Įåńļėąņķūé HTTP PROXY, įåńļėąņķūé ąķņčāčšńŻņī įåēīļąńķą’ āåšńč’ ńņšąķčöū http://tetin.cityupgrade.cz, źīņīšą’ ńīõšąķåķą ā źżų-ļąģ’ņü SafeWeber.ru
Ļīńėåäķåå īįķīāėåķčå äąķķūõ ī ńņšąķčöå įūėī: 04.03.2018ć. ā 01:15.

Vize rozvoje Tetna e komplexnĖ celou obec v podobĖ konkr™tnch n‘vrh. Tyto n‘vrhy jsou vodtkem a doporu½enm pro veden obce, kam by mohla v budoucnu smĖ ovat svj v­voj a aktivity. Nejedn‘ se o n‘vrhy, kter™ se mus v navr.en™ podobĖ realizovat. Jde o soubor n‘pad, kter™ uk‘. mo.n™ een dajc se d‘le rozvjet a vylepovat. StejnĖ tak, jako se novĖ ukazuj mo.nosti a konkretizuj po.adavky, tak se Vize v ½ase mĖn. Nad n‘pady a n‘vrhy by se mĖla v™st diskuze a veden obce m.e podnĖtn™ n‘pady d‘le zapracov‘vat v dalch navazujcch projektov­ch f‘zch.

Tetn je mstem kde se po dlouh‘ l™ta st et‘vaj svĖty pohansk™ a k esansk™ a vz‘jemnĖ spl­vaj. ¼lovĖk zde proch‘z a naslouch‘ d‘vn­m tisciletm, kter‘ jsou ukryta ve skal‘ch a chodb‘ch jeskyų. HraditĖ d‘v‘ tuit o knĖ.n‘ch, vĖtkynch a obĖtech, jejich. dkazem jsou hojn™ zbytky na hraditi. Jak pe ve sv™ kronice Frantiek ¼‘p €€€Kamkoliv tu do zemĖ zakopne, vude se ti povaluj st epy od popelnic a bohoslu.ebn­ch n‘dob, kosti lidsk™, zv ec, perky, sponky i jin™ osobn vĖci z doby d‘vno pohansk™ tak i k esansk™.€€€ Magickou slu Tetnu dod‘v‘ jedine½n‘ poloha nad ekou, na skal‘ch, kde .ije pt‘k Kuh‘n, v blzkosti les, jeskyų a lom. Nen z ejmĖ druh™ho tak bohat™ho msta.

P ednmi t™maty viz rozvoje obce je krajina, historie spojena s archeologi a lomy. Konceptem een krajiny je n‘vrat pvodnĖ kulturn krajiny s ovocn€mi sady, loukami a pastvinami. Zdej krajina byla pvodnĖ t™mĖ bezles‘ a velmi intenzivnĖ zemĖdĖlsky obhospoda ovan‘. Vlivem intenzifikace zemĖdĖlstv a oputĖnm pastevectv se plochy m™nĖ vhodn™ pro poln obhospoda ov‘n za½aly zalesųovat, proto vĖtina les je druhov‘ s nepvodn skladbou. V podobĖ jak™si miniaturn krajiny se objevuje v intravil‘nu obce. Navr.eny jsou zde kvĖtnat™ louky, obnovena krasov™ stepi na skalisk‘ch a umo.nĖn prostor pro zabydlen odpovdajcm druhm rostlinn­m i .ivo½in­m. Doch‘z tak k proln‘n krajiny vnĖj a vnit n. Takto een‘ msta jsou p edevm Tetnsk™ terasy, prost ed rokle s vodop‘dem pod hradem a okol centr‘ln k i.ovatky.

Bohat‘ historie Tetna je zastoupena hojn­mi archeologick­mi n‘lezy, b‘jnou Tetou i p tomnost sv. Ludmily. Ka.d™ kapitole je vyhrazena samostatn‘ expozice v rekonstruovan™m muzeu. Historickou stopu jsou ulice i nĖkter™ ulice a msta v obci, kter‘ jsou definov‘na a navr.ena na ochranu.

