HTTP PROXY,  http://dotace.plzensky-kraj.cz, - SafeWeber.ru
: 21.12.2017. 22:30.

Krajsk dotan tituly Plzeskho kraje pro rok 2017

Dotan portl Plzeskho kraje slou. kPpodvn .dost o finann podporu ve ejn prospnch projekt a zrove jako zdroj informac o poskytnutch dotacch vPjednoduch a p ehledn form.

Dotan tituly Plzeskho kraje jsou vyhlaovny Radou Plzeskho kraje, kter zrove schvaluje znn p slunch Pravidel pro .adatele a p jemce.

Administraci dotanch titul provdj jednotliv odbory Krajskho adu Plzeskho kraje, kter rovn. zodpovdaj za vasn uve ejovn vekerch informac, souvisejcch s jednotlivmi dotanmi tituly v jejich gesci.

Otev en dotan tituly
P ipravovan dotan tituly
Zve ejovan informace

Vyhlen dotan tituly, do kterch m.e .adatel podat .dost (nebo bude mt tuto mo.nost vPnejbli. dob) vetn pravidel, dle.itch termn, kontakt na administrtory apod.

Ukonen dotan tituly vetn uspokojench a neuspokojench .dost.

Veker uspokojen a neuspokojen .dosti vetn dvodu vyhovn/nevyhovn.

Nvody a dal dle.it informace pro .adatele, respektive p jemce dotace zProzpotu Plzeskho kraje.

Nvody a manuly

eDotace: Jak zadat .dost do aplikace

Sthnout dokument

ePusa: - Jak si zalo.it et samosprva a jej z izovan organizace

Sthnout dokument

Ve ejnost - Jak si zalo.it et ve ejnost

Sthnout dokument

FAQ - asto kladen dotazy

Sthnout dokument