HTTP PROXY,  http://stretzajmu.cz, - SafeWeber.ru
: 26.01.2018. 11:54.

Registr st etu zjmu

Registr st	etu zjmu

 

 

P

Upozornn!

K 1.09.2017 je inn novela (. 14/2017 Sb.) zkona . 159/2006 Sb., o st etu zjm a k tomuto datu ji. neposkytujeme podporu registru st etu zjm. Z izuje se registr oznmen jako informan systm ve ejn sprvy, jeho. sprvcem je Ministerstvo spravedlnosti. Evidennm orgnem je Ministerstvo spravedlnosti. V registru oznmen jsou ukldny elektronick dokumenty podvan ve ejnmi funkcion i.

P

S p padnmi dotazy ke st etu zjm se tedy prosm obracejte na Ministerstvo spravedlnosti.

P

Vce informac a kontakty

P

Centrln registr zkona o st etu zjm

Registr oznmen o jinch vykonvanch innostech, oznmen o majetku nabytm v prbhu vkonu funkce a oznmen o p jmech, darech a zvazcch podvanch ve ejnmi funkcion i podle zkona . 159/2006 Sb., o st etu zjm.

P


Podvn oznmen

P

Zkon . 159/2006 Sb., o st etu zjm ukld ve ejnm funkcion m mj. povinnost podvat oznmen o:

P

  • jinch vykonvanch innostech,
  • majetku nabytm v prbhu vkonu funkce,
  • p jmech, darech a zvazcch.

P

P

Zkon se vztahuje na ve ejn funkcion e, ktermi jsou:

P

  • len zastupitelstva kraje nebo len zastupitelstva hlavnho msta Prahy (dle jen kraj), kter je pro vkon funkce dlouhodob uvolnn (W 2 odst. 1 psm. o),
  • len zastupitelstva obce, mstsk sti nebo mstskho obvodu zemn lennho statutrnho msta a mstsk sti hlavnho msta Prahy (dle jen obec), kter je pro vkon funkce dlouhodob uvolnn (W 2 odst. 1 psm. p),
  • starosta obce a lenov rady obce a kraje, kte nejsou pro vkon funkce dlouhodob uvolnni (W 2 odst. 1 psm. q),
  • vedouc zamstnanec zemnho samosprvnho celku podlejc se na vkonu sprvnch innost za azen do obecnho adu, do mstskho adu, do magistrtu statutrnho msta nebo do magistrtu zemn lennho statutrnho msta, do adu mstskho obvodu nebo adu mstsk sti zemn lennho statutrnho msta, do krajskho adu, do Magistrtu hlavnho msta Prahy nebo adu mstsk sti hlavnho msta Prahy (W 2 odst. 2 psm. f).

P

P

Povinnost podat oznmen o innostech, oznmen o majetku a oznmen o p jmech darech a zvazcch vznik ve ejnm funkcion m poprv za rok 2007, p iem. lhta k podn oznmen je do 30. ervna 2008. Ve ejn funkcion i, kte v prbhu roku ukonili vkon funkce, podvaj oznmen do 30 dn od ukonen vkonu funkce.

P

Oznmen se podvaj na formul i vydanm vyhlkou Ministerstva spravedlnosti . 578/2006 Sb.

P

P

Registr oznmen

P

Registr oznmen obsahuje veker oznmen innostech, oznmen o majetku a oznmen o p jmech darech a zvazcch podan ve ejnmi funkcion i. Registr vede evidenn orgn.

P

Registr je veden v psemn a elektronick podob.

P

P

Nahl.en do registru

P

Ka.d m prvo nahl.et do registru, a to na zklad psemn .dosti. Lze nahl.et do registru v psemn nebo elektronick podob.

P

Psemn .dost se podv osobn v ednch hodinch v mst p slunho adu, kter m povinnost jednotliv informace zve ejovat. O ka.dm nahldnut do registru se provede zznam do protokolu s uvedenm osoby, kter nahl.ela do registru, p edmtu dotazu a data a asu poskytnut informace.

P

P

Nahl.en do registru v elektronick podob

P

Nahl.en do registru v elektronick podob prost ednictvm ve ejn datov st je mo.n po p idlen u.ivatelskho jmna a p stupovho hesla na centrln adrese www.stretzajmu.cz. U.ivatelsk jmno a p stupov heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronickho registru udluje na zklad podan .dosti evidenn orgn.

P

P stupov daje budou .adateli p idleny po ov en .dosti (p edlo.en obanskho prkazu). Internetov adresa pro vstup do elektronickho registru m.e bt .adateli na zklad jeho .dosti zaslna t. na jeho e-mailovou adresu.

P

Oznmen jsou v registru uve ejnna ve formtu PDF. U oznmen podanch v elektronick podob je podpis na jednotlivch strnkch oznmen nahrazen zaruenm elektronickm podpisem.

P

Na zklad p idlenho u.ivatelskho jmna a p stupovho hesla lze nahl.et do registru v elektronick podob po dobu 48 hodin od prvnho p stupu do registru.

P

Aktuality a upozornn

10.06.2011

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI R SPUSTILO CENTRqLN} REGISTR EVIDENN}CH ORGqN

Centrln registr evidennch orgn byl vytvo en na zklad Strategie vldy v boji proti korupci na obdob let 2011 a 2012 pro zjednoduen p stupu ve ejnosti k informacm v jednotlivch registrech oznmen a pro innj ve ejnou kontrolu ve ejnch funkcion . Centrln registr evidennch orgn je pomocnkem, prost ednictvm kterho je mo.no se dostat p es vlo.enou WWW adresu p mo na internetov strnky registru oznmen konkrtnho evidennho orgnu.

Cel lnek

25.06.2008

-adatel o nahl.en do registru ji. NEMUS} na ad

P ehlasovnm prezidentova veta k novelizaci Zkona 159/2006 Sb. O st etu zjmu je platn nov verze zkona, kterou si m.ete p est v sekci Pro obana - Zkon o st etu zjm. Obsahuje nkter zmny, nap klad asto diskutovan p iznn editel zkladnch a st ednch kol a tak osobn .dost obana, kter chce nahl.et do registru.

Cel lnek

24.06.2008

Formul pro oznmen v upraviteln form

AKTUALIZOVqNO - Sthnte si formul pro podn oznmen tak v upraviteln form DOC, kterou je mo.no upravit nap klad v MS Word. Lze tak sthnout verzi v PDF, kterou si vytisknte, dopite daje, nsledn naskenujte a nahrajte do registru.

Cel lnek

11.06.2008

Snmovna odmtla Klausovo veto zkona o st etu zjm

Poslaneck snmovna dnes p ehlasovala veto prezidenta Vclava Klause a znovu schvlila novelu zkona o st etu zjm. Klaus, stejn jako p edtm Sent, nvrh odmtl mimo jin proto, .e by podle nj museli oznmen o majetkovch pomrech podvat i editel zkladnch a st ednch kol.

Cel lnek

06.06.2008

Zven zjem o registraci

Z dvod zvenho zjmu o registraci se doba vy zen po.adavk m.e prodlou.it na nkolik dn. Dkujeme za pochopen.

Cel lnek

TOPlist