HTTP PROXY, http://portal.chmi.cz, - SafeWeber.ru
: 29.12.2017. 11:30.

 

Zobrazeni vystrah

P i nahrvn obsahu dolo k problmu. Zkuste strnku nahrt znovu. Pokud problm p etrvv, ujistt se, .e mte povolen Javascript a .e pou.vate podporovan prohl.e - vce informac.

Zprvy


  10.11.2017

  50 let Observato e HM Praha-Libu

  Observato eského hydrometeorologického ústavu (HMÚ) Praha-Libuš oslavuje 50 let innosti. V roce 1967 byla na rozhraní Kamýka, Libuše a Mod an p emístna z ruzyského letišt aerologická stanice. Pravideln vypouštné balony se sondami pro výšková m ení atmosféry toti. kolidovaly s rostoucím leteckým provozem. V prvních letech innosti observato e byl instalován meteorologický radar, byl zahájen p íjem dat z meteorologických dru.ic a zaala pozemní meteorologická m ení a pozorování. Pozdji byly vybudovány chemické laborato e pro sledování kvality ovzduší, kalibraní laborato e pro zajištní kvality m ení a specializované pracovišt pro sledování jakosti povrchových vod.
  Vedení HMÚ spolu se zamstnanci observato e, dnešními i bývalými, si p ipomene výroí vzniku Observato e na malé slavnosti, spojené s p ipomínkou významných mezník, ve st edu 15. listopadu 2017.
  Pro zástupce tisku a ostatních médií je p ipravena na 14. listopadu od 12 hod. tisková konference spojená se struným odborným výkladem a návštvou jednotlivých pracoviš. V rámci prohlídky je mo.no ve 12:15 z bezprost ední blízkosti shlédnout i start meteorologického balónu se sondou.

  Místo konání:  Observato Libuš (ul. Generála Šišky 942) - budova A. Parkování uvnit areálu je mo.né.


  Tiskový mluví HMÚ – kontakt: Petr Dvo ák, tel. 724 342 542, petr.dvorak@chmi.cz.

   


  1.11.2017

  HM vydv publikaci "Zneitn ovzdu na zem esk republiky v roce 2016"

  Dnešním dnem vychází souhrnný materiál Úseku ochrany istoty ovzduší eského hydrometeorologického ústavu "Zneištní ovzduší na území eské republiky v roce 2016". Roenka hodnotí kvalitu a stav ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovn emisí.
  V grafech, mapách, tabulkách a komentá ích dokumentuje stav ovzduší v roce 2016 a zárove popisuje i dlouhodobý vývoj a p íiny vedoucí k aktuálnímu stavu.

  tte více: Grafická roenka


  30.8.2017

  Pesticidy v podzemnch vodch v R up esnn HM k dajm publikovanm nktermi periodiky a zpravodajskmi portly

  V poslední dob se v médiích objevilo nkolik sdlení týkajících se výskytu pesticid v podzemních vodách v R. HMÚ tímto sdlením up esuje uvádné informace.

  1. Sdlení odkazují na novou studii HMÚ, avšak ve skutenosti se jedná o pravidelné shrnutí výsledk ka.doroního dlouhodobého monitoringu kvality podzemních vod, který HMÚ na celonárodní úrovni zajišuje a které ka.doron zve ejuje v Hydrologické roence a Hydrologické bilanci mno.ství a jakosti vody R pro p íslušný rok. Souhrnné informace jsou zárove ka.doron p edávány jako podklad pro Zprávu o stavu vodního hospodá ství R, kterou vydává Ministerstvo zemdlství ve spolupráci s Ministerstvem .ivotního prost edí pro p íslušný rok. Obdobn jsou výsledky tohoto dlouhodobého monitoringu ze strany HMÚ prezentovány na odborných konferencích a seminá ích týkajících se ochrany a kvality vod ji. od roku 2010.
  2. V nkterých p ípadech došlo k dezinterpretaci údaj pro rok 2016 vyu.itých zejména pro Zprávu o stavu vodního hospodá ství eské republiky, kdy byly nep esn uvedeny sledované ukazatele a poty objekt, ve kterých byly pesticidy v podzemních vodách nalezeny. V .ádném p ípad není pravda, .e: „ve všech loských vzorcích podpovrchové vody odborníci našli látky z post ik na kuku ici a epku“ ani informace, .e „s jedinou výjimkou byly prakticky všechny sledované pesticidní látky stanoveny ve všech odebraných vzorcích vod“.
  3. Skutená situace je taková, .e v posledních t ech letech se v 63 % ze 692 sledovaných objekt pesticidy vyskytovaly, ve 43 % sledovaných objekt koncentrace pesticid p ekroily limit 0,1 μg/l pro podzemní vodu a ve 31 % sledovaných objekt byl p ekroen limit 0,5 μg/l pro sumu pesticid v podzemních vodách. V naprosté vtšin se jedná o metabolity herbicid (metazachloru, metolachloru, alachloru, acetochloru a chloridazonu) pou.ívaných nyní i v minulosti pro ošet ování epky olejné, kuku ice a cukrové epy, tj. na plodiny p evá.n pstované jako suroviny pro výrobu biopaliv (bionafta, bioetanol, bioplyn). Koncentrace v podzemních vodách dosahují v ojedinlých p ípadech a. desítek μg/l. Jeliko. HMÚ provádí monitoring pesticid v podzemních vodách dlouhodob, lze z nam ených dat potvrdit dlouhodobou kontaminaci podzemních vod výše zmínnými látkami a tedy i dopad pstování biopaliv první generace na kvalitu vodních zdroj v eské republice. Nam ené koncentrace pesticid v jednotlivých objektech sít sledování jakosti podzemních vod HMÚ lze dohledat v národním informaním systému jakosti vody na této adrese: hydro.chmi.cz/isarrow/


  1.8.2017

  Akce Folimanka

  V sobotu 22. 7. 2017 probhla v parku Folimanka akce Voda je .ivot, která byla zam ená na vhodný pitný re.im obyvatel hlavního msta. Kampa mla upozornit obany na dostatený p ísun tekutin bhem dne, nejlépe isté vody, zvlášt v dob vysokých letních teplot. Poasí akci p álo a p ilákalo zhruba 500 návštvník, jejich. spektrum bylo velmi pestré.  Pracovníci pra.ské poboky HMÚ p edvedli ukázky m ení prtoku na potoku Boti. Dále bylo mo.né si prohlédnout limnigrafickou stanici, seznámit se s p ístroji pou.ívanými na m ení prtoku vody nebo si vyplnit jednoduchý hydrologický kvíz. Hojná úast potvrdila trvalý zájem ve ejnosti o akce podobného typu a p ispla k propagaci HMÚ.

     


  23.6.2017

  Konference Lys hora 120 let meteorologickch m en a pozorovn

  Ve dnech 14. – 15. ervna 2017 se konala na Lysé ho e v Beskydech konference Lysá hora – 120 let meteorologických m ení a pozorování po ádaná eským hydrometeorologickým ústavem a eskou meteorologickou spoleností.

  Úvodní p íspvky konference se vnovaly historii 120 let meteorologických m ení a pozorování na Lysé ho e, jako. i fenoménu Lysé hory (lidé a turistika, sport, ochrana p írody a stavební aktivity). 

