┴ň˝´ŰÓ˛ÝűÚ HTTP PROXY, ßň˝´ŰÓ˛ÝűÚ ÓݲŔÔŔ­˝Ţ˛ţ ßňšţ´Ó˝ÝÓ  Ôň­˝Ŕ  ˝˛­ÓÝŔ÷ű http://solon.cz, ŕţ˛ţ­Ó  ˝ţ§­ÓÝňÝÓ Ô ŕř°-´Óý ˛Ř SafeWeber.ru
¤ţ˝ŰňńÝňň ţßÝţÔŰňÝŔň ńÓÝÝű§ ţ ˝˛­ÓÝŔ÷ň ßűŰţ: 16.10.2017Ń. Ô 02:41.

Logo SolĐn
Logo SolĐn
 

SolĐn 6.0 pro Windows

Elektronick└ publikace SolĐn je urŇen└ pro ka×dodenn╠ Ňinnost na obecn╠ch, m╦stsk┘ch a krajsk┘ch ă▄adech, d└le tak╚ pro n└vÜt╦vn╠ky knihoven. Obsahuje aktu└ln╠ zn╦n╠ z└kon█, vyhl└Üek, p▄edpis█, na▄╠zen╠ a metodick┘ch pokyn█ z oblasti st└tn╠ spr└vy a samospr└vy a dalÜ╠ d█le×it╚ informace, dokumenty a adres└▄e t┘kaj╠c╠ se ve▄ejn╚ spr└vy.

Kalend└▄ akc╠

18.ľ19. 10. 2017
SilniŇn╠ konference 2017
19.ľ20. 10. 2017
Region vározvoji spoleŇnosti
19. 10. 2017
Jak zad└vat zak└zky na Üetrn╚ budovy
27. 10. 2017
Energetick╚ ăspory
31. 10. 2017
FinanŇn╦ dostupn╚ bydlen╠
31. 10. 2017
Den mal┘ch obc╠ (Prost╦jov)
1.ľ3. 11. 2017
Venkov 2017
1.ľ3. 11. 2017
Podzimn╠ Ükola Zdrav┘ch m╦st 2017
1. 11. 2017
Jak zad└vat zak└zky na Üetrn╚ budovy
2.ľ3. 11. 2017
XX.ácelost└tn╠ finanŇn╠ konference SMOá§R

Zejm╚na nov┘m zastupitel█m usnadn╠ orientaci v mno×stv╠ nejr█zn╦jÜ╠ch metodick┘ch pokyn█, dotac╠ a podklad█ tak, aby mohli rychle zvl└dnout vÜechny neodkladn╚ ăkoly.

Knihovn└m zase pom█×e naplnit jejich povinnost ze z└kona zprost▄edkov└vat obŇan█m informace z vn╦jÜ╠ch informaŇn╠ch zdroj█, zejm╚na informace ze st└tn╠ spr└vy a samospr└vy.

[ >> DalÜ╠ >> ]