Švodn str‘nka


Antonn Langweil
(13. 6. 1791 €€€ 11. 6. 1837)

Autoportr™t autora modelu z roku 1830,

Jiho½esk™ muzeum ¼esk™ BudĖjovice

Langweilv model Prahy jako prostorov™ zobrazen mĖsta je ojedinĖl­m umĖleck­m dlem a svĖtov­m unik‘tem sv™ho druhu.

Model z paprov™ lepenky na d evĖn™ konstrukci vytvo il v letech 1826-1837 sluha Univerzitn knihovny v Klementinu Antonn Langweil.

Model obsahuje p es dva tisce budov historick™ho j‘dra Prahy v dokonal™m realistick™m proveden se vemi stavebnmi a zdobn­mi detaily fas‘d.

P ibli.nĖ polovina zobrazen­ch budov byla pozdĖji v re‘ln™ Praze zbo ena ½i radik‘lnĖ p estavĖna.