HTTP PROXY,  http://sdhvelkenemcice.cz, - SafeWeber.ru
: 20.01.2018. 23:45.

SDH VELKy NMICE

 

SDH_VN_Floiran2015

Sbor dobrovolnch hasi ve Velkch Nmicch byl zalo.en 19. b ezna 1899 a to schvlenm stanov sboru Moravskm mstodr.itelstvm v Brn. leny vbor byly: p edseda Matj Fleiinger .65, jednatel Frantiek Kocman uitel, nelnk J. Fiala . 49, truba Filip Mrkvica. Spolkov mstnost byla v hostinci U Zlatho lva tj. horn hospoda . p. 128.

Dnes mme p estavnou zbrojnici z sti kulturnho domu, kter je situovan k boku mate sk koly. K 1. lednu 2018 m sbor 48P dnch len pod vedenm starosty Jaromra Richtera. Nejstarm lnem je pan Bohumil R.ika, ktermu je 78Plet a nejdle je u sboru pan Bohumil R.ika a to krsnch 64Plet.

Rdi bychom Vm zde prezentovali innost ze .ivota dobrovolnch hasi, kte hasiinu nemaj jenom jako pouh konek, ale pro mnoh z nich je to .ivotn styl. Na tomto webu se dotete o spoust innost, kter provd SDH i JSDHO, o historii sboru, o prevenci, ale tak m.ete nahldnout pod pokliku ve fotoalbmu.

Dovolte mi, abych Vm na zatku vysvtlil rozdl mezi SDH a JSDHO, jeliko. si mo.n kte, .e je to sam, jak se na prvn pohled zd.

SDH – sbor dobrovolnch hasi je sdru.en vznikl na zklad zkona .83/1990 Sb., o sdru.ovn oban, ve znn pozdjch p edpis, co. znamen, .e lenem se stv ka.d fyzick i prvnick osoba, kter dobrovoln vstoup do tto organizace. innost SDH je rznorod, ale vtina sbor pracuje s mlde., u je nejen hasisk tmatice, funguj jako prevence v po.rn ochran, po daj a astn se rznch kulturnch akc a tak reprezentuj sbor i obec p i sout. dosplch i mlde.e.

JSDHO – jednotka sboru dobrovolnch hasi obce je jednotka po.rn ochrany (JPO), kter se z izuje na zklad W29 a W 68 zkona 133/1985 Sb., o po.rn ochran, ve znn pozdjch p edpis. Z toho vyplv, .e obec je z izovatelem tto jednoty a zabezpeuje jej fungovn. Tato jednotka je pot za azena do plnu plonho pokryt, kter zajist po cel R innou pomoc do uritho asu s uritm potem hasi, po.rn techniky a dalch prost edk k zdoln mimo dn udlosti.