HTTP PROXY, http://valecnehroby.army.cz, - SafeWeber.ru
: 28.02.2018. 01:42.

Pe o vlen hroby

Pi o vlen hroby upravuje zkon 122/2004 Sb., o vlench hrobech a pietnch mstech a o zmn zkona . 256/2001 Sb. , o pohebnictv a o zmn nkterch zkon, ve znn pozdjch pedpis.

Zkon stanovuje prva a povinnosti v oblasti pe o vlen hroby a pietn msta (dle jen "vlen hrob") a orgny sttn sprvy a jejich psobnost ve vcech vlench hrob.

Orgnm sttn sprvy zkon ukld:

Obecnmu adu obce s rozenou psobnost:

 • vst evidenci vlench hrob, kter jsou v jeho sprvnm obvodu;
 • informovat pslun krajsk ad o potech a o stavu vlench hrob, kter vede v evidenci.

Krajskmu adu:

 • vst souhrnnou evidenci vlench hrob, kter jsou v jeho sprvnm obvodu;
 • koordinovat pi o vlen hroby v rmci kraje;
 • informovat ministerstvo o potech a o stavu vlench hrob, kter vede v evidenci.

Ministerstvu obrany:

 • v ppad pochybnost rozhodnout o tom, co je vlenm hrobem;
 • koordinovat pi o vlen hroby v esk republice a v zahrani;
 • vst centrln evidenci vlench hrob;
 • poskytovat dotace na pi o vlen hroby jeho vlastnku, pokud nen znm, vlastnku nemovitosti;
 • poskytovat nhradu za omezen uvn nemovitosti a hradit vdaje za odkoupen nemovitosti nebo jej sti.

koly Ministerstva obrany pln Odbor pro vlen veterny Sekce prvn Ministerstva obrany.

Problematikou pe o vlen hroby a definic vybranch pojm se zabv i veejn ochrnce prv. Sbornk vydan Kancel veejnho ochrnce prv -Stanoviska . 10 Pohebnictv.

Aktuality:

Ran interview s editelem odboru pro vlen veterny

Publikovno: 16.2.2018 Autor: Imrich Vetrk

...

Odhalen zrekonstruovanho pomnku zastelenm astnkm vzpoury v Boce Kotorsk

Publikovno: 15.2.2018 Autor: Imrich Vetrk

V sobotu 11. 2. 2018, v den 100. vro popravy vdc vzpoury v Boce Kotorsk, probhl v Kotoru (ern Hora) pietn akt, pi kterm byl slavnostn odhalen opraven vlen hrob zastelench astnk vzpoury.

Semin k pči o válečné hroby

Publikováno: 15.2.2018 Autor: Imrich Vetrák

Praha, 13. 2. 2018 – na Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany se dnes konal seminář na téma Úloha krajských úřadů při koordinaci péče o válečné hroby v rámci kraje.

Pohnuté osudy náhrobku padlých čs. vojáků v Kultuku

Publikováno: 29.1.2018 Autor: Imrich Vetrák

...