HTTP PROXY,  http://skolkanemcice.cz, - SafeWeber.ru
: 14.03.2018. 03:14.

^Zpt na zatek
  
  
  
Get Adobe Flash player

Velikonon dlniky

Zveme všechny dti a rodie na:papp robert husveti ajandek 1920913 6287 n

VELIKONONÍ DÍLNIKY

KDY:   v nedli 18. b ezna 2018 ve 14:00

KDE:   Kulturní dm ve Velkých Nmicích

Mate ská škola po ádá jako ji. tradin ve spolupráci s MC Pupíci velikononí dílniky pro dti a rodie. P ijte s námi p ivítat jaro, vyrobit si s dtmi hezkou velikononí dekoraci, potšit oko ukázkou lidové tvorby a t eba i zakoupit njaký ten originální kousek.

Na všechny se tší kolektiv MŠ

Zpis do mate sk koly

Zápis dtí do MŠ Velké Nmice pro školní rok 2018/2019 § 34 ods.2 zákona . 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném vzdlávání (školský zákon, ve znní pozdjších p edpis). se uskutení ve st edu 9. 5. 2018 od 8:00 – do 12:30 (v kancelá i editelky školy) V p ípad dotaz kontaktujte – Šedová Táa, editelka školy tel:519 417 225, 723 080 766 Podmínky zápisu a kritéria pro p ijímání dtí naleznete zde.

Den otev ench dve

Vá.ení rodie,  zveme Vás do naší mate ské školy na DEN OTEVENÝCH DVEÍ ve st edu 9.5.2018 (v den zápisu) od 8:00 do 15:30  Moc se na Vás a Vaše dti tšíme.    Kolektiv uitelek a zamstnanc školy

Nabdka prce

Mate ská škola Velké Nmice hledá kvalifikovanou uitelku na zástup po dobu nemoci do konce ervence 2018. Nástup ihned na celý úvazek. Kontakt na editelku 519 417 225, 723 080 766.

Kurz edukativn - stimulanch skupinek

Poslední 10. lekce kurzu ESS probhne v tchto dnech:

Pondlí 19.3. 2018 v 15:45 (p. u. Lucie Nmeková)

Úterý 20.3. 2018 v 15:45 (p. u. Martina Calpašová)

St eda 21.3. 2018 v 15:45 (p. u. Lucie Rohrerová)

tvrtek 22.3. 2018 v 15:45 (p. u. Jana St elcová)

Copyright Y 2013. Lucie Rohrerov Rights Reserved.