HTTP PROXY,  http://chrudichromy.cz, - SafeWeber.ru
: 20.01.2018. 10:01.

Obec Chrudichromy

Obec Chrudichromy se rozprostr na pat kopce Hab 441m, pozvolna sklonnho do dol eky Svitavy, 3 km severozpadn od Boskovic.Chrudichromy soused s obcemi Mladkov, Svitvka, Mchov,Baov a Boskovice.Obec Chrudichromy le. v nadmo sk vce 316 370 m.nad mo em.Nejvy bod katastru je 442 m nad mo em na Kopaninch. Od roku 1976 pat ily Chrudichromy pod Boskovice. Od roku 1992 jsou opt samostatn. Plocha katastrlnho zem je 268 ha.

Obec Chrudichromy