HTTP PROXY,  http://krumlovsobe.cz, - SafeWeber.ru
: 13.03.2018. 00:24.

Co je projekt Krumlov sob?

eský Krumlov vyzval na ja e roku 2016 ve ejnost, podnikatele a odborníky, politiky i ú edníky, aby se zapojili do zpracování nového strategického plánu rozvoje msta. Vedení radnice se tak rozhodlo znovu se zamyslet za úasti co nejširší ve ejnosti nad dalším rozvojem území. Jednotlivá opat ení strategického plánu byla následn promítnuta do konkrétních úkol a projekt p i sestavování akního plánu. 

Strategický plán rozvoje msta eský Krumlov je k dispozici zde.

Akní plán msta eský Krumlov najdete zde.

Aktuality projektu

11.12.2017

Pilotn ronk participativnho rozpotu zn vtzn projekty

Krumlovská ve ejnost hlasováním rozhodla o projektech, které budou v p íštím roce realizovány v rámci prvního roníku participativního plánování. Námty p edkládali a rozhodovali o nich sami Krumlováci.

Celkem se do hlasování zapojilo 215 lidí, kte í mohli svj hlas dát pouze projektm v lokalit, kde mají trvalé bydlišt. Princip hlasování spoíval v rozdlování penz jednomu nebo více projektm, a. do výše vylenné ástky pro danou oblast. Tento rok zastupitelstvo vylenilo participativnímu rozpotu 500 000 korun + bonusových 50 000 korun p ipadne do dalšího roníku mstské ásti, kde se letos zapojilo procentuáln nejvíce obyvatel. Vítznou ástí jsou Nové Dobrkovice, kde se úastnilo celkem 5,26 % lidí.

Výsledky v jednotlivých mstských ástech naleznete zde.

Martina Bodláková - „V Krumlov .iji, podnikám a není mi jedno, jak se msto bude vyvíjet. Bylo by fajn, kdyby se do projektu zapojilo co nejvíce mladých lidí.“ Josef arný - „Krumlov je moje srdcovka, chtl bych dopomoci tomu, aby se rozvíjel tak, abychom na nj mohli být pyšní.“ Alena Horstová - „Mám Krumlov ráda a chci mít okolo sebe spokojené lidi.“ František Hüttner - „Krumlov pot	ebuje objektivní názor mladých umlc pro lepší kulturní fungování msta.“ Stanislav Jungwirth - „Myslím si, .e eskému Krumlovu se v.dy dob	e da	ilo, kdy. tu byla ambice, otev	enost a odvaha p	ekonávat p	eká.ky“ Patricie Klosse - „Zajímá m dní ve mst a pova.uji za dle.ité, aby všichni lidé mli mo.nost p	ispt svými názory k jeho dalšímu rozvoji.“ Lukáš K	í. - „Není mi lhostejné, co se tu dje a doufám, .e projekt podpo	í zmny, které chtjí sami obyvatelé.“ Vilém Migl - „Celý .ivot se zabývám sportem a chtl bych, aby se místní sport dál rozvíjel.“ Jana Vlková - „V Krumlov jsem šastná a spokojená, obas m tu ruší nepo	ádek a velmi m mrzí vandalismus.“ Carolyn Zukowski - „Chci .ít v .ivém mst, ne ve skanzenu.“

17021000 Image 3
Zpracovvn Strategickho plnu msta je financovno z prostedk Evropsk unie, kter v rmci Operanho programu Zamstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojov strategie a souvisejc dokumenty msta esk Krumlov"