HTTP PROXY, http://portalobcana.marbes.cz, - SafeWeber.ru
: 28.02.2018. 01:40.

Otev en ad - Portl obana

een Otev en ad reprezentuje otev enost adu a jeho innosti smrem kPirok ve ejnosti vPoblasti plnho elektronickho podn a poskytovn informac zPinformanch systm adu. Otev en ad elektronizuje a pln otevr slu.by adu smrem kPobanm, aby oban mohl vy eit svj po.adavek bez nutnosti osobn nvtvy adu.

Informan systm Otev en ad

 • Oban si sv vy d kdykoliv, odkudkoli, bez souinnosti adu ad je otev en 24x7
 • Komunikuje sPobanem jeho e .ivotnmi situacemi
 • Aktivn nabz nvazn .ivotn situace
 • Umo.uje obanm nahl.et na stavy jeho zen
 • Umo.uje proaktivn informovn obana adem notifikace

Slu.by obanm

Portl obana elektronizuje slu.by adu a pln je otvr smrem kPobanm. Oban se p ihls na Portlu obana na webovch strnkch msta a po p ihlen se mu zobraz vybran informace zPinformanho systmu a umo.n on-line komunikaci sP adem. M.e zde kontrolovat sv zvazky vi mstu, platby (konto pltce), podvat .dosti (prost ednictvm plnho elektronickho podn), objednvat se a eit sv .ivotn situace, a to ve zPpohodl domova.

Slu.by obanm

Jak data zobrazujeme

Ve	ejn data

Ve ejn data

 • el. edn deska
 • usnesen
 • rozklikvac rozpoet
 • ve ejn smlouvy
 • zbory
 • volebn okrsky a mstnosti
Neov	en et obana

Neov en et obana

 • rezervace
 • formul e ke sta.en
 • st.nosti
 • vmoly
Ov	en et obana

Ov en et obana

 • pln el. podn
 • moje zvazky
 • online platby
 • stav zen
 • pokuty

Hlavn funkce Portlu obana

Oban

Oban

 • een .ivotnch situac obana bez nutnosti navtvit ad, sPdostupnost slu.by vPre.imu 24x7
 • zskn informac o stavu podn, p ehled pohledvek a zvazk
 • upozornn obana na zmnu nebo vypren dle.itch termn
	ednk

ednk

 • automatizovan zpracovn elektronickho podn
 • naten informac zPpodn do novho zen bez nutnosti p episu informac
Management 	adu

Management adu

 • nstroj pro pln elektronick podn
 • soulad een s na zenm EU slo 2016/679 o ochran dat (GDPR) a sPna zenm EU . 910/2014
 • eIDAS vytv ejcch dvru pro elektronick transakce na vnit nm trhu

Ov en obana

Ov	en obana

Ov en obana

 • Login + heslo (kontaktn msto msta)
 • ipov karta
 • upozornn obana na zmnu nebo vypren dle.itch termn
Portl obana

Portl obana

 • Seznam .ivotnch situac
 • Historie podn
 • Konto pltce
 • Hldac pes
 • Statistiky

Slu.by IS Otev en ad

Stav a historie podn

Informace o odeslanch podn, zobrazen stav een podn

Konto a pltce

Vet poplatk a plateb, seznam agend s poplatkovou povinnost a stavem p edpis a hrad.

Stav vy zen obanskho prkazu a pasu

Informace o odeslanch podn, zobrazen stav een podn.

Postup vyu.it Otev enho adu obanem

Nov situace, p ihlen kPpoplatku

Nov situace, p	ihlen kPpoplatku

Existujc poplatek

Existujc poplatek

Ukzka Moje zvazky

een Moje zvazky, usnadn a urychl komunikaci oban s ednky, uet as a zefektivn prci, kter se obejde bez ekn ve frontch a stresu. een dok.e bezpen poskytnout obanovi prv ty vybran informace, kter pot ebuje, aby zaplatil mstn poplatky za komunln odpad nebo za psy a zjistil, jak m p edepsan sprvn poplatky i pokuty.

Ukzka Moje zvazky

Jak vhody Portl obana poskytuje?

Portl obana je webov aplikace, kter je zalenn jako soust internetovch strnek adu. Obsahuje informace ve ejnho charakteru, ale tak informace dostupn pouze na zklad registrace a p ihlen obana.

 • Sdru.uje data zP ady systm a poskytuje informace o stavu een jednotlivch podn obana na Portle obana,
 • Poskytuje aktuln informace zPdat agendovch systm adu (pohledvky obana, uzav en smlouvy, ), na zklad zabezpeenho rozpoznn identity obana,
 • Registrace obana prost ednictvm NIA, mojeID, uzav en smlouvy,
 • Zve ejuje informace o chodu adu (zpisy zPjednn orgn, rozpoet, uzav en smlouvy a objednvky, zmry nakldn s majetkem),
 • Propojen systmu Otev enho adu se systmy ve ejn sprvy (nap . ISZR) a vnit nmi systmy adu (agendov systmy, SPS, GIS),
 • Intuitivn a p ehledn ovldn aplikace.

O Portlu obana

P	ihlen

P ihlen

 • Modern een p ihlen - napojen na znm autority (mojeID, NIS, eIDAS, Datov schrnky, p prava na eOP),
 • Registran modul pro registraci obana na p ep.ce.
Zabezpeen

Zabezpeen

 • Oddlen DMZ zna,
 • ifrovn dat pomoc HTTPS,
 • Platebn brny a vazby na online slu.by ve svt.
Instalace

Instalace

 • Snadn a rychl nasazen,
 • Napojen na systmy i jinch dodavatel,
 • P edp ipraven agendy Moje zvazky,
 • Podpora ve ejnch aplikac.

Koncept IS Otev en ad

 • Napluje elektronizaci vkonu agend pln elektronick podn,
 • Umo.uje pru.n reagovat na legislativn a organizan zmny (p padn je modelovat),
 • Je integrovn s komponentami uvnit i vn adu,
 • Je otev en smrem k obanm a v souladu sPeIDAS,
 • Je procesn orientovan,
 • d p stupy k datm u.ivatel,
 • Je v souladu se strategi eGovernmentu.

Zeptejte se ns

Chcete vdt vce informac o Portlu obana? Zeptejte se ns, rdi Vm een p edstavme a p edvedeme v praxi. Napite nm!

Kontakt

Telefon +420 378 121 527
Email obchod@marbes.cz
Adresa Marbes.cz