HTTP PROXY,  http://uap.iprpraha.cz, - SafeWeber.ru
: 14.03.2018. 03:21.

zemn analytick
podklady

zemn analytick podklady hlavnho msta Prahy (AP) slou. jako zdroj p i plnovn rozvoje zem, vetn p pravy zemnho plnu msta a dalch dokumentac. Je to aktuln popis msta, na kterm lze sledovat jeho postupn vvoj.
Podklady charakterizuj vznamn hodnoty msta, limity i mo.nosti jeho dalho rozvoje. Krom prostorovch vztah AP zohleduj tak ekonomick, sociln demografick a kulturn aspekty nebo rove .ivotnho prost ed. To ve toti. se zmnami ve mst zce souvis.

4. aktualizace zemn analytickch podklad hl. m. Prahy 2016 bylaPschvlena Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 15. 6. 2017Pa je vystavena na tchto strnkch.

zemn analytick podklady jsou zdrojem cennch informac pro urbanisty, politickou reprezentaci, stavebn ady i pro ka.dho zjemce o informace o mst.

Krom text, analz a schmat AP obsahuj i tabulky a vkresy. Podklady jsou aktualizovny a vydvny ka.d dva roky (od roku 2008).

AP obsahuj zejmna informace o doprav, .ivotnm prost ed, technick infrastruktu e, obyvatelstvu, ekonomice msta a o clech udr.itelnho rozvoje mst.

P

zemn analytick podklady hl. m. Prahy (AP) jsou zpracovvny na zkladPusnesen Rady hl. m. Prahy . 373 ze dne 20. 3. 2007 a posledn aktualizace byla projednna Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 15. 6. 2017 usnesenm . 28/24. Jedn se o zemn plnovac podklad podle stavebnho zkona . 183/2006 Sb. p edkldajc podklady pro rozbor a samotn rozbor stavu a vvoje jednotlivch tematickch oblast a vyhodnocen vyv.enosti vztahu mezi pil i udr.itelnosti rozvoje.P
Po.adavky na obsah AP jsou zakotven v usnesen RHMP . 1430, kter bylo p ijato dne 16. 6. 2015.

Informace po izovatelePzemn analytickch podklad hl. m. Prahy, kterm je Odbor zemnho rozvoje Magistrtu hl. m. Prahy.PZpracovatelem UAP jePIPR Praha.

P

Vzhledem ke specifick pozici hl. m. Prahy, plnc roli samosprvnho zemnho celku kraje a zrove obce, je nezbytn v souladu s po.adavky stavebnho zkona . 183/2006 Sb. zajistit zpracovn zemn analytickch podklad tak, aby umo.ovala plnit lohu zemn plnovacho podkladu jak pro koncepn dokumentace celomstskho charakteru (Zsady zemnho rozvoje hl. m. Prahy), tak pro zemn plnovac dokumentace podrobn, zejmna zemnho plnu.

V zjmu irok vyu.itelnosti hl. m. Prahy jako zkladnho informanho zdroje nejen pro zemn, ale tak pro strategick plnovn, p pravu koncepc jednotlivch obor innosti msta a tak z dvod specifickch po.adavk Prahy jako urbanizovanho metropolitnho celku, je povinn obsah definovan vyhlkou . 500/2006 Sb. vznamn doplnn a roz en.