  Dva bloky konference byly vnovány problematice m ení na horách, horským meteorologickým stanicím, p ístrojové technice, metodikám m ení, nebezpeným meteorologickým jevm na horách, pop . úpravám a vývoji meteorologických p ístroj. Další p íspvky byly zam eny na obory meteorologie, klimatologie a zneištní ovzduší ve st edních a horských polohách eska, Polska a Slovenska. Pozvání p ijalo mnoho odborník, pozorovatel horských meteorologických stanic z eska, Polska a Slovenka, významných „amatérských“ meteorolog z eska, klimatolog a pracovník, zabývajících se m ením a staniními sítmi v HMÚ, SHMÚ, IMGW a podniku Povodí Odry. Konference byla vnována také vzpomínce náhlého úmrtí Vladimíra Ondrucha (22. zá í 2016), vedoucího profesionální meteorologické stanice na Lysé ho e.

  Na konferenci bylo registrováno 103 úastník, kte í v osmi tematických blocích vyslechli 48 p íspvk. Úastníci konference rovn. obdr.eli sborník p íspvk z této konference a p ilo.ené DVD, kde byly v elektronické podob uvedeny ji. d íve vydané a p evá.n rozebrané publikace vnované meteorologické stanici na Lysé ho e, fotografie a filmové dokumenty.

  Konference se konala v p íjemném prost edí Bezruovy chaty na vrcholu Lysé hory, která pat í Klubu eských turist, a oba dva dny jednání konference doprovázelo pkné poasí. 

  Více informací naleznete na stránce eské meteorologické spolenosti www.cmes.cz/cs/node/354.


  Foto: spolená fotografie úastník (foto Hana Stehlíková)


>> Archiv

Mapa meteorologickch vstrah

Sucho

Aktuality


  19.12.2017

  Kvalita ovzdu a rozptylov podmnky v R v listopadu 2017

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v R v listopadu 2017 zjistíte v msíních zprávách, které vydává Úsek ochrany istoty ovzduší HMÚ. Celou zprávu za listopad 2017 naleznete zde.
   


  13.12.2017

  Zpravodaj HM Ostrava 11-2017

  K dispozici je 11. íslo „Zpravodaje“ roku 2017 s informacemi o poasí, teplotách, srá.kách, hydrologické situaci a p ehledu úrovn zneištní ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v msíci listopadu. V tomto vydání p ináší jako zajímavost informaci o Konferenci Vodní mlýny VI.


  14.11.2017

  Kvalita ovzdu a rozptylov podmnky v R v jnu 2017

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v R v íjnu 2017 zjistíte v msíních zprávách, které vydává Úsek ochrany istoty ovzduší HMÚ. Celou zprávu za íjen 2017 naleznete zde.


  14.11.2017

  Zpravodaj HM Ostrava 10-2017

  K dispozici je 10. íslo „Zpravodaje“ roku 2017 s informacemi o poasí, teplotách, srá.kách, hydrologické situaci a p ehledu úrovn zneištní ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v msíci íjnu. V tomto vydání p ináší jako zajímavost informaci o tlakové ní.i Herwart.


  19.10.2017

  asopis Meteorologick zprvy

  Práv vyšlo 4. íslo asopisu Meteorologické zprávy.
  Hlavní lánky v ísle:

  • Zpráva Svtové meteorologické organizace o stavu poasí a podnebí ve svt v roce 2016
  • Meteorologická analýza rozsáhlých smogových situací v R v lednu a únoru 2017
  • Vliv nov vzniklé vodní plochy na vlhkost vzduchu
  • Anketa – Klimatologie a klimatologové dnes a v blízké budoucnosti

  Více na casmz.chmi.cz.


>> Archiv

Eumesat

13.10.2010

EUMITS (EUMETSAT's Invitation to Tender System

Strnky organizace EUMETSAT, zam en na p ehled aktulnch i plnovanch tender v oblasti software, hardware a slu.eb.  Samotn seznam tender je voln dostupn, podrobnj informace jsou dostupn po bezplatn registraci. Viz rovn. nabdka mst v organizaci EUMETSAT. Vzhledem k tomu, .e esk republika je plnm lenem organizace EUMETSAT, mohou se esk firmy nebo jednotlivci uchzet jak o zakzky, tak zamstnn p mo, prost ednictvm uvedench strnek.