HTTP PROXY,  http://instituteu.cz, - SafeWeber.ru
: 14.03.2018. 02:19.


POMÁHÁME ŠÍIT OSVTU

A PÍKLADY DOBRÉ PRAXE

V PÉI O KULTURNÍ DDICTVÍ.


Institut pro památky a kulturu, o.p.s., je nezisková organizace, která provozuje portál PROPAMÁTKY, poádá konference, realizuje projekt o financování kulturního ddictví MÁME VYBRÁNO, nabízí poradenství pi financování projekt v oblasti obnovy památek a pedstavuje zajímavá místa v rámci putovní výstavy. Institut je sociální podnik a zamstnává lidi, kteí se vzhledem ke své zdravotní situaci obtínji uplatují na trhu práce. Zachovává k nim individuální pístup a respektuje jejich poteby.

Uvedené fotografie zachycují okamiky z projekt, které jsme realizovali. 

CO DLÁME?

Informujeme, vzdláváme a propojujeme aktivity, které souvisejí s obnovou, financováním a vyuíváním kulturního ddictví. Jsme pesvdeni, e pée o památky zaíná osvtou.

Souhlasíte? Zapojte se.
 

KAM SMUJEME?

Chceme být nepehlédnutelnou a respektovanou souástí spolenosti, která si váí svého kulturního ddictví a dokáe o nj peovat.

Institut pro pamtky a kulturu, o.p.s. © 2007 – 2018Kontakt: info@instituteu.cz
Hosting tchto strnek zajiuje ACTIVE 24.