┴ň˝´ŰÓ˛ÝűÚ HTTP PROXY, ßň˝´ŰÓ˛ÝűÚ ÓݲŔÔŔ­˝Ţ˛ţ ßňšţ´Ó˝ÝÓ  Ôň­˝Ŕ  ˝˛­ÓÝŔ÷ű http://chrastanyuprahy.cz, ŕţ˛ţ­Ó  ˝ţ§­ÓÝňÝÓ Ô ŕř°-´Óý ˛Ř SafeWeber.ru
¤ţ˝ŰňńÝňň ţßÝţÔŰňÝŔň ńÓÝÝű§ ţ ˝˛­ÓÝŔ÷ň ßűŰţ: 13.03.2018Ń. Ô 00:24.

Ve▄ejn└ spr└va online

M╦sta & obce online - port└l ăzemn╠ samospr└vy Port└l ăzemn╠ samospr└vyáM╦sta a obce onlineáposkytuje informace o ă▄adech m╦st, obc╠ a kraj█ §esk╚ republiky a od roku 1996 systematicky rozv╠j╠ nab╠dku ▄eÜen╠ pro ve▄ejn╚ informaŇn╠ slu×by t╦chto ă▄ad█ s mo×nost╠ d└lkov╚ho p▄╠stupu v souvislosti se z└konem Ň. 106/1999 Sb., o svobodn╚m p▄╠stupu k informac╠m. Bezplatn╦ poskytuje tzv. Z└kladn╠ str└nku ă▄adu, kter└ je koncipov└na vásouladu se Standardem ISVS. DalÜ╠ slu×bou je Archiv dokument█ a informac╠ z ă▄ad█ ăzemn╠ samospr└vy, udr×ovan┘ stovkami m╦st a obc╠ prost▄ednictv╠m redakŇn╠ho syst╚mu vismo. Port└l obsahuje i n└stroje pro elektronickou komunikaci obŇana s ă▄ady.

mesta.obce.cz

vismo - redakŇn╠ syst╚m pro m╦sta a obce RedakŇn╠ syst╚m vismo Online je software urŇen┘ ke spr└v╦ obsahu webov┘ch str└nek. Syst╚m s n└zorn┘m editaŇn╠m prost▄ed╠m äEdituj, co vid╠Üô je vyv╠jen spoleŇnost╠ WEBHOUSE, s.r.o. (d▄╠ve §esk└ vydavatelsk└ pro internet, s.r.o.) od roku 1999 a od poŇ└tku je nejrozÜ╠▄en╦jÜ╠m redakŇn╠m syst╚mem ve▄ejn╚ spr└vy v §esk╚ republice. K dispozici je tak╚ firm└m a dalÜ╠m organizac╠m. Internetov╚ str└nky s vismo Online jsou bezbari╚rov╦ p▄╠stupn╚ a splđuj╠ z└konn╚ po×adavky kladen╚ na ve▄ejnou spr└vu. Jejich kvalita je pravideln╦ oceđov└na v presti×n╠ sout╦×i Zlat┘ erb, ve kter╚ weby hodnot╠ nez└visl└ odborn└ porota.

www.vismo.cz

Zlat┘ erb - sout╦× m╦st a obc╠ o nejlepÜ╠ webov╚ str└nky a elektronickou slu×bu Sout╦× m╦st a obc╠ o nejlepÜ╠ webov╚ str└nky a elektronickou slu×bu, po▄└dan└ od r. 1999. Smyslem jej╠ existence je podpora modernizace m╠stn╠ a region└ln╠ ve▄ejn╚ spr└vy prost▄ednictv╠m rozvoje informaŇn╠ch slu×eb obŇan█m a specifick┘m skupin└m u×ivatel█ sávyu×it╠m internetu a ostatn╠ch elektronick┘ch m╚di╠. Sv┘m d█razem na kvalitn╠ a transparentn╠ hodnocen╠ dos└hla sout╦× Zlat┘ erb dobr╚ho jm╚na a znaŇn╚ popularity. V roce 2002 byla ocen╦na jako finalista sv╦tov╚ sout╦×e Stockholm Challenge Award a v roce 2011 z╠skala ocen╦n╠ §esk┘ zavin└Ň. Sout╦× ji× tradiŇn╦ pout└ pozornost m╦st, obc╠ a ve▄ejnosti.

www.zlatyerb.cz, zlatyerb.obce.cz

Den╠k ve▄ejn╚ spr└vy - informace z oblasti st└tn╠ spr└vy a samospr└vy, m╦st, obc╠ a region█ Den╠k ve▄ejn╚ spr└vy p▄in└Ü╠ informace z oblasti st└tn╠ spr└vy a samospr└vy, m╦st, obc╠ a region█. Je koncipov└n tak, aby byl ka×d┘ den Ňten jako prvn╠ rann╠ noviny pro pracovn╠ky ve▄ejn╚ spr└vy.

denik.obce.cz

Obec & finance - odborn╚ periodikum pro ekonomick╚ ot└zky obc╠ §asopis, kter┘ je dod└v└n t╚m╦▄ do vÜech obc╠ v §esk╚ republice. Vedle ekonomick┘ch ot└zek, financov└n╠ a t╚mat spojen┘ch s informatizac╠ ve▄ejn╚ spr└vy se zab┘v└ v pln╚m rozsahu problematikou ăzemn╠ ve▄ejn╚ spr└vy vŇetn╦ ×ivotn╠ho prost▄ed╠, investiŇn╠ a bytov╚ v┘stavby, infrastruktury, energetick┘ch ăspor, dopravy, Ükolstv╠, soci└ln╠ch v╦c╠, kultury, problematikou rozvoje venkova, region└ln╠ politiky a souvisej╠c╠ legislativou.

www.obecafinance.cz


PoŇet p▄╠stup█: 9 410 055 


© 1996-2014 WEBHOUSE, s.r.o., webhouse.cz
© 1998-2014 Triada, spol. s r. o., www.triada.cz