HTTP PROXY,  http://hodonin.familypoint.cz, - SafeWeber.ru
: 04.01.2018. 02:21.

Kalend akc
Akce Family Pointu

Akce msta Hodonn

Program pro dti, Mstsk knihovna Hodonn, vce info zde

Prohldky radnin v.e, vce info zde

Srden zdravm a v ele lbm-pozdrav z fronty, vce info zde

 

Vte o zajmav akci?

Po ádáte akci nebo o njaké zajímavé víte a chcete se o ni podlit s ostatními?
Zašlete nám e-mailem Vaši pozvánku a my ji rádi zve ejníme.

hodonin@familypoint.cz

Aktuln

Jako ka.dý rok, i tento srpen bude pat it Svatova ineckým slavnostem. Msto Hodonín a Dm kultury Hodonín Vás srden zvou od 11. - 14.8. 2017 na Masarykovo námstí. Bohatý kulturní program v podání Vry Martinové, Ji ího Zonygy i Olgy Lounové a dalších zajištn. Neváhejte a p ijdte se veselit. Programový leták najdete zde

Vítáme vás na stránkách kontaktního Family Pointu Hodnín, jeho. slu.eb mohou rodie s dtmi vyu.ívat od b ezna 2014.

Kontaktní Family Point se nachází v p ízemí budovy mstského ú adu na Národní t íd v Hodonín. K dispozici je zde pln vybavená místnost, která spíše ne. ú ední kancelá p ipomíná dtský pokojíek se spoustou hraek, p ebalovacím pultem, stolekem s posezením, mikrovlnnou troubou i jídelní .idlikou. Rodie zde najdou krátkodobé zázemí, kde mohou p ebalit i nakrmit své dít a spolen si odpoinout, a u. p i návštv centra msta i p i vy izování svých nále.itostí na mstském ú ad.

Cestou z práce musíte na Mstský ú ad, p itom vyzvednout dti ze školky a najednou nevíte, jak dti zabavit bhem ú edního jednání? My Vám poradíme! Msto Hodonín - obec p átelská rodin, vyšla v loském roce vst íc rodinám s dtmi. Ji. více jak rok zajišuje hlídání pro dti rodi, kte í p ichází na ú ad vy izovat své zále.itosti. Dti na Vás m.ou pokat v místnosti Family Pointu, kde najdou spoustu hraek, kní.ek ke tení a pro ty vtší tu jsou p ipravené logické hry.

Hlídání probíhá ve stávající místnosti Family Point – pln vybavené místnosti, která p ipomíná dtský pokojíek se spoustou hraek, p ebalovacím pultem, stolekem s posezením, mikrovlnnou troubou i jídelní .idlikou.
Slu.ba je bezplatná, urena pro dti ve vku od 3 do 10 let, kapacita jsou 4 dti a doba hlídání jsou maximáln 2 hodiny. Rodi p i p edávání dítte stvrzuje, .e je seznámen s provozním ádem Family Pointu, .e je dít zdravé a nemá infekní chorobu. Zárove obdr.í potvrzení o návštv odboru, které u p íslušné pracovnice ú adu nechá potvrdit.

 Pracovnice Family Pointu zajišuje pro dti vhodný program a  odpovídá za jejich bezpenost.

Místnost najdete v p ízemí budovy Mstského ú adu Hodonín, Národní t ída 25, dve e jsou oznaeny logem.

Kontaktní pracovnice:
Monika Mrázková, tel. 518 316 434

PROVOZNÍ DOBA pro hlídání dtí kontaktní pracovnicí
Pondlí 13.00 - 16.00
St eda   13.00 - 16.00

P ijte se podívat, místnost m.ete vyu.ít i mimo tyto hodiny k posezení, nakrmení nebo p ebalení dtí! Klíe jsou k zapjení na informacích.