HTTP PROXY,  http://slapanice.cz, - SafeWeber.ru
: 11.01.2018. 01:26.

Steda, 10. leden 2018. Svtek m Betislav

Zkrcen menu

Odbr RSS
9. leden 2018

Nzev arelu ICEC

V jnu loskho roku se dostal arel ICEC do vlastnictv msta a jako vznamn st centra si zaslou. nov jmno. Arel by ml bt postupn p ebudovn a vyu.it pro obanskou vybavenost a dal pot eby msta. Obracme se tedy na Vs s .dost o vyplnn ankety na webu www.slapanice.cz/dotaznik. M.ete nm tak zaslat vlastn nvrhy: prost ednictvm ankety, psemn do schrnky Mˊ nebo na e-mail info@slapanice.cz.PSv odpovdi zaslejte do 21. ledna 2018.

9. leden 2018

Informace o dotacch z rozpotu msta

Upozorujeme, .e na webu http://www.slapanice.cz/odbor-financni/dotace-2018 byly zve ejnny formul e .dost o poskytnut dotace z rozpotu msta lapanice na rok 2018. V tomto roce je navena stka na dotace ve vi 1,8 milionu K.

-dosti o dotace je mo.n podvat od 23. 1. do 28. 2. 2018 prost ednictvm podatelny nebo potou na adresu MˊPlapanice, Masarykovo nmst 100/7. Kontaktn osoba: Zuzana Trnkov, tel.: 533 304 432, e-mail: trnkova@slapanice.cz.

9. leden 2018

Zahjen prac v mstskm parku

V pondl 8. 1. 2018 byly zahjeny prce v rmci I. etapy rekonstrukce mstskho parku. Jejich soust je vybagrovn zdek a prostoru mezi nimi. -dme obany o zvenou opatrnost p i pohybu v parku. Dokonen prac je plnovno na konec dubna 2018. Informace k rekonstrukci naleznete na webu: http://www.slapanice.cz/mestsky-park/.

... vce
8. leden 2018

Vbrov zen - str.nk Mstsk policie lapanice

Starostka msta lapanice vypisuje vbrov zen na obsazen pozice: str.nk Mstsk policie lapanice.

... vce
8. leden 2018

T krlov sbrka

V nedli 7. ledna 2018 probhl ve lapanicch 18. ronk T krlov sbrky, kter jako ka.d rok po dali Orel lapanice a Oblastn charita Rajhrad. Zastnilo se celkem 108 kolednk. Leton vt.ek by Oblastn charita Rajhrad rda vyu.ila k vybudovn novch jednol.kovch pokoj v hospici sv. Josefa a namontovn venkovnch .aluzi, kter ochrn pacienty p ed vysokmi letnmi teplotami. Mobiln hospic sv. Jana plnuje zakoupit pot ebn pomcky k poskytovn lep pe pro nevyliteln nemocn v jejich domovech. Oban msta vnovali letos celkem 191 803,- K (z toho v Bed ichovicch 15 082,- a ve lapanicch 176 721,-).PDkujemePkolednkm, Orlu lapanice, dobrovolnkm, kte se na akci podleli,Ptak i vem obanm, kte ve lapanicch a Bed ichovicch na sbrku p ispli.

8. leden 2018

Oznmen Mstsk policie

Oban, kte poskytli zrannm osobm na p echodu pro chodce na Brnnsk ulici dne 30.12. 2017 svoje p ikrvky, si je mohou vyzvednout v ednch hodinch u pan Pojezn na Mˊ lapanice, Masarykovo nmst 100/7, 1. patro - Ztrty a nlezy (Evidence obyvatel).

4. leden 2018

Konzultace mstskho architekta

Konzultace mstskho architekta Ing. arch. S. -eravy probhnou v tchto termnech:
17. 1. od 13.00 do 15.00 hod.
24. 1. od 13.00 do 18.00 hod.
v budov Mˊ lapanice ve lapanicch ve 2. poschod.
V noru 2018 konzultace ze zdravotnch dvod nebudou probhat.P

4. leden 2018

T krlov sbrka

V nedli 7. ledna 2018 probhne v ulicch msta osmnct ronk T krlov sbrky. Jako ka.d rok sbrku ve mst zajiuje Orel lapanice. Jedn se o nejvt dobrovolnickou akci v zemi, kter je soust tradice a jejm clem je zskn financ, kter pomohou lidem v nouzi. Leton vt.ek by Oblastn charita Rajhrad rda vyu.ila k vybudovn novch jednol.kovch pokoj v hospici sv. Josefa a namontovn venkovnch .aluzi, kter ochrn pacienty p ed vysokmi letnmi teplotami. Mobiln hospic sv. Jana plnuje zakoupit pot ebn pomcky k poskytovn lep pe pro nevyliteln nemocn v jejich domovech. Dal informace na webu:Phttp://www.trikralovasbirka.cz/.

Dal zprvy
27. nor 2017

Na zastupitelstvu se rozhodne o osudu arelu ICEC se starou ekologickou zt..

Prvn b eznovou st edu bude zastupitelstvo postaveno p ed zsadn rozhodnut, zda arel bvalch papren koupit a zat s jeho revitalizac a nebo nadle ponechat v rukou stvajcch vlastnk ( nizozemsk spolenost Abel Tasment Investment B.V. ) a nein p ihl.et chtrajcmu arelu a  en zneitn do dalch mst naeho msta. Arel je kontaminovn ltkami, kter jsou vysoce nebezpen pro zdrav lid i .ivotn prost ed. Posledn przkumn prce, kter zadala esk inspekce .ivotnho prost ed ukazuj na mo.n  en kontaminace i po levm b ehu potoka ky. Zprva poukzala i na pravdpodobnou konc .ivotnost ochrann stny podl arelu a mo.n ohro.en toku ky. Zneitn ji. zasahuje i pod obytnou zstavbu nap . na ulici Tyrova. Obyvatel lokalit p ilhajcch k arelu proto nesm v .dnm p pad erpat vodu ze svch studn, u.vat ji k pit, koupn ani zlivce svch zahrad.

