Áĺńďëŕňíűé HTTP PROXY, áĺńďëŕňíűé ŕíňčâčđńÝňî áĺçîďŕńíŕ˙ âĺđńč˙ ńňđŕíčöű http://rodinnapolitika.cz, ęîňîđŕ˙ ńîőđŕíĺíŕ â ęýř-ďŕě˙ňü SafeWeber.ru
Ďîńëĺäíĺĺ îáíîâëĺíčĺ äŕííűő î ńňđŕíčöĺ áűëî: 20.12.2017ă. â 18:17.

 
 

Aktuality rodinn™ politiky JMK

 

 

Na krajsk™m Ş	adu se setkali z‘stupci Family Point

Na krajsk™m Ş adu se setkali z‘stupci Family Point

08.12.2017

Na krajsk™m Ş adu se 28. listopadu 2017 setkaly odpovËdn™ osoby Family Point z Brna a cel™ho Jihomoravsk™ho kraje. Po vz‘jemn™m p edstavenťPjednotliv­ch Family Point byly p edstaveny novinky, kter™ se ud‘ly v roce 2017 a pl‘ny na rok 2018. ... cel­ ˝l‘nek

P	e˝tËte si zimnť ˝ťslo ˝asopisu Rodinka 2017

P e˝tËte si zimnť ˝ťslo ˝asopisu Rodinka 2017

01.12.2017

Aktu‘lnË vyloPnov™ ˝ťslo ˝asopisu RodinkaP-Pzima 2017, kter™ si m.ete prohl™dnout a p e˝ťst na webu Rodinn­ch pas zde. P Vťce o projektu Rodinn™ pasy se m.ete dozvËdËt na webuPwww.rodinnepasy.cz nebo na webu rodinn™ politiky JMK. ... cel­ ˝l‘nek

T	etť letonť setk‘nť koordin‘tor rodinn™ politiky obcť

T etť letonť setk‘nť koordin‘tor rodinn™ politiky obcť

29.11.2017

Naposledy v letonť roce se na Krajsk™m Ş adu Jihomoravsk™ho krajePdne 23. listopadu 2017 uskute˝nilo setk‘nť koordin‘tor rodinn™ politiky obcť. Hlavnťm cťlemPtohoto jedn‘nť byla diskuze, sdťlenť a informace o aktualit‘ch. Nejprve jsme projednali vyhodnocenť dotaznťk, ... cel­ ˝l‘nek

St‘rnutť a ve	ejn­ prostor bylo t™matem kulat™ho stolu

St‘rnutť a ve ejn­ prostor bylo t™matem kulat™ho stolu

28.11.2017

St‘rnutť a ve ejn­ prostor bylo t™ma kulat™ho stolu, kter­ byl dne 21. listopadu 2017 uspo ‘d‘n v r‘mci projektu Implementace politiky st‘rnutť na krajskou Şroveř. Za Jihomoravsk­ kraj se ho zŞ˝astnil M.A. Milan Vojta, MBA, p edseda V­boru soci‘lnË-zdravotnťho Zastupitelstva Jihomoravsk™ho kraje. ... cel­ ˝l‘nek

Zasedala platforma k politice st‘rnutť

Zasedala platforma k politice st‘rnutť

27.11.2017

Na krajsk™m Ş adË Jihomoravsk™ho kraje probËhlo dne 21. listopadu 2017 prvnť zased‘nť platformy odbornťk k projektu €€€Implementace politiky st‘rnutť na krajskou Şroveř€€€, kter­ realizuje Ministerstvo pr‘ce a soci‘lnťch vËcť. Do Ş˝asti vPplatformË bylo jmenov‘no 20 ˝len zPrzn­ch oblastť tak, ... cel­ ˝l‘nek

Uskute˝nila se konference na t™ma Hled‘me sv™ ko	eny

Uskute˝nila se konference na t™ma Hled‘me sv™ ko eny

24.11.2017

Konference "Hled‘me sv™ ko eny" se uskute˝nila 16. listopadu 2017 v hotelu Continental v BrnË. BylaPpo ‘d‘na vPr‘mci rodinn™ politiky Jihomoravsk™ho kraje a tematicky navazovala na T­den pro rodinu, kter­ se uskute˝nil vPkvËtnu 2017 se stejn­m mottem. ... cel­ ˝l‘nek

M.ete splnit p	‘nť obyvatelm domov pro seniory

M.ete splnit p ‘nť obyvatelm domov pro seniory

20.11.2017

Vťce ne. polovina domov pro seniory, kter™ provozuje Jihomoravsk­ kraj,Pse zapojila do projektu Ľesk™ho rozhlasu €€€Je.ťkova vnou˝ata€€€. Na speci‘lnť webov™ str‘nce www.jeziskovavnoucata.czPjsou od 13. listopadu 2017 zve ejnËna p ‘nť klient, ... cel­ ˝l‘nek

Koordin‘to	i rodinn™ politiky se u˝ili umËnť, jak prosadit spr‘vnou vËc

Koordin‘to i rodinn™ politiky se u˝ili umËnť, jak prosadit spr‘vnou vËc

02.10.2017

Na krajsk™m Ş adu v BrnË se dne 26. z‘ ť 2017 uskute˝nil semin‘ s n‘zvem UmËnť prosadit spr‘vnou vËc. Cťlovou skupinou semin‘ e byli koordin‘to i rodinn™ politiky obcť, kte ť se u˝ili, jak vyu.ťvat principy managementu zmËn p i prosazov‘nť nov­ch n‘pad, jak se p ipravit na komunikaci s klť˝ov­mi lidmi, ... cel­ ˝l‘nek

Konference

Konference "Hled‘me sv™ ko eny"

26.10.2017

Dne 16. listopadu 2017 se v hotelu Continental v BrnË uskute˝nť konference Hled‘mePsv™ ko eny, kterou po ‘d‘ rodinn‘ politika Jihomoravsk™ho kraje v r‘mci projektu €€€Sbli.ujeme generace a aktivnË st‘rneme vPJihomoravsk™m kraji€€€.PProjekt je spolufinancov‘n ze st‘tnťho rozpo˝tu Ľesk™ republiky, ... cel­ ˝l‘nek

Byla sputËna mobilnť aplikace Rodinn™ pasy

Byla sputËna mobilnť aplikace Rodinn™ pasy

05.10.2017

Inovacť v projektu Rodinn™ pasy je sputËnť mobilnť aplikace Rodinn™ pasy v Jihomoravsk™m kraji. Dťky aplikaci si m.ete na ji.nť MoravË vyhledat vťce jak 800 mťst, kde zťsk‘te s Rodinn­m pasem slevu. Jak™ zťsk‘te slevy v okolť mťsta, kde se pr‘vË nach‘zťte, ... cel­ ˝l‘nek

Zobrazeno: 1 - 10 ze 194 polo.ek