HTTP PROXY,  http://voc.sk, - SafeWeber.ru
: 13.03.2018. 00:24.


12/3/2018 22:24 
 Meno:  Heslo:  
 | [Registruj]

Napíšte nám:


e-mail:

Vitajte

 

VOC-april-2009_430-grafika


edicny2018-up

 

Sprava-budov2018


Všetky asopisy vydávané spolonosou V.O.. Slovakia s.r.o.
majú vedecko odborný charakter a napomáhajú získava
najnovšie aktuality a odborné informácie z dotknutých odborov.
Distribúcia týchto komerných asopisov sa uskutouje formou
direct mailingu na konkrétne mená a adresy odborníkov,
realizaných firiem a spoloností, projektantov, ivnostníkov,
manaérov a ostatých, ktorých sa obsah asopisov priamo
dotýka a môe zvýši ich odbornú úrove.

asopisy vydávané našou spolonosou sú nepravidelné
dvojmesaníky (vychádzajú spravidla pred odbornými výstavami).
Sú registrované na Ministerstve kultúry SR a majú taktie
od Národnej agentúry pridelené ISSN íslo. Garantom odbornosti
kadého asopisu je redakná rada, ktorá sa skladá z akademických
pracovníkov a uznávaných odborníkov v dotknutých odboroch.


Inzerciou a Vašimi prezentáciami Vám zabezpeíme zviditenenie
Vašich technológií, výrobkov, tovarov alebo produktov
Vašej firmy, ktoré vyrábate alebo predávate a taktie sluieb,
ktoré Vašim klientom poskytujete.


Vydavatestvo slúi pre svojich klientov tým,
e ponúka im nasledovné sluby:
- prezentáciu v asopise formou plošnej inzercie,
  odborného lánku, pozvánok na výstavy
- prezentáciu a umiestnenie Vášho odborného lánku
  na internete - www.stránke asopisu poda nomenklatúry
  na dobu minimálne 1 roka
- na www.stránke asopisu ponúkame monos umiestenia
  Vášho banneru s prekliknutím na Vašu www.stránku
- monos uverejnenia rozhlasového spotu v regionálnych rádiách
  Bratislava, Košice Prešov, Topoany, ilina, Trenín
- Vašim VIP klientom (do potu 100 ks) zašleme asopis
  s Vašou inzerciou na náklady vydavatestva
- pri kumulovanej inzercii v iných asopisoch alebo médiách
  ponúkame monos zliav


Všetky Vaše informácie zašleme jednak predplatiteom a itateom
z našej databázy, ale taktie na Vaše elanie zašleme asopisy
Vašim klientom a Vašej cieovej skupine – firmám, Vašim
obchodným partnerom a uom, ktorých si Vy uríte
na ich konkrétne adresy.


< späť