... vce
3. nor 2017

Msto lapanice zva.uje nvrh stavebn uzvry

Msto lapanice zva.uje nvrh stavebn uzvry jako doasn opat en. Nechv prov it lokalitu Zlatch pol zemn studi, kter bude slou.it jako podklad pro p ipravovan nov zemn pln msta.

... vce
10. srpen 2016

84. lapanick slavnosti

Stavn mje, letn noc, zbavn odpoledne pro dti, krojovan prvod pro prvn strku, p edn prva prvnmu strkovi starostkou msta, hodov zbava se Sivickou kapelou nebo vernis. a vstava mal e Zdeka Dvo ka. Nejen tato lkadla letos nabdnou tradin lapanick slavnosti, kter se v naem mst odehraji od ptku do nedle ( 12. 14.8 ). ... vce
29. ervenec 2016

lapanice vyluuj tok hacker

Ve tvrtek 28. 7.2016 vyel v denku MF Dnes lnek pod nzvem Hacke i zmnili fotky z D1, podle kterho ml bt napaden systm p enosu dat mezi PR a Mˊ lapanice. Po proet en situace bylo zjitno, .e k .dnmu hackerskmu toku nedolo. Podrobnosti k cel situaci naleznete v p ilo.en tiskov zprv. ... vce
4. duben 2016

Byty vehlova

V roce 2003 msto realizovalo vstavbu bytovch dom na ulici vehlova (24 byt). P i p ezkoumn uzav ench budoucch kupnch smluv ale souasn veden msta zjistilo zva.n prvn chyby, kter maj za nsledek absolutn neplatnost smluv. Napravit situaci lze pouze dnm uzav enm smluv novch. Nastaven a realizace smluvnch vztah byla pln v kompetenci tehdejch orgn msta, narovnat smluvn vztahy a vypo dat se s celou situac mus nyn ale souasn veden. To se samoz ejm chce se svmi obany dohodnout, a proto navrhuje oboustrann p ijateln vypo dn vztah.
... vce
9. jen 2015

Mstsk mobili ve spoluprci s VUT

Nov mstsk mobili uit na mru pro msto lapanice budou navrhovat studenti Ateliru produktovho designu Fakulty vtvarnch umn VUT v Brn. Prvn informativn schzka se uskutenila dne 7. jna 2015 ve lapanicch. Studenti mohou ji. v tomto akademickm roce zat zpracovvat design jednotlivch prvk. Msto se takto rozhodlo vzhledem k tomu, .e n ve ejn prostor obv neuv iteln mno.stv rznch typ laviek a odpadkovch ko. uvedla starostka Michaela Trnn. ... vce
25. z 2015

Nvtva p edsedy vldy Bohuslava Sobotky

V rmci pravidelnch pracovnch cest do region navtv p edseda vldy Bohuslav Sobotka v sobotu 26. z 2015 Jihomoravsk kraj. Na zatku dne se p edseda vldy setk s vedenm msta lapanice, aby projednal sanaci ekologicky zat.enho zem. Dalm bodem programu bude otev en nov vrobn haly a sputn vrobn linky ve firm EGAN. ...
27. duben 2015

Ve lapanicch budou ve ejn diskutovat o nvrhu Zsad zemnho rozvoje

Ve ejn logistick centrum a roz en letit v Brn-Tu anech, vysokorychlostn .eleznin tra a dopravn een jihovchodn tangenty msta Brna, pat k nejvznamnjm zmrm, kter by se mly v budoucnu dotknout msta lapanic v rmci novch zemnch pln. Ve ejn prezentace na tma Zsady zemnho rozvoje JMK (ZR JMK) se uskuten 28. dubna 2015 od 17.00 hod. v zasedac mstnosti Mˊ lapanice. ... vce
10. prosinec 2014

Msto lapanice zlepuje informovanost vi obanm

Msto lapanice zahjilo veker kroky k tomu, aby zajistilo vt informovanost oban o tom, co p ipravuje, jak pracuj rada msta (RM), vbory a komise. ... vce
25. listopad 2014

Vzpomnkov akce ke 209. vro Bitvy t csa  ve lapanicch

Pietnmi akty na h bitov a u pomnku vnovanmu francouzskm lka m si p ipomenou lapanice Bitvu t csa , kter se nesmazateln vepsala do djin msta. P ed 209 lety - 2. prosince 1805 - se vchodn od Brna odehrla jedna z nejznmjch bitev napoleonskch vlek. Proti sob se nedaleko lapanic ocitlo na 90 tisc ruskch a rakouskch vojk a 75 tisc Francouz. ... vce
Dal zprvy

kd.jpg

MOBILN} ROZHLAS

Informace o slu.b

NENECHTE SI UJ}T

12. leden 2018 od 20.00 h
Mysliveck ples vce
17. leden 2018 od 17.00 h
23. ve ejn zasedn Zastupitelstva msta lapanice vce
19. leden 2018
Ples gymnzia
19. leden 2018 od 19.30 h
Lsky a Nelsky z Dekameronu vce

MSTSKq KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

PGymnzium a ZU lapanice
esf.jpg
Certifikty a ocennFamily point
PRod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortl ji.n Moravy
MoravaNapoleonska.jpgP
Cel esko te dtem
P
P

AKTUALITY NA EMAIL 


Informace o pou.it

as posledn aktualizace: 10.01.2018 000 16:36       Oficiln strnky Y 2011       webdesign: Origine

Verze Klasick | Mobiln