ААА Ѕезопасный просмотр: Yangiliklar | DAVLAT TEST MARKAZI
Ѕесплатный HTTP PROXY, бесплатный антивирсЁто безопасна€ верси€ страницы http://dtm.uz?mod=news&page=16, котора€ сохранена в кэш-пам€ть SafeWeber.ru
ѕоследнее обновление данных о странице было: 08.12.2017г. в 10:30.

 
DAVLAT TEST MARKAZI

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi

DAVLAT TEST MARKAZI

Yangiliklar

RSS
 • Akademik lisey va kasb-hunar kollejlari pedagog xodimlari attestasiyasi davom etmoqda

  Њрта махсус, касб-cунар таълими cудудий бошKармаларида ташкил Kилинган аттестаци€ комисси€лари томонидан жорий йилнинг 4-февралидан 20 мартигача  академик лицей ва касб-cунар коллежлари  умумтаълим фанлари Kитувчиларини аттестаци€дан тказиш жадвали тасдиKланган. bозирги кунда JораKалпоCистон –еспубликаси, Ѕухоро, “ошкент, —ирдарЄ, ∆иззах, —урхондарЄ, ’оразм, —амарKанд вило€тлари ва “ошкент шаcрида  аттестаци€ жараЄни бошланган.

  ѕедагог ходимларнинг аттестаци€си Kуйидаги тартибда тказилади:

  педагог ходимнинг эгаллаб турган лавозими ва малака тоифаси бйича малака тавсифномаларига мослиги рганилади;

  малака синовлари (тестлар, Єзма ва ижодий ишлар) Єрдамида аттестаци€дан тувчи ходимнинг мутахассислиги бйича билим даражаси, касбий малакаси ва педагогик кникмалари аниKланади;

  педагог ходимнинг Kув-методик, маънавий-маърифий ва тарби€вий ишлари рганилади ва таcлил Kилинади;

  педагог ходим билан суcбат тказилади.

  јттестаци€ комисси€си томонидан тегишли Kарор чиKарилишида барча cужжатлар, жумладан, рта махсус, касб-cунар таълими муассасасининг илмий-педагогик кенгашида тасдиKланган эксперт гуруcининг хулосаси ва тавси€номаси cамда малака синовлари натижалари рганиб чиKилади ва улар асосида овоз бериш йли билан тегишли Kарор Kабул Kилинади.

  јттестаци€ комисси€си  “аттестаци€дан тди-тегишли лавозим ва малака тоифасига лойиK”; “аттестаци€дан тмади - эгаллаб турган лавозимига, малака тоифасига нолойиK”-деган Kарорлардан бирини Kабул Kилади.

  Њрта махсус, касб-cунар таълими муассасаси раcбари аттестаци€ комисси€си Kарори асосида бир ой муддатда тегишли буйруK чиKаради. Ћавозимлар ва малака тоифалари аттестаци€ комисси€си томонидан Kарор Kабул Kилинган кундан бошлаб амал Kилади.

  јттестаци€ натижалари бйича педагог ходимларга лавозим Єки малака тоифалари берилганлиги (саKлаб Kолинганлиги) тCрисида гувоcнома берилади. √увоcноманинг амал Kилиш муддати 3 йил.

   

   2013-02-25

  ѕрочитали: 11642

  to'liqroq
 • Oliy taАААlim muassasalari attestasiyasiga bagАААishlangan videokonferensiya

   

  2013 йилда аттестаци€дан тказилиши режалаштирилган 32 та олий таълим муассасасини аттестаци€дан тказиш жадвали тасдиKланиши муносабати билан 2013 йилнинг 15 февраль куни ƒавлат тест марказида видеоконференци€ тказилди.

  ¬идеоконференци€да олдинги йилларда тказилган аттестаци€ жараЄнида аниKланган камчиликлар, жумладан, Kув жараЄнини тартибга солувчи айрим норматив-cуKуKий cужжатларни – давлат таълим стандартлари, фан дастурларини з ваKтида белгиланган тартибда амалиЄтга киритилмаганлиги, олий таълим муассасалари томонидан тАст топшириKларини сифатсиз тайЄрланиш cолатлари мавжудлиги,  тиллар бйича Kув адабиЄтлари билан тлиK таъминланмаслик cолатлари, лаборатори€ ишлари бйича услубий крсатмаларнинг етишмаслиги Єки бажарилмаслик cолатлари мавжудлиги ва бошKа шу каби cолатлар Kайд этилганлиги cамда жорий йилда тказиладиган аттестаци€да бундай камчиликларни юзага келмаслиги учун амалга оширилиши зарур блган вазифалар белгиланди.

  ¬идеоконференци€да иштирок этаЄтган олий таълим муассасалари томонидан берилган саволларга жавоблар берилди:

  —авол: јттестаци€ жараЄнида Kув адабиЄтлари билан таъминланганлик cолати рганилаЄтганда ихтисослик фанларидан олий таълим муассасаси  илмий кенгаши тавси€си асосида нашр этилган дарслик ва Kув Kлланмалар инобатга олинадими?

  ∆авоб: јттестаци€ жараЄнида Kув адабиЄтлари билан таъминланганлик cолати бйича фаKат ќлий ва рта махсус таълим вазирлигини грифи билан нашрга тавси€ этилган дарслик ва Kув Kлланмалар инобатга олинади.

