HTTP PROXY,  http://nfpk.cz, - SafeWeber.ru
: 12.03.2018. 22:33.


Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /mnt/web-data1/nfpk_cz/public_html/www/_templates/nfpk2014/ie8-warning.html on line 1
Vykvn zmnu nep	inese
Glosa
Vykvn zmnu nep inese
12. 3. 2018

Jet nikdy od sametov revoluce jsem kolem sebe nevnmal tak silnou pora.eneckou nladu jako v posledn dob. Musel jsem tak odpovdat na pr ironickch dotaz. Lid, kte vd, .e jsem ve dvou p edchozch prezidentskch volbch podporoval nejprve Karla Schwarzenberga a pot Ji ho Drahoe, chtli vdt, jestli jsem nkdy finann p ispl i nkomu, kdo vyhrl. Chtli mne p imt k zamylen, jestli zbyten nevyhazuji penze chozenm do p edem prohranch bitev. Kdy. se tedy zamyslm, situace v poslednch mscch samoz ejm nevypad nijak vesele. Na jedn stran je vidt pevn jednota Babie, Okamury, komunist a pohrobk z ad sociln demokracie, plus vzjemn podpora Zemana a Klause. Na druh stran mne zase rmout rozt tnost jejich oponent.

Jet nikdy od sametov revoluce jsem kolem sebe nevnmal tak silnou pora.eneckou nladu jako vPposledn dob. Musel jsem tak odpovdat na pr ironickch dotaz. Lid, kte vd, .e jsem ve dvouPp edchozch prezidentskch volbch podporoval nejprve Karla Schwarzenberga a pot Ji ho Drahoe, chtli vdt, jestli jsem nkdy finann p ispl i nkomu, kdo vyhrl. Chtli mne p imt kPzamylen, jestli zbyten nevyhazuji penze chozenm do p edem prohranch bitev.

Kdy. se tedy zamyslm, situace v poslednch mscch samoz ejm nevypad nijak vesele. Na jedn stran je vidt pevn jednota Babie, Okamury, komunist a pohrobk zP ad sociln demokracie, plus vzjemn podpora Zemana a Klause. Na druh stran mne zase rmout rozt tnost jejich oponent.

Nkdo se mo.n div, co vlastn dnes spojuje Zemana a Klause. Byl to p ece Zeman, kter dobu Vclava Klause nazval dobou splen zem. A v nedvnm inauguranm projevu opt p ipomnl jako symbol cel tto ry Viktora Ko.enho. Nkte spojuj Zemana a Klause sPvysvtlenm, .e jsou oba ruskmi agenty. Na podobn konspiran teorie nev m a vysvtlen je podle mne velice prozaick: oba pny spojuje komplex loklnch politik, kte byli p esvden o svm svtovm vznamu a dnes se ct zneuznan. Nejde jen o komplex zPVclava Havla, kter jako jedin zPpolistopadovch prezident svm vznamem p eshl hranice esk kotliny, ale vbec o komplex zPmnoha dalch lid, kte vPzahrani doshli spchu. Odtud tak pramen odpor ve jmenovanch k Evropsk unii, jejich. politici je dle jejich mnn nikdy dostaten neocenili. Proto ono poklonkovn Putinovi nebo nskm komunistm. Tsn po revoluci jsem .il vPBrn a za.il velkou vlnu moravskho nrodovectv sPodporem kPPraze. Velice se podobala souasnmu eskmu nrodovectv sPodporem kPBruselu. I hlavn postavy se podobaj. Rozdly plynou zPjedinho: m men pseek, tm men konkurence p i vldnut.

Kdy. jsem byl vProce 2005 po.dn o prvn velk rozhovor, novin , kter m zpovdal, nakonec vybral pro titulek moji vtu VPechch se zzrak nestane. U. tehdy jsem nebyl njak velk optimista. P esto si myslm, .e nen nutn balit kufry a sthovat se do lepch konin. Po d stoj za to bojovat a patn asy p ekonat. Ve ejnost natst nen tak apatick, jak si nkte politici mysl. Vmluvn to dokzala reakce, kter zma ila pokus instalovat do dle.it parlamentn funkce komunistickou mltiku.

