Akce v okol

23.12.2017 18:00

Divadlo
Slezsk™ divadlo P Muzik‘l P Mimo p edplatn™
array(1) { [0]=> array(2) { ["rendered"]=> array(2) { ["#markup"]=> string(20) "Horn n‘mĖst 13" ["#access"]=> bool(true) } ["raw"]=> array(3) { ["value"]=> string(20) "Horn n‘mĖst 13" ["format"]=> NULL ["safe_value"]=> string(20) "Horn n‘mĖst 13" } } }
Horn n‘mĖst 13 Opava 746 01

24.12.2017 21:00

Ostatn
Horn n‘mĖst P V‘no½n koledy, v‘no½n p bĖh, ob½erstven
array(1) { [0]=> array(2) { ["rendered"]=> array(2) { ["#markup"]=> string(17) "Horn n‘mĖst" ["#access"]=> bool(true) } ["raw"]=> array(3) { ["value"]=> string(17) "Horn n‘mĖst" ["format"]=> NULL ["safe_value"]=> string(17) "Horn n‘mĖst" } } }
Horn n‘mĖst Opava 746 01

25.12.2017 18:00

Koncert
Konkatedr‘la Nanebevzet Panny Marie P Zazn ½esk‘ me v‘no½n Jakuba Jana Ryby - Hej mist e! a v‘no½n psnĖ a koledy P
array(1) { [0]=> array(2) { ["rendered"]=> array(2) { ["#markup"]=> string(9) "Ryb trh" ["#access"]=> bool(true) } ["raw"]=> array(3) { ["value"]=> string(9) "Ryb trh" ["format"]=> NULL ["safe_value"]=> string(9) "Ryb trh" } } }
Ryb trh Opava 746 01
Zobrazit dal akce

Mapa mst

Na mapĖ m.ete msta v OpavĖ a okol vyhledat nebo vyfiltrovat podle kategori.

Zobrazit mapu