„58 % eskch senior pova.uje pomoc formou daru ze zvti za sprvnou. Zdroj:PHloubkov rozhovory se 160 seniory.“

Pomhte za .ivota, pomhejte i po nm.
Je to p irozen cesta, jak pokraovat v dobrch skutcch.

Sepsnm posledn vle zabezpete p edevm svou rodinu i sv blzk. Navc m.ete dky daru ze zvti podpo it innost vybran dobroinn organizace.

Je jen na vs, kde chcete nejvce pomoci. Dky vaemu daru toho m.ete dokzat jet hodn. M.ete vykouzlit smvy na tv ch dt, kter si zaslou. lep domov i vzdln. M.ete pomoci p rod a zachovat ji pro dal generace. M.ete pomoci budovat obanskou spolenost, hjit lidsk prva a mnoho dalho.

Zamyslete se nad tm, kter dobroinn organizace vs oslovila svoj innost, nebo kterou jste nkdy podpo ili. Mo.n ji najdete v seznamu len koalice Za snadn drcovstv. Pokud se rozhodnete darovat, kontaktujte vybranou organizaci. Bute si jist, .e v dar p ijme s vdkem. I mal darPm.e mtPvelk smysl.

 

Sepsn zvti nen nic slo.itho. V sekci Jak sepsat zvPnajdete pot ebn informace a budete schopni se snadnji rozhodnout, jak nejjednodueji touto formou darovat. Zaznamenali jsme i nejastj otzky, kde naleznete odpov˿ na vae p padn dotazy.

Pro sepsat zv

Existuje mnoho dobrch dvod …

    • P edejdete p padnm sporm ve svProdin.
    • Ulehte rozhodovn svm blzkm. Ka.dmu darujete p esn to, co chcete, aby po vs zddil.
    • Uchrnte svj majetek pro sv blzk nebo p tele.
    • Nadobro udlte ve vcech svho ddictv jasno.
    • I t eba jen mal dar dobroinn organizaci vs pozitivn nalad, proto.e budete mt jistotu, .e pom.ete tam, kde je to podle vs nejvce t eba.

Pokud uva.ujete o tom, .e do sv poledn vle zahrnete i dobroinnou organizaci, sta ji kontaktovat a ona vm porad, jak dle postupovat.

Jak sepsat zv

I kdy. se jedn o relativn jednoduch kon, je v.dycky dobr poradit sePsPnot em. N.e najdete pot ebn informace, na zklad kterch se budete schopni rozhodnout, jak nejjednodueji touto formou darovat na dobrou vc.

Zvt m.ete vnovat cel majetek nebo jeho st. Aby byla zv platn, je pot eba dodr.et nezbytn formln nle.itosti. Vce o Zvti.

Ddickou smlouvou m.ete vnovat cel majetek nebo jeho st lovku nebo organizaci, sPktermi smlouvu uzav ete. Vhodou je, .e se na vyu.it daru dohodnou ob strany p edem.P Vce o Ddick smlouv.

M.ete na dit svmu ddicovi, aby zPddictv nkomu dal penze nebo jinou vc men hodnoty ( dov tisc a. desetitisc K). Nejste-li si jist, zda je odkaz vhodn, porate se t eba sPorganizac, kter chcete vnovat. Vce o Odkazu.

Kompletn informace k sepsn zvti naleznete zde.

 

P bhy drc

Dar ze zvti domovu Sue Ryder

Pan Antonie He manov odkzala spolu se svm man.elem Lvem He manem finann dar Domovu Sue Ryder ve vi 773.860 K. He manovi byli prvn man.elskou dvojic, kter p ila .t do Domova Sue Ryder v roce 2000. Pat ili mezi nkolik vlench vetern, o kter Sue Ryder v t dob peoval. V roce 2001 pan He man v Sue Ryder zem el. Pan Antonie na nj dlouho vzpomnala. V Domov Sue Ryder .ila celch 11 let, a. do b ezna 2011, kdy zem ela. He manovi zstali bez dt. O jejich sepsan zvti vdla pouze tehdej sociln pracovnice, kter ji ulo.ila do trezoru. Zvt byla otev ena a. po smrti pan He manov, kdy jsme se dozvdli o vznamnm finannm daru pro Domov Sue Ryder. Pro pan Antonii se stal, dky p stupu peovatel a poskytnut laskav pi, Sue Ryder druhm domovem. Mohl to bt jeden z dvod, pro pan He manov odkzala Domovu Sue Ryder dar ze zvti.

Man.el He manovi byli nominovni na cenu VIA BONA 2015, www.cenaviabona.cz

pribh Sue Ryder

foto: archiv Domova Sue Ryder

 

Darovan dm pomh lovku v tsni pomhat

Pan -ofka podporuje pravideln prci lovka v tsni a v prbhu let se mezi drcem a obdarovanm vytvo il takov vztah, .e se nm pan -ofka rozhodl darovat in.ovn dm na -i.kov. Pvodn uva.oval o zvti, ale nakonec se rozhodl zbavit se povinnosti sprvy tohoto majetku a daroval nm in.ovn dm ji. za .ivota. P i podpisu darovac smlouvy se mu trochu t sla ruka, a kdy. byly oficiality ukoneny, zaal se usmvat a ekl nm, jak je to pro nj leva, .e to m pro sebe vy een, vzpomn Tom Vyhnlek z lovka v tsni. Jedn se o nejvt jednorzov dar, jak jsme kdy v historii od jednotlivce obdr.eli, proto.e hodnota domu je p es 20 milion korun. Dm te spravujeme a z vt.ku z njmu pomhme lidem v tsni, doplnil Vyhnlek.

P ette si dal p bhy drc >>

Darovan dm

foto: archiv vT

Mty a fakta

Mtus:PPHned jak napi zv, um u.
Fakt: Naopak. Lid, kte sep zv, se v prmru do.ij vyho vku.

Mtus: Darovat ze zvti si m.ou dovolit jen bohat.
Fakt: Darovat m.e ka.d. I mal dar m smysl.

Mtus: Sepsn zvti je slo.it a drah.
Fakt: Sepsn zvti je jednoduch kon bez velkch nklad.

Vce o Pmtech najdete zde >>