Áĺńďëŕňíűé HTTP PROXY, áĺńďëŕňíűé ŕíňčâčđńÝňî áĺçîďŕńíŕ˙ âĺđńč˙ ńňđŕíčöű http://czechspaceportal.cz, ęîňîđŕ˙ ńîőđŕíĺíŕ â ęýř-ďŕě˙ňü SafeWeber.ru
Ďîńëĺäíĺĺ îáíîâëĺíčĺ äŕííűő î ńňđŕíčöĺ áűëî: 12.01.2018ă. â 03:13.

źesky English

Švodn str‘nka

Nep ehl™dnËte

11.1.2018

Prmyslov­ den ESA k p pravË Galileo druh™ generace

Prmyslov­ den ESA k p	pravË Galileo druh™ generace

Evropská kosmická agentura (ESA) ve spolupráci s Evropskou komisí (EK) a agenturou GSA po ádají dne 24. ledna v nizozemském technologickém centru ESTEC prmyslový den o p ípravË druhé generace systému Galileo (G2G).

vce

29.11.2017

V­hercem letonho ro˝nku mezin‘rodn soutË.e ESNC se stal Jakub Karas ze spole˝nosti UpVision

V­hercem letonho ro˝nku mezin‘rodn soutË.e ESNC se stal Jakub Karas ze spole˝nosti UpVision

Výhercem letošního ro˝níku mezinárodní soutË.e ESNC o nejlepší aplikaci vyu.ívající dru.icovou navigaci se stal Jakub Karas ze spole˝nosti UpVision, který ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v BrnË a Výzkumným ústavem zemËdËlské techniky vyvinul systém na ochranu lesní zvË e p ed senose˝í.

vce

27.10.2017

Unik‘tn p le.itost pro studenty st ednch kol: navrhnËte experiment pro dru.ici Pilsen CUBE II!

Unik‘tn p	le.itost pro studenty st	ednch kol: navrhnËte experiment pro dru.ici Pilsen CUBE II!

MËsto Plzeř ve spolupráci se Západo˝eskou univerzitou v Plzni spustilo unikátní projekt studentské dru.ice Pilsen CUBE II, který nemá v źeské republice obdoby. St edoškoláci mají za úkol navrhnout vesmírné experimenty, ty nejlepší pak budou v roce 2018 na palubË dru.ice vyslány na obË.nou dráhu.

vce

30.11.2017 - 30.11.2017

Prmyslov­ den ke spolupr‘ci mezi kosmick­m a obrann­m prmyslem źR, 30. listopad 2017, Plzeř

Prmyslov­ den ke spolupr‘ci mezi kosmick­m a obrann­m prmyslem źR, 30. listopad 2017, Plzeř
Registrace: 16.11.2017 - 24.11.2017
Datum: 30.11.2017 - 30.11.2017
Prezentace z akce ke sta.en - odkaz v ˝l‘nku.

Ministerstvo dopravy, Odbor inteligentnch dopravnch syst™m, kosmick­ch aktivit a v­zkumu, v­voje a inovac (MD), Ministerstvo obrany, Sekce prmyslov™ spolupr‘ce a zen organizac (SPSO) a Agentura komunika˝nch a informa˝nch syst™m po ‘daj v r‘mci 6. Festivalu źesk™ inovace v Plzni Prmyslov­ den ke spolupr‘ci mezi kosmick­m a obrann­m prmyslem źR.

vce


Aktuality

(11.1.2018)

Prmyslov­ den ESA k p pravË Galileo druh™ generace

Prmyslov­ den ESA k p	pravË Galileo druh™ generace

Evropská kosmická agentura (ESA) ve spolupráci s Evropskou komisí (EK) a agenturou GSA po ádají dne 24. ledna v nizozemském technologickém centru ESTEC prmyslový den o p ípravË druhé generace systému Galileo (G2G).

