HTTP PROXY,  http://creo.justice.cz, - SafeWeber.ru
: 06.03.2018. 10:08.

Centrln registr evidennch orgn

V souasn dob je ka.d evidenn orgn vymezen zkonem . 159/2006 Sb., o st etu zjm, ve znn pozdjch p edpis, povinen vst registr oznmen o innostech, oznmen o majetku a oznmen o p jmech, darech a zvazcch. Tento centrln registr evidennch orgn byl vytvo en na zklad Strategie vldy v boji proti korupci na obdob let 2011 a 2012 pro zjednoduen p stupu ve ejnosti k informacm v jednotlivch registrech oznmen a pro innj ve ejnou kontrolu ve ejnch funkcion .

Centrln registr evidennch orgn je pomocnkem, prost ednictvm kterho je mo.no se dostat p es vlo.enou WWW adresu p mo na internetov strnky registru oznmen konkrtnho evidennho orgnu.

Centrln registr evidennch orgn nen informanm systmem ve ejn sprvy ve smyslu zkona . 365/2000 Sb., o informanch systmech ve ejn sprvy, ve znn pozdjch p edpis.

Mo.nosti vyhledn informac o evidennm orgnu


Sprvci informanho obsahu z jednotlivch evidennch orgn mohou upravit zve ejovan informace v tomto centrlnm registru. Pot ebn p ihlaovac daje byly zaslny z Ministerstva spravedlnosti p mo na jednotliv evidenn orgny. P padn nesrovnalosti je mo.n hlsit bu p mo evidennmu orgnu nebo prost ednictvm elektronick poty na adresu creozavinacmsp.justice.cz.


Pln znn zkona . 159/2006 Sb., o st etu zjm je k dispozici ke sta.en v textov verzi z portlu ve ejn sprvy.