Velkou kapitolou Tetna jsou v‘pencov™ lomy, kter™ zna½nĖ ovlivnily nejen krajinu, ale i .ivot mstnch obyvatel. Pro nĖkter™ lomy jsou navr.eny rekultivace a mo.nosti vyu.it, nĖkter™ zst‘vaj ponech‘ny p rodĖ. OputĖn™ lomy p ispvaj ke zv­en biodiverzity krajiny dky pestr™ mozaice vz‘cn­ch stanovi, kter™ z intenzivnĖ obhospoda ovan™ krajiny rychle miz a sk­taj p hodn™ podmnky pro p e.it ady v­znamn­ch druh.

Ze sou½asn­ch t™mat obce je sou½‘st viz rozvoje rekonstrukce kulturnho domu, mate sk™ kolky, m‘rnice s Ŗpravou okol h bitova, fotbalov™ho h itĖ s nov­mi kabinami ale i virtu‘ln prost ed jako zdroj informac pro n‘vtĖvnky i mstn obyvatele. Sou½‘st n‘vrh je i veden turistick­ch cest, vyhldkov™ trasy s navr.en­m podobami vyhldek. NovĖ je zavedena i .elezni½n zast‘vky Tetn. Jako podklad pro p ipravovan­ Ŗzemn pl‘n obce je vymezena hranice zastavitelnosti a definuj tak maxim‘ln mo.n™ roz en obce. Tetn nem‘ pot ebu se vce rozi ovat a ani by to nebylo vhodn™ vce zasahovat do p ilehl™ krajiny.

Pokud si chcete prohl™dnout Vizi pokra½ujte n.e na t™to str‘nce.

Seznam zdrojåÆ

Literatura

 • Hejna, M. Lomy a vö”penice v srdci äŒeskö©ho krasu. Envidea o.s. 2012. 91 stran.
 • Vokolek, V. Neznö”mö© äŒechy. Posvö”tnö” mö­sta stå™ednö­ch äŒech. 1. vydö”nö­. Praha: Mladö” fronta a.s. 2009. 264 stran. ISBN: 978-80-204-2079-4
 • äŒö”p, F. Kroniky
 • Tetö­n historickö½ a speleogickö½. Zlatö½ KåÆåˆ, äŒeskö” speleologickö” spoleänost. 1996. ISBN: 80-85304-46-5
 • Hö”jek, Vö”clav z Liboäan. äŒeskö” kronika.Praha: Odeon. 1981
 • Dvoå™ö”k, O. Tajemnö” tvö”å™ krajiny mezi Berounkou a Brdy. 1. vydö”nö­. Beroun: Knihkupectvö­ U radnice. 2001. ISBN: 80-902881-3-8
 • Kozö”k, P. Energie mö­st na zö”pad od Prahy. 1. vydö”nö­. äŒeskö© Budä»jovice: ArchET. 2003. ISBN: 80-902394-1-2
 • Matouå”kovö”, A., Mevaldovö”, H. Tetö­n sv. Ludmily v äeskö½ch dä»jinö”ch. 1. vydö”nö­. Beroun: BAROKO. 1992. ISBN: 80-902394-1-2
 • Brajerovö”, J. Prochö”zka Tetö­nem. Tetö­n. 1995.

Internetovö© strö”nky

 • http://fotoarchiv.geology.cz
 • http://lokality.geology.cz
 • http://www.hornictvi.info
 • http://www.tetin.cz
 • http://www.insect-communities.cz
 • http://www.osel.cz
 • http://tetin.speleo.cz
 • http://ceskykras.ochranaprirody.cz
 • http://ekolist.cz
 • http://www.mesto-beroun.cz
 • http://kbkmalodraha.webnode.cz

Autorskö½ tö½m City Upgrade s.r.o.

Ing. arch. Ivo Pavlö­k
Ing. arch. Lucie Kadrmanovö” Chytilovö”
Ing. arch. Vratislav Ansorge
Ing. arch Ilona Mikovcovö”

Albert å turma
Ondå™ej Hrdliäka
Barunka Strelcovö”
Kristian Holan
Jan Matouå”ek
Alice Mityskova

© City Upgrade å™ö­jen 2016

Mö”te otö”zky?


Vå”echny otö”zky vö”m rö”di zodpovö­me, staäö­ nö”s kontaktovat: