HTTP PROXY,  http://ohkhodonin.cz, - SafeWeber.ru
: 18.12.2017. 11:29.

Okresn hospod sk komora HODON}N

Pohodov Vnoce vem

Krsn svtky vnon, pknou cestu z plnon,od Je.ka velk ranec, na Silvestra pkn tanec, od muziky lehk krok a pak astn nov rok.

Prvn p edpisy a smlouvy ve Sbrce zkon R 47. tden 2017 (stky 133 135 Sb.)

V tomto tdnu bylo publikovno mj. sdlen Ministerstva financ o vydn vmru, kterm se mn seznam zbo. s regulovanmi cenami. Ve sbrce mezinrodnch smluv R nebyl publikovn .dn nov dokument. Pln znn prvnch p edpis v PDF.

Poradna: Rodn sla na tenkch EET

Posledn dobou je velmi asto diskutovan otzka zve ejovn osobnch daj. Jak je to s rodnmi sly OSV, kter maj povinnost uvdt svoje rodn slo jako daov identifikan slo (DI)?

Etiketa u stolu s Ladislavem pakem

Asistovan z.itkov vee e spojen s praktickm ncvikem stolovn pod vedenm odbornka na etiketu Ladislava paka.

GDPR - Ochrana osobnch daj

Okresn hospod sk komora Hodonn si Vs dovoluje pozvat na odborn kolen: GDPR Ochrana osobnch daj.

Aktuln dotan vzva na podporu firemnch zamstnanc POVEZ II

Spolenost OHK servisn, s.r.o. je 100% dce inou spolenost Okresn hospod sk komory Hodonn zajiujc komplexn administraci dotanch i komernch projekt, vzdlvacch kurz, semin , poradenstv, informanho servisu a dalch innost spojench s rozvojem podnikatelskch subjekt, NNO a ve ejnoprvnch instituc za elem hospod skho rozvoje zem okresu Hodonn.

OBROVSK SPCH LENSKy FIRMY OHK HODON}N V PERSONIFIKACI VROBK SVTOVq NOVINKA JE Z ESKy REPUBLIKY

Nen to tak dvno, kdy v nenpadnm moravskm msteku Str.nice zaali vyvjet a dodvat 3D tiskrny do celho svta. Ocenily je spolenosti z oblasti prmyslu i kolstv. Nyn se autor tehdejho produktu Jan kopk spojil s Tomem Wolfem. Na svtov trh prv zavd zcela novou uniktn pokroilou technologii. Tvo pte personifikace vrobk pomoc digitln technologie.

Nbor firem do projektu Genderov audity v JMK

Od z 2017 maj firmy v Jihomoravskm kraji mo.nost zapojit se bezplatn do novho projektu OHK Hodonn Genderov audity v JMK. Clem projektu je zpracovat u firem celkem 10 genderovch audit. Audity se v dob akutnho nedostatku pracovnch sil mohou stt velkou konkurenn vhodou. Jde o modern zpsob, jak stabilizovat personln oblast ve firmch.

GDPR v praxi marketra aneb Osobn daje nejsou jen e-mailing

Zjednoduen eeno jsou osobn daje vechno, podle eho dok.ete identifikovat konkrtn osobu. Pokud si nejste jist, doporuuji pou.t nejbezpenj poznvac pomcku: Pokud policii p edm sbran daj doptr se s jeho pomoc osoby, kter se za nm skrv? Pokud odpov˿ zn ano, zat ite daj do kolonky osobn daje spadajc pod GDPR.

Zamstnavatel mohou opt .dat o p spvek na podporu vzdlvn zamstnanc

Od st edy 1. 11. 2017 mohou zamstnavatel opt .dat o p spvek v rmci III. vzvy v projektu Podpora odbornho vzdlvn zamstnanc II (POVEZ II).

Pozvnka na zvrenou krajskou konferenci

Na konferenci bude akcentovna Strategie rozvoje lidskch zdroj JMK, koncepce Prmysl 4.0 ve vazb na vzdlvn a modern formy vzdlvn. Clovou skupinou, pro kterou je konference zejmna organizovna, jsou ve ejn a soukrom vzdlavatel. Na konferenci je samoz ejm vtn ka.d, kdo se o problematiku vzdlvn dosplch zajm.

Regionln prezentace Televize Slovcka

TVS Vs vechny srdene zve na svou regionln prezentaci

Pozvnka na shrom.dn delegt OHK Hodonn

Dovolujeme si pozvat zstupce lenskch firem OHK Hodonn na shrom.dn delegt (valnou hromadu) Okresn hospod sk komory Hodonn.

HR sndan - setkn personalist k aktulnm problmm v oblasti personalistiky

HR sndan je pro Vs p ipravena jako bonus za ast na Veletrzch pracovnch p le.itost po danch Okresn hospod skou komorou Hodonn

OBCHODN} P}LE-ITOSTI PRO ESKy FIRMY V GRUZII

Akce se po d p i p le.itosti nvtvy velvyslance Gruzie a delegace z regionu Imereti ve Zlnskm kraji. Budete mt tak mo.nost diskutovat s obchodnm radou Gruzie v R panem Mikheilem Chkhikvadze, nmstkem guvernra Iosebem Khakhaleishvili nebo starostou okresu Bagdadi panem Archilem Gogsadze.

Podzimn veletrhy zam ily do jihomoravskch mst

Okresn hospod sk komora Hodonn v msci jnu uspo dala 2 veletrhy pracovnch p le.itost. Prvn veletrh se uskutenil 4. 10. 2017 v Kyjov a druh v prostorch Panskho dvora ve Vesel nad Moravou ve st edu 18. 10. 2017

Dlouh: Tm, .e sento i zamtli zaveden podnikatelskho psa, se problm s byrokraci a legislativn d.ungl p ece nevy eil

Praha, 12. jna 2017 ast zmny zkon, na zen a vyhlek, jejich nejednoznan vklad a aplikace do praxe, ale i nron komunikace mezi podnikatelem a sttem zpsobuj nejen podnikatelm takov pot.e, .e dnes i p i dobr vli nevd, jak povinnosti vi sttu mus plnit. Zmnit to mohl Prvn elektronick systm ji. vce ne. rok vyvjen Hospod skou komorou, za kterm stoj p edn odbornk na e-government v R, tvrce CzechPoint nebo datovch schrnek.

Nabdka slu.eb od SCHWARZ & PARTNER exportn marketing a poradenstv pro export do vcarska, Nmecka, Rakouska a do Rusk federace

Spolenost SCHWARZ & PARTNER nabz lenm Okresn hospod sk komory Hodonn slevu a. 30% na vstavn plochu na veletrhu INTERTOOL 2018 a tak 15% slevy na slu.by v oboru.

Zahranin st.e student regionlnch SO

Kyjovsko, Hodonnsko OHK servisn, s.r.o., kter je dce inou spolenost Okresn hospod sk komory Hodonn, spn dovrila realizaci ronho projektu zahraninch odbornch st. vzdlvacho programu Erasmus+ pro studenty st ednch kol.

Hospod sk komora R: Pot ebujeme efektivn stavebn prvo. Odmtme diktt minoritnch skupin a resortismus

Praha, 5. z 2017 Kvli slo.it byrokracii p i povolovn staveb se z projektant stvaj doslova ednci, kte mus obhat na ty ictku ad. Stavebnictv podle Hospod sk komory pot ebuje takov stavebn prvo, kter zjednodu, zp ehledn a zrychl stavebn zen. Nutnost je i speciln zkonn prava re.imu p pravy a vstavby liniovch staveb.