  —авол: янгиланган классификатор жорий этилиши муносабати билан €нгидан очилган таълим йналишлари ва магистратура мутахассисликлари аттестаци€га жалб этиладими?

  ∆авоб: јттестаци€га фаKат битирувчи чиKKан таълим йналишлари ва магистратура мутахассисликлари жалб этилади.

  —авол: ѕрофессор-Kитувчиларга Kайта тайЄрлашдан тган мутахассислиги бйича дарс берилиши мумкинми?

  ∆авоб: ѕрофессор-Kитувчиларга Kайта тайЄрлашдан тганда Kайси фандан дарс бериш cуKуKи берилган блса, фаKат ша фандан дарс берилиши мумкин.

  —авол: “анлов фанларидан дарслик ва Kув Kлланмаларни етишмовчилик cолатлари аттестаци€ жараЄнида Kандай инобатга олинади?

  ∆авоб: “анлов фанларидан дарслик ва Kув Kлланмалар етишмаган cолатларда маъруза матнлари, услубий Kлланмалар етарли даражада   мавжуд блиши керак.

   2013-02-19

  ѕрочитали: 1968

  to'liqroq
 • Umumiy oАААrta va maktabgacha taАААlim muassasalarining 2012-2013 oАААquv yilidagi attestasiya jarayoni haqida

  2012-2013 Kув йилида Њзбекистон –еспубликаси ¬азирлар ћаcкамаси томонидан тасдиKланган режага мувофиK 1025 та мактабгача ва 1847 та умумий рта таълим муассасаларини аттестаци€дан тказиш режалаштирилган.

  Њзбекистон –еспубликаси ¬азирлар ћаcкамасининг 2006 йил 10 февралдаги “Њзбекистон –еспубликаси таълим муассасаларини давлат аккредитаци€сидан тказиш тартиби тCрисидаги Ќизомни тасдиKлаш cаKида”ги 21-сонли Kарори ижросини таъминлаш маKсадида жорий Kув йилида аттестаци€дан тказилиб, cужжатлари ƒавлат тест маркази Kошида доимий фаоли€т крсатувчи јккредитаци€ комисси€сига  топширилган таълим муассасаларининг аттестаци€га оид cужжатлари ва туман (шаcар) јттестаци€ комисси€ларининг хулосаларини таcлилига мувофиK  110 та умумий рта таълим таълим муассасалари аккредитаци€лашга тавси€ этилди. Ўунингдек, таcлил натижасида Kатор cужжатларни расмийлаштиришда  хатоликларга йл Kйилганлиги cамда таълим муассасаларининг аттестаци€дан тказишда 2008 йил 14 июлда  Њзбекистон –еспубликаси јдли€ вазирлигида 1836-сон билан рйхатдан тказилган “Њзбекистон –еспубликаси таълим муассасаларини аттестаци€дан тказиш мезонлари ва технологи€лари бйича йриKнома”га рио€ Kилинмаганлиги сабабли 47 та умумий рта таълим муассасалари јккредитаци€ комисси€си томонидан аккредитаци€ланмади.

  јккредитаци€ланмаган таълим муассасалари cаKида тегишли маcаллий cокими€т органларига рнатилган тартибда маълум Kилинди ва жойларда аттестаци€ тказиш жараЄнини  €хшилаш  чора-тадбирлари ишлаб чиKилиб амалга оширилмоKда.

   2013-02-19

  ѕрочитали: 4360

  to'liqroq
 • Chet tillarni bilish va egallash darajasini baholash boshqarmasi toАААgАААrisida

   

  Њзбекистон –еспубликаси ѕрезидентининг 2012 йил 10 декабрдаги “„ет тилларни рганиш тизимини €нада такомиллаштириш чора-тадбирлари тCрисида”ги ѕJ-1875-сон Kарорига мувофиK ƒавлат тест маркази таркибида „ет тилларни билиш ва эгаллаш даражасини баcолаш бошKармаси ташкил этилди.

  ЅошKарма таркибида учта блим: „ет тилларни билиш даражасининг педагогик лчовларини ривожлантириш, „ет тилларини билиш даражасини баcолашнинг техник-дастурий таъминотини ривожлантириш, “ест синовларини ташкил этиш ва малака сертификатларини бериш блимлари ташкил этилди.

  ЅошKарманинг асосий вазифаси – халKаро эътироф этилган стандартларнинг талабларига мувофиK чет тилларни билиш даражасини баcолашнинг ћиллий тест тизимини ишлаб чиKиш ва жорий Kилишдан иборат.

  ЅошKарма ташкил этилган кундан бошлаб ишчи гуруcлар ташкил этилди, тест топшириKларининг базасини шакллантириш ишлари ва экспертиза жараЄни бошланди.

  Ўунингдек, “„ет тилларни билишнинг умумевропа компетенци€лари: рганиш, ргатиш ва баcолаш” (CEFR) асосида тест топшириKлари (Reading test, Writing test, Listening test, Use of English (grammar and vocabulary)ни уларнинг мазмуни ва шаклига Kйиладиган умумий cамда асосий талаблари ва  инглиз тилидан тафсилот (спецификаци€си) ишлаб чиKилди.

  ”шбу талаблар ва тафсилотга асосланиб Kиш тест (reading test), Єзиш тест (writing test), грамматик тест (grammar tests), луCат тестларининг намуналарини (vocabulary tests) ишлаб чиKилди.

  „ет тилларни билиш даражасининг баcолаш воситаларни ишлаб чиKишнинг умумий талаблари белгиланди (CEFR талаблари асосида).

  Ѕугунги кунда ишлаб чиKилган тест топшириKларини, тафсилот (спецификаци€)ни, воситаларни, тест тказиш механизмини синов (апробаци€)дан тказиш бйича тайЄргарлик ишлари кетмоKда.

   2013-02-18

  ѕрочитали: 3522

  to'liqroq
 • Oliy taАААlim muassasalarining reytingini aniqlash boАААyicha videokonferensiya oАААkazildi

       2013 йил 12 февраль куни ƒавлат тест марказида «–еспублика олий таълим муассасалари рейтингини баcолаш тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тCрисидаги Kарорнинг мазмун-моcи€ти ва ундан келиб чиKадиган вазифалар» мавзусида видеоконференци€ (очиK мулоKот) тказилди. ¬идеоконференци€да —амарKанд шаcридаги  7 та олий таълим муассасалари (—амарKанд давлат университети, —амарKанд давлат архитектура-Kурилиш институти, —амарKанд давлат тиббиЄт институти, —амарKанд давлат чет тиллар институти, —амарKанд иKтисодиЄт ва сервис институти, —амарKанд KишлоK хжалик институти, “ошкент ахборот технологи€лари университети —амарKанд филиали) билан очиK мулоKот ташкил этилди.

  ”ларнинг асосий саволлари ва ƒавлат тест маркази ходимлари томонидан берилган жавоблар:

  —авол: –еспублиАадаги Kайси олий таълим муассасалари бйича рейтинглар аниKланади?

  ∆авоб: –еспубликада фаоли€т олиб бораЄтган 59 та давлат олий таълим муассасалари рейтинги аниKланади. ‘илиаллар фаоли€ти бйича маълумотлар улар мансуб блган бош таълим муассасаси рейтингини аниKлашда cисобга олинади. ’орижий давлатларнинг олий таълим дастурлари бйича таълим берадиган муассасалар рейтингни аниKлашда иштирок этмайди. 

  —авол: ѕрофессор-Kитувчилар томонидан €ратилган Kайси дарслик ва Kув Kлланмалар инобатга олинади?

  ∆авоб: ќ“ћ таълим йналишлари (мутахассисликлар) бйича €ратилган ва ќлий ва рта махсус таълим вазирлигининг ћувофиKлаштирувчи  енгашидан тган дарслик ва Kув Kлланмалар инобатга олинади.

  —авол: “алабаларимиз турли халKаро ва республика олимпиадаларида cамда танловларда иштирок этиб, совринли ринлар билан таKдирланадилар. Jайси олимпиадалар ва танловлар cисобга олинади.

  ∆авоб: bукумат Kарорлари асосида ташкил этилган республика ва тан олинган  халKаро олимпиадалар, танловлар ва мусобаKалар инобатга олинади.

  —авол: –ейтингни аниKлаш мезонларининг 2.2.-банди бйича савол: јтоKли стипенди€лар совриндорлари инобатга олинадими?

  ∆авоб: јгар улар cам bукумат Kарорлари асосида ташкил этилган блса    инобатга олинади.

  —авол: –ейтингни аниKлаш мезонларининг 3.2.-банди бйича савол: ”шбу бандда профессор-Kитувчиларнинг халKаро конференци€лар тпламларида чоп этилган илмий маърузалари cисобга олинадими?

  ∆авоб: ѕрофессор-Kитувчиларнинг халKаро конференци€лар тпламларида чоп этилган илмий маърузалар cисобга олинмайди. ’алKаро конференци€лар тпламлари даврий нашр этиладиган илмий журналлар рнини босмайди.

  —авол: –ейтингни аниKлаш мезонларининг 3.4.-банди бйича савол: таълим соcаси бйича ташкил этилган хжалик cисобидаги илмий тадKиKот ишлари бйича университетга тушган маблаCлар инобатга олинадими?

  ∆авоб: bа, инобатга олинади. »KтисодиЄт тармоCининг таълим соcаси буюртмалари бйича тказилган тадKиKотлардан олинган маблаCлар cисобига киради.

  —авол: ћаълумки, ќ“ћлари аттестаци€си жараЄнида профессор-Kитувчилар томонидан снгги 3 йил мобайнида €ратилган  дарслик ва Kув Kлланмалар инобатга олинган эди. –ейтингни аниKлашда cам шундай Єндошув бладими?

  ∆авоб: Jарорда рейтингни аниKлашда жорий йил мобайнида ќ“ћ Kитувчилари томонидан нашр этилган дарслик ва Kув Kлланмалар сони инобатга олиниши белгиланган.

  —авол: –ейтингни аниKлашда тиббиЄт соcаси бйича йналишларга хос хусуси€тлар инобатга олинадими?

  ∆авоб: Jарорда илова Kилинган рейтингни аниKлаш бйича крсаткичлар cамма соcадаги олий таълим дастурларининг хусуси€тларини Kамраб олган.

  —авол: ќлий таълим муассасаларида таълим олувчиларнинг сонига Kараб “катта” Єки “кичик”лиги, профессор-Kитувчилар сони рейтингни аниKлашда инобатга олинадими?

  ∆авоб: bа, инобатга олинади. –ейтинг крсаткичлари ќ“ћларда таълим олувчиларнинг ва профессор-Kитувчиларнинг сонига нисбатан, келтирилган cолда cисобланади.