vce

Autor: Josef obra  |  Sekce: Agentura GSA, Aktuality, Evropsk‘ kosmick‘ agentura, Evropsk‘ unie a vesmr, GNSS syst™my, Vybran™ aktuality a ˝l‘nky

(11.1.2018)

PËstov‘n kyslku

PËstov‘n kyslku

Kdy. jsou zdroje omezené, je zapot ebí pracovat s tím, co je k dispozici – zvláštË pak v nehostinném prost edí vesmíru. A˝koliv je Mezinárodní kosmická stanice pravidelnË zásobována dopravními lodË, budoucí udr.itelné kosmické lety budou vy.adovat (do zna˝né míry) recyklaci a znovupou.ívání nËkterých zdroj. Jako je nap íklad kyslík. Jeden z experiment na ISS nám nabídne vhled do toho, jak to udËlat.

vce

Autor: Tom‘ P ibyl  |  Sekce: Aktuality

(10.1.2018)

Spojov‘n a sdlen pro bezpe˝nou vl‘dn dru.icovou komunikaci

Spojov‘n a sdlen pro bezpe˝nou vl‘dn dru.icovou komunikaci

ESA a evropské konsorcium pod vedením spole˝nosti SES se rozhodly spojit síly, aby ustanovily novou platformu, která umo.ní bezpe˝nou a dostupnou dru.icovou komunikaci pro ve ejné u.ivatele. Jde o sou˝ást širší evropské iniciativy, která pomáhá vládám vytË.it co nejvíce ze stávajících systém a slu.eb.

vce

Autor: Tom‘ P ibyl  |  Sekce: Aktuality

(9.1.2018)

Nahoru a dol v re.ii ozŁnu

Nahoru a dol v re.ii ozŁnu

Klimati˝tí vËdci studující t i dekády mË ení ozónu od sedmi dru.ic konstatovali, .e je patrný pozitivní trend v globální obnovË ozónové vrstvy díky mezinárodnímu úsilí o redukci ozón ni˝ících substancí.

vce

Autor: Tom‘ P ibyl  |  Sekce: Aktuality

(8.1.2018)

P t dru.ice ESA bude poh‘nËn‘ butanem

P	t dru.ice ESA bude poh‘nËn‘ butanem

P íští miniaturní dru.ice ESA bude první, která bude mít schopnost mËnit svoji obË.nou dráhu. Díky kompaktní trysce p ipomínající butanový cigaretový zapalova˝, bude satelit o velikosti krabice snídařových lupínk schopen létat kolem své sesterské dru.ice a testovat rádiovou komunikaci.

vce

Autor: Tom‘ P ibyl  |  Sekce: Aktuality

(5.1.2018)

VyputËn dru.ic Galileo posunulo naviga˝n s k dokon˝en

VyputËn dru.ic Galileo posunulo naviga˝n s k dokon˝en

Evropa má po úspËšném startu rakety Ariane 5 další ˝ty i naviga˝ní dru.ice systému Galileo ve vesmíru. Zbývá tak u. jen jeden jediný start k tomu, aby byl systém Galileo kompletní a nabízel globální pokrytí.

vce

Autor: Tom‘ P ibyl  |  Sekce: Aktuality

(4.1.2018)

Mars vzhru nohama

Mars vzhru nohama

Kde je ve vesmíru „naho e“? Planety jsou obvykle zobrazovány se severním pólem naho e a ji.ním pólem dole. Ovšem na tomto pozoruhodném snímku po ízeném sondou ESA Mars Express je Rudá planeta vidËná se severem dole a rovníkem naho e.

vce

Autor: Tom‘ P ibyl  |  Sekce: Aktuality
RSS kan‘l  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redak˝n syst™m WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

2017 Odbor ITS, kosmick­ch aktivit a VaVaI 

Background image YESA - P.Carril
Administraci zajiuje redak˝n syst™m spole˝nosti NETservis s.r.o.