategickÚho plßnovßnÝ, turistickÚ koncepce a dalÜÝch nenßroŔnřch architektonickřch studiÝ, kterÚ se třkajÝ konkrÚtnÝch lokalit v obci a jejÝho okolÝ. 26. 7. 2017, Regiony

Novř zßkon o °ÝzenÝ a kontrole ve°ejnřch financÝ

V Parlamentu je v souŔasnosti projednßvßn nßvrh zßkona o °ÝzenÝ a kontrole ve°ejnřch financÝ, kterř by mýl nahradit stßvajÝcÝ zßkon Ŕ. 320/2001 Sb., o finanŔnÝ kontrole ve ve°ejnÚ sprßvý a o zmýný nýkterřch zßkon¨ (dßle jen äzßkon o finanŔnÝ kontroleô), ve znýnÝ pozdýjÜÝch p°edpis¨. 24. 7. 2017, Legislativa

ChytrÚ koncepty pro malÚ obce

MMR ╚R je gestorem zavßdýnÝ konceptu Smart Cities do °ÝzenÝ Ŕeskřch mýst. Ta podporuje p°edevÜÝm metodicky a po°ßdß pro zßstupce mýst odbornÚ seminß°e. Seminß°e zaŔaly ji× na konci roku 2015 a v pr¨býhu roku 2016 probýhla Ŕty°i setkßnÝ na tÚmata ve°ejnß sprßva, doprava, energetika a informaŔnÝ a komunikaŔnÝ technologie. 21. 7. 2017, Ve°ejnß sprßva online

FrancouzskÚ malÚ obce ji× nejsou ämalÚô

Letos v b°eznu uplynulo 35 let od legislativnÝho zaŔßtku zßsadnÝ reformy francouzskÚ mÝstnÝ samosprßvy. ZkuÜenosti zemý, kde podobný jako v ╚eskÚ republice existuje velkř poŔet malřch obcÝ, napovÝdajÝ, jakß podoba vztahu samosprßva ľ stßt m¨×e fungovat. Nebo nemusÝ, proto×e v poslednÝch letech dochßzÝ ve francouzskÚ samosprßvý k dalÜÝm vřznamnřm zmýnßm. 19. 7. 2017, ZahraniŔÝ

Nßvrh novely zßkona o socißlnÝch slu×bßch a zhodnocenÝ jejich dopadu na obce

V souŔasnÚ dobý je v legislativnÝm procesu nßvrh novely zßkona o socißlnÝch slu×bßch (Ŕ. 108/2006 Sb.) a navazujÝcÝch prßvnÝch norem nap°. zßkona Ŕ. 359/1999 Sb., o socißlný prßvnÝ ochraný dýtÝ. Pokud legislativnÝm procesem p°edlo×enř zßkon projde bez zmýny navr×enÚ ˙Ŕinnosti, je navr×en poŔßtek aplikace výtÜiny p°edklßdanřch zmýn od 1. ledna 2018. 17. 7. 2017, SocißlnÝ problematika

DalÜÝ Ŕlßnky

TOPlist