Co bychom dnes mli mt na pamti? Fenomn Babi Pje vsledkem smutn proslul opozin smlouvy Zemana sPKlausem. Prv ta vytvo ila siln korupn prost ed a zdiskreditovala demokracii jako takovou. Bohu.el ubv nezvislch sdlovacch prost edk, kter by mohly a mly takov souvislosti p ipomnat. A ty, kter zbvaj, jsou ve velkm ohro.en. Nejen zPpolitickch, tak zPekonomickch dvod.

Pokud mohu nco ci za podnikatele, kPnim. se potm, od ve jmenovanch loklnch zakomplexovanch politik se vPmnohm lime. Nap klad i tm, .e hodn zPns obstoj vPkonkurenci i na evropskch a svtovch trzch. To neznamen, .e bychom mli vstoupit do politiky, o riziku p mho zapojen u. jsem na tchto strnkch jednou psal. Pova.uji vak za velmi pot ebn finann podporovat protikorupn aktivity, nezvisl mdia a vPneposledn ad i vchovu dt a mladch lid kPdemokracii a jejm hodnotm.

Vnovat penze p mo na politiku je samoz ejm slo.itj. Bez ohledu na ironick poznmky okol vak hodlm pokraovat. Samoz ejm neschopnost demokratick opozice thnout za jeden provaz mi vad. SPnelibost tak vnmm, .e ve vtin dnench opozinch stran maj stle velk vliv veterni sPb emenem problematick minulosti. Je mi jasn, .e starho psa novm kouskm nenau a podporovat rozt tnost nem smysl. Proto sp uva.uji o p m podpo e jednotlivch politik typu Rakuana nebo Farskho, schopnch lid sPpotencilem sjednocovat. -dn politick strana jako celek ode mne bianco ek nedostane.

Odbr novinek
Zaregistrujte se ...
Kauzy

Ji Chytil vyhrl

21.2. 2018

Odvolac soud potvrdil, .e pra.sk magistrt nem nrok na milionovou nhradu kody, kterou po.adoval kvli kauze Opencard po bvalm ednkovi Ji m Chytilovi, kter pomhal kauzu rozkrt.


Kauza tisku jzdenek m k soudu

7.11. 2017

Podle ob.aloby je koda nejmn 457 milion korun, z vyvedench penz bylo zlegalizovno tm 150 milion. P ed soudem stane 18 obvinnch, mezi nimi je i podnikatel Ivo Rittig.


Kauza MPSV - 4 roky pravomocn

15.6. 2017

Vrchn soud v Praze 14. ervna 2017 pravomocn odsoudil bvalho nmstka na MPSV Vladimra iku ke ty em letm vzen, .e zneu.il svou pravomoc a sjednal vhodu p i zadn ve ejn zakzky.

P

P

P

P

P

Zprvy
  • 5. 3. 2018
    Dnes jsme navtvili znojemsk Gymnzium Dr. Karla Polesnho. Studenti si na simulovanm jednn zastupitelstva vyzkoueli, jak funguje komunln politika.
  • 9. 2. 2018
    NFPK zve ejuje rozepsan seznam oficilnch vdaj TSK na dr.bu a opravy Libeskho mostu v letech 2000 a. 2015 vetn, je. celkov inily 8 milion korun.
  • 8. 2. 2018
    Pavel Severa byl krtce p ed vnonmi svtky odvoln z funkce generlnho sekret e TOP 09. Stalo se tak v souvislosti s medializac Severova policejnho prov ovn jeho dajnch machinac se smnkami.
Protikorupn akademie NFPK
vzdlvac aktivity
Publikace Premi i v rukch poradc
aneb kdo komu vldne
Videa NFPK
Profily osobnost, zznamy z tiskovch konferenc
Cena za odvahu
Pro obany, kte se neboj upozornit na korupci bez ohledu na osobn nsledky.
Kauza DPP
Tisk jzdenek a komplexn bezpenostn systm
E-shop NFPK
Podpo te innost fondu koup trika s protikorupnm motivem.