Įåńļėąņķūé HTTP PROXY, įåńļėąņķūé ąķņčāčšńŻņī įåēīļąńķą’ āåšńč’ ńņšąķčöū http://obcan.ckrumlov.info, źīņīšą’ ńīõšąķåķą ā źżų-ļąģ’ņü SafeWeber.ru
Ļīńėåäķåå īįķīāėåķčå äąķķūõ ī ńņšąķčöå įūėī: 06.01.2018ć. ā 09:58.

Vtejte na ofici‘lnch str‘nk‘ch mĖsta ¼esk­ Krumlov

RYCHLE HLEDqM

KRqTKy ZPRqVY

18.12.2017

Zimn Ŗdr.ba komunikac

Komunikace se rozdĖlují pro ú½ely zimní údr.by podle stupnĖ dle.itosti, p i jejich ur½ení se p ihlí.í zejména k intenzitĖ dopravy, vedení tras ve ejné hromadné dopravy, dopravnímu významu komunikace, stavebnímu a dopravnĖ-technickému stavu komunikace. Zimní údr.bu zabezpe½ují Slu.by mĖsta ¼eský Krumlov s.r.o., které dle pot eby a aktuální meteorologické situace také zajišují nep etr.itou dispe½erskou slu.bu na tel. ½. 380 711 285 a 773 116 611. Sjízdnost a schdnost je zajišována provozem dennĖ v½etnĖ sobot, nedĖlí a svátk v dobĖ od 3.00 do 22.00 hod. Celé znĖní Opera½ního plánu zimní údr.by je k dispozici zde.

 AKTUALITY       UZAV}RKY A UPOZORNŹN}

Mapov‘ aplikace Kam m‘m jt volit? napov, kde najdete vai volebn mstnost

Mapov‘ aplikace Kam m‘m jt volit? napov, kde najdete vai volebn mstnost

Pokud jdete volit poprv™, p estĖhovali jste se, nebo u. nevte, kde je vae volebn mstnost, podvejte se do aplikace krumlovsk™ho geoport‘lu ... cel­P½l‘nek

MĖsto a jeho rozpo½et pro rok 2018

MĖsto a jeho rozpo½et pro rok 2018

Posledn ½tvrtlet je na Ŗ adĖ v.dy spojeno s usilovnou p pravou rozpo½tu mĖsta a nejinak tomu bylo i na konci uplynul™ho roku. Rozpo½et je toti. nejdle.itĖjm dokumentem, ... cel­P½l‘nek

MĖstsk‘ autobusov‘ doprava v nov™m roce

MĖstsk‘ autobusov‘ doprava v nov™m roce

Zvyujc se po½et p epraven­ch osob mĖstskou autobusovou dopravou zna½, .e popt‘vka po mĖstsk™ dopravĖ v porovn‘nm s p edchozm obdobm narostla. Pro porovn‘n s rokem 2016 ... cel­P½l‘nek

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky

Vzhledem ke kon½cmu pĖtilet™mu volebnmu obdob Ŗ adujcho prezidenta, vyhl‘sil p edseda Sen‘tu Parlamentu ¼R termn kon‘n volby prezidenta na dny 12. a 13. ledna 2018. ... cel­P½l‘nek

Projekty zrealizovan™ v roce 2017

Projekty zrealizovan™ v roce 2017

MĖsto v loųsk™m roce zrealizovalo za finan½n podpory Jiho½esk™ho kraje, ministerstev ¼esk™ republiky ½i opera½nch program adu projekt. ... cel­P½l‘nek

MĖsto m‘ zpracovanou komplexn dopravn koncepci

MĖsto m‘ zpracovanou komplexn dopravn koncepci

Projekt Komplexn dopravn koncepce mĖsta ¼esk­ Krumlov byl zpracov‘n spole½nost NDCon s.r.o. na z‘kladĖ v­bĖru zhotovitele ve ve ejn™ soutĖ.i. Koncepce je zpracov‘v‘na v ... cel­P½l‘nek

Ukon½en poradensk™ slu.by ¼esk™ obchodn inspekce

Ukon½en poradensk™ slu.by ¼esk™ obchodn inspekce

Z dvodu mal™ho z‘jmu spot ebitel ukon½uje ¼esk‘ obchodn inspekce poradenskou a informa½n slu.bu, kterou poskytovala pravidelnĖ prvn p‘tek v mĖsci v budovĖ MĖstsk™ho Ŗ adu ¼esk­ Krumlov ... cel­P½l‘nek