  —авол: Њзбекистон –еспубликаси ќлий аттестаци€ комисси€си тан олган илмий журналларда чоп этилган илмий маKолалар инобатга олинадими?

  ∆авоб: ќлий аттестаци€ комисси€си рйхатига кирган, тан олинган хорижий илмий журналлар - маKолаларнинг аннотаци€лари рефератив журналларда бериладиганган нашрлар («реферируемый» журналлар)  блса инобатга олинади.

  —авол: –ейтингни аниKлаш мезонларининг 1.3-банди бйича савол: ћувофиKлаштирувчи  енгашдан тган дарслик ва Kув Kлланмаларнинг барчаси инобатга олинадими?

  ∆авоб: .

  —авол: –ейтингни аниKлаш мезонларининг 1.8-банди бйича савол: ЊKув жараЄнида лаборатори€ ва Єрдамчи асбоб-ускуналардан фойдаланиш даражаси Kандай тартибда cисобга олинади?

  ∆авоб: ‘анларнинг Kув дастурларига киритилган амалий ва лаборатори€ машCулотларни тказишда Kлланиладиган лаборатори€ ва Єрдамчи асбоб-ускуналардан фойдаланиш даражаси бйича бу крсаткич баcоланади.

  —авол: –ейтингни аниKлаш мезонларининг 1.5-банди бйича савол: ’ориж олий таълим муассасалари билан алмашув дастурларида бир Єки бир неча профессор-Kитувчи иштирок этганда алмашув дастурлари сони Kандай аниKланади?

  ∆авоб: Ѕу крсаткич »нститутнинг хорижий олий таълим муассасалари билан тузган жами алмашув дастурларининг сони умумий профессор-Kитувчилар сонига нисбати тарзида аниKланади.

  —авол: –ейтингни аниKлаш мезонларининг 4.4-банди бйича савол: ѕрофессор-Kитувчиларимиз рта махсус касб-cунар  таълими муассасаларида Kув машCулотларини тказишдан ташKари улар билан илмий ишлар cам олиб боришади. Ѕу фаоли€т  рейтингда инобатга олинмайдими?

  ∆авоб: ѕрофессор-Kитувчиларнинг рта махсус касб-cунар  таълими муассасалари билан cамкорликда олиб борган илмий ишлари, агар уларнинг натижаси блса, рейтингни аниKлаш мезонларининг »лмий-тадKиKот ишлари бйича барча манбалардан тушган маблаCлар миKдорида cисобга олинади. 

  —авол: –ейтингни аниKлаш мезонларига ќ“ћларда олиб борилаЄтган маънавий-маърифий ишлар бйича фаоли€т инобатга олинмаган.

  ∆авоб: ќ“ћларнинг маънавий-маърифий ишлар бйича олиб бораЄтган фаоли€тининг самарадорлигини бевосита лчаш имкони€ти йK.

  —авол: Ѕизнинг филиал бйича cам алоcида рейтинг аниKланиладими?

  ∆авоб: ‘илиал рейтинги “ошкент ахборот технологи€лари университети билан бирга аниKланади.

  —авол-жавоблардан снг ƒ“ћ томонидан Kуйидаги фикрлар билдирилди:

  1. ќ“ћ профессор-Kитувчилари эътиборларини илмий ишларини кпроK инглиз тилида чоп этишга Kаратишлари лозим. „унки, шундагина олимларимиз ишлари билан халKаро миKЄсда танишиш мумкин блади. Ѕундан ташKари, “„ет тилларни рганиш тизимини такомиллаштириш чора - тадбирлари cаKида”ги ѕрезидент Kарори ижросини таъминлаш cам шуни талаб Kилади.

  2. ¬азирлар ћаcкамасининг 2013 йил 9 €нвардаги йиCилишида Kарор Kилинганидек, “cар бир олий таълим муассаси рейтингни тузиш учун маълумотларни йиCиш, Kайта ишлаш ва ƒавлат тест марказига таKдим этишдан иборат махсус ишчи гуруcлар тузилишини” таъминлашлари ва маълумотларнинг cаKKонийлигига алоcида эътибор Kаратишлари керак.

  3. Ёндиликда олий таълим муассасалари з-зини баcолашда эътиборларини таълим тизимининг халKаро баcолаш мезонларига Kаратишлари лозим.

   2013-02-18

  ѕрочитали: 2232

  to'liqroq
 • Xorijiy davlatlarda taАААlim olganlik toАААgАААrisidagi hujjatlarni tan olish va nostrifikasiyalash boАААyicha talabgorlarga qulayliklar yaratildi

       ’орижий давлатларда таълим олганлик тCрисидаги cужжатларни тан олиш ва нострификаци€лаш бйича эксперт комисси€ларининг навбатдаги йиCилишлари тказилди ва тегишли масалалар криб чиKилди. ’усусан, махсус синовларни тказишни такомиллаштириш ва муддатларни KисKартириш маKсадида оCзаки суcбат ва махсус синовларни бир кунда тказиш белгиланди.

    

   2013-02-14

  ѕрочитали: 1795

  to'liqroq
 • Oliy taАААlim muassasalari attestasiyasiga oid

       Њзбекистон –еспубликаси Ѕош вазирининг ринбосари ј.»крамов томонидан 2013 йилнинг 21 €нварида тасдиKланган “ќлий таълим муассасаларини аттестаци€дан тказиш жадвали”га мувофиK 2013 йилда Kуйидаги 32 та олий таълим муассасаси навбатдаги аттестаци€дан тказилади.

