┴ň˝´ŰÓ˛ÝűÚ HTTP PROXY, ßň˝´ŰÓ˛ÝűÚ ÓݲŔÔŔ­˝Ţ˛ţ ßňšţ´Ó˝ÝÓ  Ôň­˝Ŕ  ˝˛­ÓÝŔ÷ű http://etlumaczenie.pl, ŕţ˛ţ­Ó  ˝ţ§­ÓÝňÝÓ Ô ŕř°-´Óý ˛Ř SafeWeber.ru
¤ţ˝ŰňńÝňň ţßÝţÔŰňÝŔň ńÓÝÝű§ ţ ˝˛­ÓÝŔ÷ň ßűŰţ: 03.03.2018Ń. Ô 05:42.


Siedem powodúw, dla ktúrych warto nas wybraĚ:
  1. Dysponujemy stabilnym zespo˛em wyspecjalizowanych t˛umaczy technicznych i sÁdowych z terenu Czech;
  2. Zajmujemy si╔ t˛umaczeniem dokumentow technicznych i prawnych ÇÇÇ instrukcji, katalogow, umow, dokumentow technicznych i opisow, analiz i projektow budowlanych;
  3. Dajemy gwarancj╔ zastosowania prawid˛owej i jednolitej terminologii;
  4. Cena t˛umaczenia obejmuje tak,e wykonanie korekty tekstu przez rodzimego u,ytkownika j╔zyka t˛umaczonego tekstu, konsultacje eksperckie oraz utworzenie s˛ownika;
  5. Przyznajemy rabaty ilo ciowe oraz rabaty dla sta˛ych Klientow;
  6. Szczup˛a struktura firmy umo,liwia zaproponowanie Klientom optymalnych cen us˛ug;
  7. Nale,ymy do Czesko-Polskiej Izby Handlowej.

Krútkie t˛umaczenie prúbne GRATIS!

Aktualno ci

ODNIE LI MY OGâLNOKRAJOWY SUKCES W POST╚POWANIU PRZETARGOWYM NA CZESKO-POLSKIE T˝UMACZENIA DLA DYREKCJI KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

27 . 2 . 2015

Nasza starannie przygotowana oferta cenowa i dostarczenie wysokiej jako ci t˛umacze˘ prúbnych bardzo si╔ nam op˛aci˛o.

T˛umaczenia ustne na konferencjach

29 . 5 . 2014

MiesiÁc maj by˛ szczegúlnie bogaty, je li chodzi o udzia˛ naszych t˛umaczy
w konferencjach. Ch╔tnie podzieliliby my si╔ swoimi sukcesami z Pa˘stwem - Naszymi Klientami.

T˝UMACZENIA PRZYSI╚G˝E W KOMBINACJI J╚ZYKOWEJ: J╚ZYK ANGIELSKI-J╚ZYK POLSKI-J╚ZYK CZESKI

25 . 4 . 2014

Zapewnimy Pa˘stwu t˛umaczenia przysi╔g˛e na potrzeby mi╔dzynarodowych przetargúw i ofert publicznych, w kombinacji j╔zykowej angielski - polski - czeski.

Terminal p˛atniczy

24 . 4 . 2014

Szanowni klienci,
od dnia 01.04.2014, w oddziale firmy Pygmalion w Czeskim Cieszynie istnieje mo,liwo Ě p˛acenia za us˛ugi t˛umaczeniowe za pomocÁ karty p˛atniczej.

Us˛ugi multimedialne od Pygmalionda

27 . 3 . 2014

Marzec powoli dobiega ko˘ca a my przygotowali my dla Pa˘stwa kolejny newsletter. B╔dzie zawiera˛ dodatkowe informacje na temat naszych us˛ug multimedialnych, ktúre przyczyniÁ si╔ do wzmocnienia wizerunku Pa˘stwa firmy.

Poznaj zalety t˛umaczenia przez Skype

27 . 11 . 2013

W listopadowym newsletterze kierownik centrum t˛umacze˘ Andrea LukĹovĹ zaprezentowa˛a zalety t˛umaczenia za po rednictwem Skype i przez telefon.
Podsumowa˛a te, zmiany, do ktúrych dosz˛o w mijajÁcym roku a tak,e podzi╔kowa˛a obecnym klientom i wspú˛pracownikom.


"Ludzie stale szukajÁ skrúconych drúg do szcz╔ cia.
Nie ma skrúconych drúg."P Ernest Hemingway (1899 - 1961)
P

Prosimy o przes˛anie zapytania o cen╔, a my w ciÁgu 30 minut od potwierdzenia przyj╔cia zapytania ode lemy Pa˘stwu BEZP˝ATN┤ kalkulacj╔.

Kolejne krokiP	ekladatelskÖ centrum Pygmalion