Lednov­ program v Senior klubu

Lednov­ program v Senior klubu

Senior klub pro sv™ n‘vtĖvnky p ipravil pestr­ lednov­ program. Za½‘tek vech program je ve 14 hodin. ... cel­P½l‘nek

Ozn‘men pacientm MUDr. Miroslava Pun½och‘	e

Ozn‘men pacient€m MUDr. Miroslava Pun½och‘ e

Krajsk­ Ŗ ad Jiho½esk™ho kraje, odbor zdravotnictv, oznamuje, .e zdravotnick‘ dokumentace zem el™ho MUDr. Miroslava Pun½och‘ e, s mstem poskytov‘n zdravotnch slu.eb ... cel­P½l‘nek

SoutĖ. Mlad fotografuj pam‘tky

SoutĖ. Mlad fotografuj pam‘tky

Sdru.en historick­ch sdel ¼ech, Moravy a Slezska v sou½asn™ dobĖ organizuje ji. jeden‘ct­ ro½nk mezin‘rodn soutĖ.e Mlad fotografuj pam‘tky, kter‘ je jednou z nejvĖtch svĖtov­ch akc ... cel­P½l‘nek

BudĖjovick‘ br‘na obl™kla nov­ pl‘

BudĖjovick‘ br‘na obl™kla nov­ pl‘

Perla vstupu do mĖsta €€€ BudĖjovick‘ br‘na €€€ z‘  novotou. Stavebn a restaur‘torsk™ pr‘ce trvaly ½ty i mĖsce a spo½valy v obnovĖ vnĖjho pl‘tĖ. Byly opraveny omtkov™ vrstvy, ... cel­P½l‘nek

Pilotn ro½nk participativnho rozpo½tu zn‘ vtĖzn™ projekty

Pilotn ro½nk participativnho rozpo½tu zn‘ vtĖzn™ projekty

Krumlovsk‘ ve ejnost hlasov‘nm rozhodla o projektech, kter™ budou v p tm roce realizov‘ny v r‘mci prvnho ro½nku participativnho pl‘nov‘n. N‘mĖty p edkl‘dali a ... cel­P½l‘nek

¼esk­ Krumlov je 25 let svĖtov­m kulturnm dĖdictvm

¼esk­ Krumlov je 25 let svĖtov­m kulturnm dĖdictvm

¼as neuvĖ itelnĖ let, p ed ½tvrtstoletm, 4. prosince 1992, se nae mĖsto za adilo do rodiny svĖtov™ho kulturnho a p rodnho dĖdictv UNESCO, toho nejlepho a nejhodnotnĖjho, co ... cel­P½l‘nek

Pokozen™ stromy na K	.ov™ ho	e nahrad nov‘ v­sadba

Pokozen™ stromy na K .ov™ ho e nahrad nov‘ v­sadba

Šzem K .ov™ hory aktu‘lnĖ proch‘z pl‘novanou rehabilitac, ke kter™ neoddĖlitelnĖ pat  i kultivace a k‘cen d evin. V pl‘nu je vak v­sadba nov­ch strom a ke , hruųov™ aleje nebo b ezov™ho h‘je. ... cel­P½l‘nek

Vyu.ijte nabdky v­pj½ky dom‘cho kompost™ru

Vyu.ijte nabdky v­pj½ky dom‘cho kompost™ru

V r‘mci dota½nho programu na projekt Dom‘c kompostov‘n v Jiho½esk™m kraji z Opera½nho programu -ivotn prost ed, spolufinancovan™ho Evropskou uni - Fondem soudr.nosti a St‘tnm ... cel­P½l‘nek

Strategie cestovnho ruchu v ¼esk™m KrumlovĖ

Strategie cestovnho ruchu v ¼esk™m KrumlovĖ

Ve spolupr‘ci a spolufinancov‘n ¼eskokrumlovsk™ho rozvojov™ho fondu, mĖsta ¼esk­ Krumlov, mstnho Sdru.en cestovnho ruchu ¼K a Jiho½esk™ centr‘ly cestovnho ruchu vznikl dokument Strategie cestovnho ruchu. ... cel­P½l‘nek