HTTP PROXY, http://obecbojanovice.cz, - SafeWeber.ru
: 14.03.2018. 02:28.

INFORMACE


P

P

Nvrh opat en obecn povahy - ve ejn vyhka

Vyhlen

Obec Bojanovice, Bojanovice 12, 252 06 Davle vyhlauje tmtoP"ve ejnou zakzku"Pna opravy mstnch komunikac v obci Bojanovice - sti Bojanovice a Mal Leice.

P

PP USNESEN} ZE ZASTUPITELSTVA

PPPPP S M L O U V Y

PVYHLqKY OBCE

P

 • Obecn zvaz vyhlka obce Bojanovice . 2/2017P o mstnm poplatku za provoz systmu shroma.eovn, sbru, p epravy, t dn, v yu .vn a odstraovn komunlnch odpad -P File0163.PDF
 • vyvseno: 21.09.2017
 • sejmuto: 03102017
 • vyjka nabv innosti dne 1. 1. 2018
 • Obecn zvazn vyhlka obce Bojanovice . 1/2017, kterou se stanov st spolenho kolskho obvodu Mate sk koly Hvozdnice - File0158.PDF
 • vyveno: 3. 5. 2017
 • sejmuto: 17.5.2017
 • Obecn zvazn vyhlka obce . 1/2016 o nonm klidu
 • File0160.PDF
 • vyvdeno: 17.10.2016
 • schvleno zastupitelstvem obce 3. 11. 2016
 • Obecn zvazn vyhlka . 1/2015 o ochran nonho klidu a regulaci hlunosti
 • OZV hluk Bojanovice (1).pdf
 • vyveno: 26.26.3.2015
 • schvleno zastupitelstvem obce 25.3.2015
 • platnost od 15.4.2015
 • Obecn zvazn vyhlka . 2/2015 o stanoven systmu shroma.ovn, sbru, p epravy, t dn, vyu.vn a odstraovn komunlnch odpad a nakldn se stavebnm odpadem na zem obce Bojanovice -P
 • OZV odpad Bojanovice (2).pdf
 • vyveno: 26.26.3.2015
 • schvleno zastupitelstvem obce 25.3.2015
 • platnost od 15.4.2015
 • Obcn zvazn vyhlka . 1/2012 - o mstnm poplatku za odpad v roce 2012 3scan0013.pdf
 • Schvleno v zastupitelstvu obce dne 12. prosince 2012
 • vyveno: 13. 12. 2012
 • sejmuto:PPPPP31.12.2012

Vyhlky a na zen Obc Bojanovice nejdete t. v sekci "Vyhlky a na zen Obce Bojanovice"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZqVRENy TY OBCE

Zvren et obce za rok 2016

 • Zvren et obce Bojanovice za rok 2016 - File0157.PDF
 • - zprva o vsledku p ezkoumn hospoda en obce za rok 2016 - File0165.PDF
 • - p lohy: - Fin 2-12M - File0161.PDF
 • PPPPPPPPPPPPPPPP - Rozvaha - File0162.PDF
 • PPPPPPPPPPPPPPP - Vkaz zisku a ztrt (vsledovka) - File0163.PDF
 • PPPPPPPPPPPPPPP - P loha - File0164.PDF
 • PPPPPPPPPPPPPPP - Inventrn zpis 2016 - File0174.PDF
 • vyveno: 12. 4. 2017 - sejmuto: 3. 5. 2017
 • Schvleno Zastupitelstvem Obce Bojanovice dne 3. 5. 2017

PP

Zvren et obce za rok 2015

P

Zvren et obce za rok 2014

Rozpotov opat en 2017

 • rozpotov opat en . 11 - vyrovnn rozpotu roku 2017 - File0164.PDF

P

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPROZPOTY

 • Rozpoet na rok 2018 - schvlen - File0178.PDF
 • vyveno: 14. 12. 2017
 • sejmoto: schvlen rozpotu na rok 2019
 • Rozpoet na rok 2018 - NqVRH - File0177.PDF
 • vyveno: 24. 11. 2017
 • sejmuto:PPP 13. 12. 2017

P

P

VYHLqKY

P

 • Ve ejn vyhlka - nvrh opat en obecn povahy - lesy - File0154.PDF
 • vyveno: 14. 9. 2017
 • sejmuto: 31. 3. 2018

P

P

P

Z q M R Y

 • Zmr prodat pozemek parc.. 471/17 v k.. Bojanovice - File0163.PDF
 • vyveno: 20. 02. 2018
 • sejmuto:

P

 • Zmr prodat pozemek parc.. 718/4 v k.. Mal Leice - File0164.PDF
 • vyveno: 20. 02. 2018
 • sejmuto:

P

 • Zmr pronajmout st objektu p. 11 v Mal Leici File0162.PDF
 • vyveno: 20. 02. 2018
 • sejmuto:

P

 • Zmr smnit pozemky v k.. Bojanovice - File0154.PDF
 • vyveno: 01.09.2017
 • sejmuto: 21.09.2017

P

 • Zvr prodat pozemky v k.. Bojanovice - orn pda - File0155.PDF
 • vyveno: 01. 09. 2017
 • sejmuto:PPP 21. 09. 2017

P

 • Zmr prodat st pozemku parc.. 23/1 - st h) v k.. Bojanovice File0159.PDF
 • vyveno: 08.03.2017
 • sejmuto:PPP 29.03.2017

P

 • PZmr prodat sti pozemk parc.. 129/1, 130P a 680/1 v k.. Mal LeiceP File0157.PDF
 • vyveno: 28. 11. 2016
 • sejmuto:PP 14. 12. 2016

P

 • Zmr prodat st pozemku prc.. 375/1 v k.. Mal Leice File0158.PDF
 • vyveno: 29. 11. 2016
 • sejmuto:PP 14. 12. 2016

Svazek obc Mneskho regionuP

P

P

P

P

Strnky zdarma

Vytvo te si vlastn webov strnky zdarma na domn www.obecbojanovice.cz

Registrujte se zde


Info z katastru nemovitost

Oznamujeme vem zjemcm, .e mohou bezplatn zskvat nkter informace o pozemcch, budovch nebo o probhajcch zench v katastru nemovitost.

Info z katastru

Odkazy

ernoice

Region Mnecko

14. 3. Rt, Matylda

Ztra: Ida

SDLEN}

Aktuality

Od 1.12.2004 jsou v provozu nov strnky obce Bojanovice

Nvtvnost strnek

146063
image.htm