HTTP PROXY,  http://msstechovice.cz, - SafeWeber.ru
: 12.03.2018. 22:33.

Vtme Vs na strnkch matesk koly ve tchovicch

Vize matesk koly:

Nam clem je

* zachovat statut respektovan vzdlvac instituce, kter poskytuje profesionln a vysoce kvalitn sluby zaloen na rovnocennm partnerstv.

* posilovat a prohlubovat spoluprci mezi rodii, mateskou kolou a irokou veejnost.

* rozvjet projekt seznamovn s cizm jazykem /AJ/

* vytvoit zajmav a podntn prosted pro rozvoj tlesnch schopnost / hern prvky vetn dopravnho hit na zahrad , vyuit tlocviny a hit Z/

* navazovat na zdail projekty a stle pinet nov podnty pro zachovn pvtivho klimatu koly .

* rozit podntnou spoluprci se Zkladn kolou

Motto: Takov bude pt svt, jak budou vychovvni pt jeho oban.

J.A.Komensk

Posln matesk koly:

* Rozvjet osobnost dtte, jeho individualitu s celkovm citovm postojem vi ostatnm lidem, svtu kolem ns, k lovku, k jeho prci, k rodin, k prod, k vlastnmu zdrav, k planet Zemi, k historii a lidovm tradicm a zvykm.

* Podporovat tlesn i duevn rozvoj dtte, umonit dtem pirozen rozvjet svou osobnost v kolektivu vrstevnk.

* Probudit zjem o poznvn veho novho a vytvoit tak pedpoklady pro dal vzdlvn.

* Pe o jazykov projev dt, nejen pe o vslovnost, ale i rozvoj souvislho vyjadovn a celkov porozumn ei.

Provozn doba: 6:45 - 17:00 koln : pro k. rok 2017-2018 stanovila editelka koly vi kolnho na 800,- K msn stravn :42,- K denn (7 let)
40,- K denn (3-6 let)
.. koln - 181789046/0300 .. stravn - 186049354/0300
matesk kola tchovice

Za dti, kter dovr bhem kolnho roku 1.9.2017-31.8.2018 esti let, se koln podle 123 kolskho zkona neplat. Dti, kter maj odloenu koln dochzku, jsou nov od kolnho t osvobozeny!
Matesk kola tchovicem 3tdys kapacitou76 k. Dti jsou do td zaazeny podle vku. Odti peuje kolektiv6 pedagogickch pracovnic a kolnice M.
editelka - Jaroslava Markov
zstupce ed. -Vra Karlovsk
uitelky:
Hana Bechyov
Bc. Olga Hlavkov
Stanislava Jirsov
Tereza Lorencov
kolnice, uklzeka - Zdena Andlov
uklzeka - p. vejdov
Soust matesk koly je koln jdelna pro zkladn kolu s kapacitou 300 jdel.
Matesk kola v rmci doplkov innosti va obdy pro veejnost.
Vedouc kuchaka. : Alena Kaltounkov
kuchaky :
Dana Markov
Jana Kuerov
Kristna Kivonoskov
Lenka Homolov - pracovnice pro doplkovou innost M
Jana imkov
---------------------------------------------------------------