┴ň˝´ŰÓ˛ÝűÚ HTTP PROXY, ßň˝´ŰÓ˛ÝűÚ ÓݲŔÔŔ­˝Ţ˛ţ ßňšţ´Ó˝ÝÓ  Ôň­˝Ŕ  ˝˛­ÓÝŔ÷ű http://ekocentra.cz, ŕţ˛ţ­Ó  ˝ţ§­ÓÝňÝÓ Ô ŕř°-´Óý ˛Ř SafeWeber.ru
¤ţ˝ŰňńÝňň ţßÝţÔŰňÝŔň ńÓÝÝű§ ţ ˝˛­ÓÝŔ÷ň ßűŰţ: 03.03.2018Ń. Ô 00:02.

Port└l Ministerstva ×ivotn╠ho prost▄ed╠

Novinky

Pomozte divok┘m zv╠▄at█m l╚pe p▄eŇkat siln╚ mrazy

01.03.2018

Sán└stupem b▄ezna se t╦Ü╠v└me na jaro. M╠sto oteplen╠ ale ude▄ily siln╚ mrazy a znovu tak nasazujeme Ňepice, rukavice a ut╠k└me dom█ kátopen╠....

Ekopublika 2017: Vyhl└Üen╠ 2. roŇn╠ku Ceny za environment└ln╠ publicistiku

15.11.2017

Dobr┘ch, Ňtiv┘ch a p▄itom odborn╦ spr└vn┘ch Ňl└nk█ o nevaln╚m stavu ×ivotn╠ho prost▄ed╠ a mo×nostech jeho zlepÜov└n╠ u n└s i ve sv╦t╦ je po▄└d...

Nen└padn╚ kroky ke znateln┘m ăspor└m 2

03.11.2017

Let└káNen└padn╚ ăspory ke znateln┘m ăspor└m 2, je pokraŇov└n╠m ăsp╦Ün╚ skl└daŇky, vydala Agentura Koniklec v roce 2016. Skl└daŇka m└ v rozlo×en╚m...

Zobraz vÜechny novinky

Ekocentra v §esk╚ republice

V §esk╚ republice se za posledn╠ch 20 let vytvo▄ila, i na evropsk╚ ărovni unik└tn╠ s╠ź neziskov┘ch organizac╠, provozuj╠c╠ch ekocentra. Jejich snahou je uŇit, vzd╦l└vat a informovat d╦ti a dosp╦l╚ o jedineŇnosti, spletitosti a vz└jemn╚ z└vislosti vÜech slo×ek ×ivotn╠ho prost▄ed╠. Probouzet to kladn╚ v n└s, co umo×n╠ ×ivotn╠ prost▄ed╠ uchovat i pro dalÜ╠ generace, je jedn╠m z hlavn╠ch c╠l█ ekocenter. Ekocentra pracuj╠ nejen s d╦tmi a studenty, ale i se Üirokou ve▄ejnost╠, pracovn╠ky st└tn╠ spr└vy a podnikateli.

Ekocentra poskytuj╠ mnoha c╠lov┘m skupin└m Üirok┘ rozsah slu×eb v oblasti ×ivotn╠ho prost▄ed╠. Organizuj╠ environment└ln╠ programy pro mimoÜkoln╠ a Ükoln╠ ml└de×. Formy program█ jsou velmi rozmanit╚ - ekologick╚ v┘ukov╚ programy, ter╚nn╠ programy, Ükoln╠ ekologick╚ projekty, exkurze, rukod╦ln╚ d╠lny...

Vzd╦l└vaj╠ a informuj╠ pedagogick╚ pracovn╠ky, po▄└daj╠ veletrhy ekov┘chovn┘ch pom█cekkonference ekologick╚ v┘chovy... Informuj╠ a vzd╦l└vaj╠ tak╚ ve▄ejnost, pracovn╠ky st└tn╠ spr└vy i komerŇn╠ho sektoru v mnoha oblastech ×ivotn╠ho prost▄ed╠ (ăspory energie, dotaŇn╠ programy...). Po▄└daj╠ pro n╦ semin└▄e, exkurze, informaŇn╠ akce - st└nky, vyd└vaj╠ publikace.

Na port└lu www.ekocentra.cz si m█×ete vybrat ekocentrum dle regionu, ve kter╚m se nach└z╠te. Nebo podle t╚matu, kter╚ v└s zaj╠m└ a samoz▄ejm╦ i podle c╠lov╚ skupiny, pro kterou hled└te vzd╦l└vac╠ programy, akci Ňi informace.

N└vrhy k 11.6:
AleÜ M└chal á á á á á á á á Lipka
Hana korvasov└ á á á á Lipka
Michal Medek á á á á á á á á Lipka

Vytisknout str└nku Nahoru