  • “ошкент давлат юридик институти
  • “ошкент давлат шарKшунослик институти
  • Њзбекистон давлат жаcон тиллари университети
  • “ошкент моли€ институти
  • “ошкент тKимачилик ва енгил саноат институти
  • “ошкент тиббиЄт академи€си
  • “ошкент тиббиЄт академи€си ‘арCона филиали
  • “ошкент тиббиЄт академи€си ”рганч филиали
  • “ошкент фармацевтика институти
  • “ошкент автомобил йллар институти
  • “ошкент педиатри€ тиббиЄт институти
  • “ошкент педиатри€ тиббиЄт институти Ќукус филиали
  • Jарши мухандислик-иKтисодиЄт институти
  • “ермиз давлат университети
  • —амарKанд KишлоK хжалик институти
  • ∆аcон иKтисодиЄти ва дипломати€ университети
  • —амарKанд иKтисодиЄт ва сервис институти
  • —амарKанд давлат чет тиллар институти
  • —амарKанд давлат университети
  • —амарKанд давлат тиббиЄт институти
  • —амарKанд давлат архитектура-Kурилиш институти
  • Ќукус давлат педагогика институти
  • JораKалпоK давлат университети
  • “ошкент давлат иKтисодиЄт университети
  • “ошкент темир йл мухандислари институти
  • “ошкент кимЄ-технологи€ институти
  • Њзбекистон миллий университети
  • “ошкент давлат педагогика университети
  • јндижон давлат тиббиЄт институти
  • јндижон давлат университети
  • јндижон KишлоK хжалик институти
  • јндижон машинасозлик институти

       јттестаци€ таълим муассасаси фаоли€тини баcолашда давлат назоратининг асосий шакли cисобланиб, таълим муассасасида кадрлар тайЄрлаш мазмуни, даражаси ва сифатининг давлат таълим стандартлари cамда давлат талабларига мувофиKлигини аниKлашдан иборат.
       јттетстаци€ комисси€си ƒавлат тест маркази томонидан тузилиб, унга ƒавлат тест маркази ходими раcбарлик Kилади
       јттестаци€ комисси€си таълим муассасасидаги таълим дастурлари, йналишлар ва мутахассисликларни аттестаци€ Kилиб, уларда кадрлар тайЄрлаш мазмуни, даражаси ва сифатининг давлат таълим стандартлари cамда давлат талабларига мувофиKлиги cаKида хулоса тайЄрлайди.
       ƒавлат аккредитаци€си таълим муассасасининг аттестаци€си хулосаларига кра амалга оширилади. јккредитаци€ комисси€си таълим муассасаси фаоли€тининг давлат таълим стандартлари ва давлат талаблари мезони cамда талабларига жавоб беришини эътироф этиш билан биргаликда унинг маKомини cам белгилайди.
       ќлдинги тказилган аттестаци€ таcлилига кра аттестаци€дан тмаган бакалавриат таълим йналишлари ва магистратура мутахассисликларининг аксари€ти ““алабаларнинг фанларнинг злаштириш (билим) даражаси” (73,7 %), “Ћаборатори€ ишларини тлиK бажарилмаслик cолатлари” (6,6 %), “‘анларнинг дастурлари мавжуд эмаслиги” (3,9 %), “»шчи Kув режа Kув режадан фарK Kилиши” (2,6 %) ва бошKалар (13,2 %) каби мезон талабларига жавоб бермаганлиги сабабли “јттестаци€дан тмади” деб эътироф этилган.
   

   2013-02-14

  ѕрочитали: 17517

  to'liqroq
 • OАААrta maxsus, kasb-hunar taАААlimi muassasalari pedagog kadrlari attestasiyasiga oid

       Њзбекистон –еспубликаси јдли€ вазирлиги томонидан 2008 йил 29 августда 1847-сон билан давлат рйхатидан тказилган “Њрта махсус, касб-cунар таълими муассасалари Kитувчилари ва ишлаб чиKариш таълими усталарини аттестаци€дан тказиш cамда уларга малака тоифалари бериш тартиби тCрисида”ги Ќизом асосида рта махсус, касб-cунар таълими (Њћ b“) тизимида фаоли€т крсатаЄтган педагог кадрлар аттестаци€си тказилмоKда. 
       ћазкур Ќизомга мувофиK JораKалпоCистон –еспубликаси, вило€тлар ва “ошкент шаcар Њћ b“ cудудий бошKармалари бошлиKлари раислигида 6 нафар аъзодан иборат, 14 та аттестаци€ комисси€лари ташкил этилди. bудудий бошKармаларида ташкил этилган аттестаци€ комисси€лари тизимда фаоли€т крсатаЄтган умумтаълим фанлари Kитувчилари билан суcбат жараЄнини 2013 йил февраль-март ойларида тказилиши жадвалини белгилади. јттестаци€ жараЄнида 20482 нафар педагог кадр иштирок этиши кутилмоKда. јттестаци€ комисси€си педагог кадрларнинг касбий фаоли€ти натижаларини батафсил рганган cолда “аттестаци€дан тди – тегишли лавозим ва малака тоифасига лойиK” Єки “аттестаци€дан тмади – эгаллаб турган лавозимига, малака тоифасига нолойиK” деган хулосалардан бирини Kабул Kилади. јттестаци€ комисси€си хулосаси билан нолойиK деб топилганларнинг лавозим Єки малака тоифаси пасайтирилади.  
       јттестаци€ жараЄнида педагог кадрларнинг касбий фаоли€тини cар томонлама рганиб чиKиш ва таcлил Kилиш, Kув тарби€вий ишлар сифатига объктив баcо бериш, лавозим ва тоифасига мослигини аниKлаш ва мазкур лавозим Єки малака тоифани бериш маKсадида эксперт гуруcи директор ринбосари, тажрибали педагоглар, ишлаб чиKариш таълими усталари cамда cудудий бошKарув органи вакили киритилган cолда таълим муассасалари директори буйруCи билан ташкил этилган ва эксперт гуруcи педагог кадрни лавозим Єки малака тоифасида Kолдириш, ошириш, пасайтириш cаKида хулоса ва тавси€номалар тайЄрлайди, шунингдек таълим муассасаси илмий-педагогик кенгашида ушбу хулоса ва тавси€номалар муcокама Kилиниб, тасдиKланади cамда аттестаци€ комисси€сига киритилади. 

