HTTP PROXY, http://dotace.nature.cz, - SafeWeber.ru
: 24.02.2018. 08:17.

P esun na obsah

 

Vtejte na strnkch prvodce p o p rodu a krajinu

Zjem o p rodu a krajinu ji. nen domnou pouze ochrnc p rody, ale v souasn dob se dotk i ostatnch oblast lidsk innosti. Proto se do pe a tvorby naeho p rodnho bohatstv m.e zapojit ka.d. Prvn krok Vm usnadn tento portl, kter poskytuje p ehled finannch podpor z nrodnch i evropskch zdroj. 

Prvodce dotacemi v pi o p rodu a krajinu

PlavaNa realizaci opat en v p rod a krajin esk republiky uvoluje p edevm Ministerstvo .ivotnho prost ed a Ministerstvo zemdlstv nkolik miliard korun ka.d rok. Cesta k zskn podpory pro Vs m.e zat kliknutm na horn litu, kter dl podporovan innosti do pti oblast.

 

 

Dotan programy podporujc pi o p rodu a krajinu

Strnky Finann nstroje pe o p rodu a krajinu zahrnuj podpory z nsledujcch dotanch program:

 • Operan program -ivotn prost ed (OP -P)
 • Program pe o krajinu (PPK)
 • Program Podpora obnovy p irozench funkc krajiny (POPFK)
 • Podprogram Sprva nezcizitelnho sttnho majetku ve zvlt chrnnch zemch (MaS)
 • Program rozvoje venkova (PRV)
 • P spvky na hospoda en v lesch
 • LIFE+
 • Regionln operan programy NUTS II  
 • Nrodn programy MZe v oblasti vod
 • Operan program Ryb stv
 • M-P Likvidace kod po .ivelnch pohromch
 • Nrodn program -ivotn prost ed
 • Operan program Ryb stv

Dotazy na dotace v ochran p rody a krajiny sm ujte na kontaktn msta, jejich. p ehled naleznete seskupen podle jednotlivch program na strnkch kontakt.

Problematiku nhrady jmy za zt.en zemdlskho nebo lesnho hospoda en dle W 58 zkona . 114/1992 Sb.v platnm znn tyto webov strnky ne e. Vce informac o nhradch jmy naleznete na hlavnch strnkch AOPK R.

 

Vyhledvn

Informujeme vs

Nov smrnice pro poskytovn finannch prost edk v rmci PPK na obdob 2018 - 2020

Ministerstvo .ivotnho prost ed schvlilo novou Smrnici pro poskytovn finannch prost edk v rmci Programu pe o krajinu na obdob 2018 - 2020.

Prodlou.en termnu pro p jem .dost ve 29. vzv OP-P

Upozorujeme .adatele, kte plnuj podat .dost o podporu do 29. vzvy OP-P, .e termn pro p jem .dost byl prodlou.en z 30. 6. 2016 na 15. 7. 2016. Dvodem prodlou.en jsou  zva.n technick problmy v MS 2014+, kter se vyskytly po instalaci novho Releasu 7 dne 27.6.

Vce ne. pl miliardy pro ochranu p rody a krajiny: startuje druh vlna p jmu .dost o dotace

Pe o nrodn kategorie zvlt chrnnch zem a zem soustavy Natura 2000, pe o cenn stanovit a vzcn druhy, likvidace invaznch druh rostlin a .ivoich a revitalizace sdeln zelen. Prv dnes zan druh vlna vzev v prioritn ose 4 Operanho programu -ivotn prost ed. -dosti o podporu do SC 4.1 (27. vzva), 4.2 (28. vzva) a 4.4 (30. vzva) mohou podvat vichni .adatel vyjma fyzickch osob nepodnikajcch.

Informace pro .adatele o podporu ve 13. kontinuln vzv OP-P

V dsledku mno.cch se dotaz informujeme .adatele, .e prb.n vzva . 13 je urena pro projekty, kter vytvo nebo obnov p rod blzk koryta vodnch tok nebo podpo na vodnm toku p irozen korytotvorn procesy. V rmci vzvy tedy nen mo.n podpo it obnovu malch vodnch ndr., samostatnou obnovu tn i mrtvch ramen.

zobrazit vechny aktuality