HTTP PROXY,  http://nsoud.cz, - SafeWeber.ru
: 08.03.2018. 20:17.

Přeskočit menu a dostat se na obsah
Budova Nejvyho soudu
Znak

Nejvy soud se sdlem v Brn je vrcholnm soudnm orgnem ve vcech pat cch do pravomoci soud vPobanskm soudnm zen a v trestnm zen s vjimkou zle.itost, o nich. rozhoduje stavn soud a Nejvy sprvn soud.

Rozhodnut a stanoviska Nejvyho soudu

Vyhledvn v rozhodnutch a stanoviskch NS
/ Otaznk

Informace o zen

infoSoud
Vyhledat informace o zen dle spisov znaky
/ Otaznk

Nov webov aplikace obsahuje p ehlednou databzi judikatury k nemajetkov jm

Nejvy soud ve spoluprci s Centrem dopravnho vzkumu, v. v. i., p edstavuj na webov strnce www.datanu.cz novou aplikaci obsahujc podrobn informace ze soudnch rozhodnut, ve kterch se eily nroky na nhradu za bolest, za zt.en spoleenskho uplatnn a nroky pozstalch p i usmrcen osoby. Odborn i laick ve ejnosti uren aplikace obsahuje rovn. kalkultor k vpotu procentulnho omezen funknch schopnost pokozenho (hodnocen zt.en spoleenskho uplatnn podle doporuujc Metodiky Nejvyho soudu). Nejvy soud zdrazuje, .e kalkultor je pouze orientanm nstrojem, kter nem.e p edvdat soudn rozhodnut v ka.d individuln specifikovan vci.

Aktuln dn

Nejvy soud t zjem ve ejnosti o aplikaci na strnkch www.datanu.cz

P ed mscem, p esnji 24. ledna 2018, zprovoznil Nejvy soud ve spoluprci s Centrem dopravnho vzkumu, v. v. i., na webov strnce www.datanu.cz novou aplikaci obsahujc podrobn informace ze soudnch rozhodnut, ve kterch se eily nroky na nhradu za bolest, za zt.en spoleenskho uplatnn a nroky pozstalch p i usmrcen osoby. Ob instituce s potenm konstatuj, .e o slu.by, kter aplikace nabz, je zjem. Od potku zp stupnn se na strnkch aplikace registrovalo bezmla 1.000 u.ivatel, mnoz se p ihlauj opakovan, z eho. se d odvodit, .e s touto aplikac aktivn pracuj.

Nejvy soud odmtl dovoln ve vci t.kho ubl.en na zdrav sPnsledkem smrti

Jako zjevn neopodstatnn odmtl Nejvy soud dovoln obvinnho F.`H., provozovatele pouovch atrakc, kter byl ji. vPdubnu loskho roku Mstskm soudem vPPraze uznn vinnm zloinem t.kho ubl.en na zdrav sPnsledkem smrti aPodsouzen kPtrestu odnt svobody na osm let do vznice sPostrahou. Podle skutkovch zvr soudu prvnho stupn se obvinn zloinu dopustil tm, .e vPp esn nezjitn dob od prosince 2007 do nora 2008 na pozemku svho domu opakovan fyzicky napadal pokozenho A.PP., kter pro nj vykonval pomocn prce, podle svdk vPpostaven tzv.Pkdese ili sluhy.

Nejvy soud aPNejvy sttn zastupitelstv pokrauj ve snaze zvit podl ukldanch pen.itch trest, usiluj takt. oPastj vyu.vn tzv.Podklon vPtrestnm zen

Vce ne. zdvojnsoben potu ukldanch pen.itch trest vPesk republice za posledn dva roky, takov je konkrtn vsledek spolen snahy Nejvyho sttnho zastupitelstv aPNejvyho soudu. U. vProce 2016 ob instituce ve ejn deklarovaly svj mysl p esvdit soudy, aby pen.it tresty ukldaly astji. Rok 2017 byl pak ve znamen spolen po danch semin , kter soudcm, sttnm zstupcm aPpolicistm vysvtlovaly jednotliv aspekty ukldn pen.itch trest. Ulo.en pen.itho trestu mus toti. nepochybn p edchzet kvalitn p pravn zen, ve kterm je t eba zkoumat osobn, majetkov, rodinn aPjin pomry obvinnho.

Bval soudce Nejvyho soudu JUDr.PZdenk Novotn zskal ocenn Prvnk rokuP2017 vPkategorii Obansk prvo

VPptek 26.Pledna 2018 p evzal na slavnostnm galaveeru vPbrnnskm Bobycentru ocenn Prvnk roku 2017 vPkategorii Obansk prvo JUDr.PZdenk Novotn, bval p edseda sentu obanskoprvnho aPobchodnho kolegia Nejvyho soudu, uznvan odbornk na pracovn prvo. Prvnk roku je celorepublikovou sout. prvnk, kterou organizuje esk advoktn komora spolen sPpra.skou akciovou spolenost EPRAVO.cz. VPletonm roce se pod ztitou ministra spravedlnosti Roberta Pelikna uskutenil ji. 13.Pronk tto presti.n sout.e.


Sbrka soudnch rozhodnut a stanovisek Nejvyho soudu

Sbrka soudnch rozhodnut aPstanovisek Nejvyho soudu obsahuje sjednocujc stanoviska Nejvyho soudu aPtak vybranou judikaturu, oPjejm. publikovn rozhoduj kolegia Nejvyho soudu. Aktuln vydv Nejvy soud tzv.Pzelenou sbrku, obsahujc ron 10 seit aPseit rejst k, vPnakladatelstv Wolters Kluwer, kter vPletonm roce zp stupnilo iPzpoplatnnou elektronickou databzi. KPodbru elektronick verze zelen sbrky se m.ete registrovat zde. Rozhodnut obsa.en vePsbrce jsou upravovna doPjednotn struktury vymezujc dosavadn prbh zen, dovolac zen, vyjd en, p pustnost aPdvodnost dovoln. Samostatn vydv Nejvy soud iPnadle vbr dle.itch rozhodnut Evropskho soudu proPlidsk prva, tzv.Pmodrou sbrku, kter je nov kPdispozici tak vPelektronick verzi. Seit slo 1/2018 Sbrky soudnch rozhodnut aPstanovisek Nejvyho soudu bude vPdistribuci odP29. b ezna 2018.

Obsah Sbrky 1