   2013-02-14

  ѕрочитали: 3370

  to'liqroq
 • Test sinovlari oАААtkazilmoqda

       ƒавлат тест маркази томонидан йил давомида турли хил тест синовлари тказилиб келинмоKда. ∆умладан, 2012 йил 2 окт€брь-2013 йил 15 €нварь кунлари 2013 йилда муддатли cарбий хизматга чаKирилувчилар учун тест синовлари тказилди.
       Ўунингдек, жорий йилнинг €нварь-февраль ойларида эса 2013 йилда Њзбекистон –еспубликаси Jуролли кучлари сафида муддатли cарбий хизматни тугатаЄтган cарбий хизматчилар учун тест синовлари тказилди.
       Њзбекистон –еспубликаси Jуролли кучлари сафида муддатли cарбий хизматни тугатаЄтган cарбий хизматчилар учун тказилган тест синовларида аввалдан мавжуд блган иккита фан блокларига 2013 йилдан эътиборан биринчи марта “ћантиKий тестлар” фан блоки (20 та савол) Kшилди. янги тартиб тест синовларининг муддатли cарбий хизматни тугатаЄтган cарбий хизматчилар учун KизиKарли тишини таъминлаш, мантиKий фикрлаш салоcи€тини аниKлаш имконини бериши билан бирга, уларнинг мантиKий фикрлаш Kобили€тини оширишга хизмат Kилади.
       Ѕундан ташKари ¬азирлар ћаcкамасининг “JораKалпоCистон –еспубликаси ¬азирлар  енгаши –аисининг, вило€тлар ва “ошкент шаcар cокимларининг ринбосарлари, маънавий-маърифий ишлар бйича Єрдамчилари, туман ва шаcарлар cокимларининг Kув семинарларини тказиш тCрисида”ги 2013 йил 16 €нвардаги 13-ф-сон фармойиши асосида минтаKавий семинар машCулотлари тказилди. ћинтаKавий семинар машCулотлари €куни бйича ƒавлат тест маркази томонидан жорий йилнинг 8- ва 11-февраль кунлари €куний тест синовлари тказилди.

   2013-02-14

  ѕрочитали: 2735

  to'liqroq
 • OАААrta maxsus, kasb-hunar taАААlimi muassasalari attestasiyasiga oid

       Њзбекистон –еспубликаси Ѕош вазири ринбосари томонидан 2012/2013 Kув йилида рта махсус касб-cунар таълим муассасаларини аттестаци€дан тказиш жадвали тасдиKланди. ”нга кра 44 та академик лицейларни Kайта, 21 та академик лицей ва 79 та иKтисодиЄт коллежларини аттестаци€дан тказиш режалаштирилган. јкадемик лицейлар аттестаци€си февраль-апрель ва иKтисодиЄт коллежлари аттестаци€си апрель-июнь ойларида тказилади. 
       јттестаци€да таълим йналиши (мутахассислик) бйича Kуйидаги асосий cисобланган крсаткичлар: 
      а) таълим йналиши (мутахассислик) тасдиKланган давлат таълим стандарти, тармоK таълим стандарти, намунавий Kув режа ва дастурлар билан тлиK таъминланган cамда ишчи Kув режа ва Kув дастурлари намунавий Kув режа ва Kув дастурларига мувофиK блганда;
       б) аттестаци€ жараЄнида тказилган назорат ишларида ижобий баcоларга злаштирган Kувчилар салмоCи 55 фоиздан кам блмаганда;
      в) барча KитилаЄтган фанлар ва амалиЄтлар бйича педагог, муcандис-педагог ва ишлаб чиKариш таълими усталари билан тлиK таъминланган cамда уларнинг лавозим вазифалари малака талабларига мувофиK блганда;
      г) cар бир фандан Kитиш тилига мос камида битта номда дарслик Єки Kув Kлланма (дарслик ва Kув Kлланма €ратилмаган фандан эса таълим муассасаси илмий-педагогик кенгаши томонидан тавси€ этилган маърузалар тплами) ахборот-ресурс маркази (кутубхона)да мавжуд блганда;
     д) умумтаълим, чуKурлаштирилган ва мутахассислик фанларидан ишчи Kув дастурда белгиланган лаборатори€ ишларини бажариш учун керакли жиcозлар билан таъминланган cамда режалаштирилган лаборатори€ ишлари бажарилганда таълим йналиши (мутахассислик) бйича таълим муассасаси «јттестаци€дан тди» деб cисобланади.

   2013-02-14

  ѕрочитали: 1787

  to'liqroq
 • TEST SINOVLARIGA TAYYORGARLIK

   

  Joriy yilning yanvar-fevral oylarida Toshkent shahri, viloyatlar hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasida hududlardagi Xalq ta’limi va O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi boshqarmalari tasarrufidagi ta’lim muassasalari o‘qituvchilari ishtirokida 2013-2014 o‘quv yilida oliy ta’lim muassasalariga kirish test sinovlarida ishlatiladigan test topshiriqlari jamg‘armasini shakllantirish maqsadida test topshiriqlarini ishlab chiqish va ularni ekspertizadan o‘tkazish bo‘yicha o‘quv-seminarlar tashkil etildi. Shuningdek, 7-8 yanvar kunlari Buxoro viloyatida o‘tkazilgan o‘quv-seminarlarida Buxoro davlat universitetining professor-o‘qituvchilari ham ishtirok etdilar. Seminar ishtirokchilariga test topshiriqlarini tayyorlash vazifasi topshirildi.

   

   2013-02-12

  ѕрочитали: 3666

  to'liqroq
 • Hududiy attestatsiya komissiyalar faoliyatini amaliy va metodik yordam koАААrsatish maqsadida taАААlim muassasalari attestatsiya komissiyalari uchun oАААquv-seminar oАААtkazildi

   

   

            O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 10 fevraldagi «O‘zbekiston Respublikasi ta’lim muassasalarini davlat akkreditatsiyasidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida»gi 21-sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2011 yil 10 yanvarda tasdiqlangan “Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar xalq ta’limi boshqarmalari, tuman (shahar) xalq ta’limi bo‘limlari, boshqa tashkilot va idoralar tasarrufidagi umumiy o‘rta ta’lim muassasalarini 2011-2015 yillarda attestatsiyadan o‘tkazish rejasi”si, O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi va Davlat test markazining 2012 yildagi qo‘shma buyrug‘i va Davlat test markazi direktorining 2012 yil 7 dekabrdagi 36-Q/B-sonli buyrug‘i asosida joriy yilning 18-21 dekabr kunlari Surxondaryo, Qashqadaryo, Navoiy va Jizzax viloyatlarida hududiy attestatsiya komissiyalar faoliyatini takomillashtirish, ularga amaliy va metodik yordam ko‘rsatish maqsadida Davlat test markazi va Xalq ta’limi vazirligi bilan hamkorlikda ta’lim muassasalari attestatsiya komissiyalari uchun o‘quv-seminar o‘tkazildi.

  Seminarda tuman (shahar) attestatsiya komissiyalari rais (hokim o‘rinbosari)lari, komissiya raisi o‘rinbosar (ta’lim muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo‘limlari mudir)lari  hamda ushbu masalaga mas’ul xodimlar, ta’lim muassasalari attestatsiya jarayoniga jalb etilgan ekspertlar ishtirok etdi.

              Seminarda ta’lim muassasalarining attestatsiyasiga oid masalar bo‘yicha savol-javoblar o‘tkazildi. 

   2013-01-31

  ѕрочитали: 2227

  to'liqroq
 • Harbiy xizmatga borishni xoxlayman...

   

  Keyingi yillarda yoshlarimiz orasida respublika Qurolli kuchlari safida xizmat qilishni xohlovchilar soni oshib bormoqda.

  Bu hukumatimizning vatanga bo‘lgan sadoqat, harbiy xizmatga bo‘lgan intilish, vatanparvarlik tuyg‘usining yuksalishiga qaratilgan siyosatining mevasi desak to‘g‘riroq bo‘ladi.

  Quvonarli tomoni shundaki, bunday ma’naviy yuksalishni yoshlarda ham, ularning ota-onalarida ham kuzatish mumkin. Prezidentimizning 2008 yil 20 noyabrdagi “Fuqarolarning O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida muddatli harbiy xizmatni o‘tash shart-sharoitlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘rsida”gi PF-4054-sonli farmoni hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 14 yanvardagi “Fuqarolarni muddatli harbiy xizmatga yig‘ish va jo‘natish, ularni harbiy qismlarda qabul qilish, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari rezerviga bo‘shatilgan harbiy xizmatchilarni yashash joylariga qaytarishni tashkil etish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 10-sonli qaroriga ko‘ra bugun harbiy xizmatga ketuvchilar qanday tantanali kuzatilayotgan bo‘lsa, harbiy xizmatdan qaytayotganlar ham shunday bayramona kayfiyatda kutib olinmoqda. Har bir chaqiriluvchi va harbiy xizmatdan qaytuvchi e’tiborda.

  Hozirgi kunda muddatli harbiy xizmatga chaqiriluvchilarning eng munosibi tanlanmoqda va mana shu saralashning yana bir bosqichi bilim darajasini belgilab beruvchi test sinovi hisoblanadi.

  2013 yilning 14 yanvariga qadar test topshirgan muddatli harbiy xizmatga chaqiriluvchi fuqarolar soni 2012 yilldagiga nisbatan ko‘pligi ham fikrimizning dalilidir.

  Masalan: 2012 yilning 14 yanvariga qadar 139 ming muddatli harbiy xizmatga chaqiriluvchi test sinovidan o‘tgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich 2013 yilning shu kuniga qadar salkam 142 mingtani tashkil etdi. Farg‘ona viloyatida test topshirish jadvali juda qisqa muddatda bajarildi.

  Harbiy xizmatga chaqiriluvchilar 3 ta fan (blok) bo‘yicha, ya’ni I-blok: ona-tili va adabiyoti – 25 ta savol,  II-blok: matematika – 25 ta savol, III-blok: tarix – 10 ta savol, jami 60 ta savoldan iborat test sinovlarini topshirdilar.

  Bu yilgi test sinovlarida tashkiliy ishlar joylardagi mudofaa ishlari boshqarmalari, bo‘limlari bilan hamkorlikda yuqori darajada tashkil etildi. Test sinovi jaryonida  har bir auditoriyada 1 nafardan rahbar va 2 nafardan kuzatuvchi ishtirok etdi. Ular son jihatdan o‘tgan yilgiga nisbatan ko‘p va bu o‘z navbatida test sinovlarining adolatli va xolisona o‘tishini ta’minlaydi.

   2013-01-31

  ѕрочитали: 4164

  to'liqroq
 • Harbiy xizmatdan qaytdim, tavsiyanoma oldim

   

  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 31 maydagi “O‘zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari safida muddatli harbiy xizmatni o‘tab bo‘lgan fuqarolarga imtiyozlar tizimini takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 1765-sonli qarori ijrosini ta’minlash maqsadida muddatli harbiy xizmat o‘tash davomida o‘z xizmat burchini vijdonan bajargan, yuqori harbiy tayyorgarlikka erishgan harbiy xizmatchilarga O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim muassasalariga o‘qishga kirishda qo‘shimcha imtiyoz berish tizimi takomillashtirildi.

  2013 yilning 16-19 yanvar kunlari muddatli harbiy xizmatchilarning jangovar tayyorgarligi, ma’naviy-ma’rifiy bilim darajasi va mantiqiy fikrlash salohiyatini aniqlash bo‘yicha test sinovlari o‘tkazildi.

  Yuqorida tilga olingan qarorga asosan endilikda muddatli harbiy xizmatni tugatayotgan fuqarolar 3 ta fan bloki bo‘yicha test sinovini topshiradilar. Bular I-blok: jangovar tayyorgarlik – 40 ta savol,  II-blok: ma’naviy-ma’rifiy – 20 ta savol, III-blok: mantiq – 20 ta savol, jami 80 ta savoldan iborat. Savollar tegishli mutaxassislar tomonidan muddatli harbiy xizmatchining o‘zlashtirgan yillik dasturi asosida tuziladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005 yil 31 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari safida muddatli harbiy xizmatni o‘tayotgan harbiy xizmatchilarga beriladigan imtiyozlar tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-213-sonli qarorining 1-bandi o‘zgartirilib, unga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari safida muddatli harbiy xizmatni o‘tab bo‘lgan, harbiy qismlar qo‘mondonligining tegishli taviyanomalariga ega bo‘lgan fuqarolar barcha yo‘nalishlar va mutaxassisliklar bo‘yicha bakalavrlar tayyorlashda respublikaning barcha oliy ta’lim muassasalariga  kirishda to‘plash mumkin bo‘lgan maksimal ballarning 27 foizi miqdorida qo‘shimcha ball shaklidagi imtiyozga ega bo‘ldilar hamda harbiy xizmatni o‘tab bo‘lgan, ammo ular uchun imtiyozlar bo‘yicha belgilangan qo‘shimcha ballarni hisobga olgan holda tanlovdan o‘ta olmagan abiturientlarning respublikadagi boshqa oliy o‘quv yurtlariga qabul qilish to‘g‘risidagi arizalari test sinovlari tugagandan keyin 10 kun mobaynida O‘zbekiston Respublikasi ta’lim muassasalariga qabul qilish bo‘yicha Davlat komissiyasi tomonidan ko‘rib chiqilishi belgilangan. Bunda abiturient tanlagan boshqa oliy o‘quv yurtlariga qabul qilish tasdiqlangan umumiy qabul kvotasi doirasida, imtiyozlar bo‘yicha belgilangan qo‘shicha ballni hisobga olgan holda, fanlar bo‘yicha topshirilgan test sinovlari fanlar to‘plami (bloki) va abiturient tomonidan to‘plangan ballarga muvofiq, ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha Davlat komissiyasining qaroriga binoan amalga oshiriladi. 

   2013-01-31

  ѕрочитали: 9007

  to'liqroq

Pochta xizmati

Yangiliklar taqvimi
Dekabr 2017
 
DuSeChPaJuShYa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
TASHRIFLAR TAHLILI
“оп рейтинг www.uz
Obuna
Siz bizning yangiliklarga a`zo bo`lishingiz mumkin

Obuna bo`lish
Murojaat
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali
Murojaat kelib tushdi 210
Yakunlangan 180
Qayta ishlash jarayonida 2
Rad etildi 28
Ishonch telefoni orqali
Murojaat kelib tushdi 722
Yakunlangan 722
(27.11.2017 yil holatiga)
SHRIFT O'LCHAMI
AXBOROT RESURSLARI
So'rovnoma
So'rovnoma