HTTP PROXY,  http://ekopobyt.cz, - SafeWeber.ru
: 13.03.2018. 00:31.

NAME
Spolen portl
pobytovch ekocenter...
 

EKOPOBYT.CZ

Pje spolenm projektem pobytovch st edisek ekologick vchovy nap celou eskou republikou. Jedn se o st ediska sdru.en vPSti st edisek ekologick vchovy Pavuina, z. s. (www.pavucina-sev.cz)

Naimi klienty jsou p edevm dti a .ci mate skch, zkladnch a st ednch kol i uitel a studenti, ale i rodiny s dtmi, odborn i turistick ve ejnost. Nae nabdka vychz z rmcovch vzdlvacch program, pr ezovho tmatu Environmentln vchova. Strnky www.ekopobyt.czPby vm mly pomoci najt takov typ programu, kter bude vm a vaim .km vyhovovat.

P

P P P P P P P
Pkrajina P PVenkov P PVuka P PEkologie

UTE V P}ROD, UTE SE

O P}ROD

P

PUBYTOVqN} V P}ROD A

NA VENKOV

P

VUKOVy PROGRAMY NEJEN

PRO KOLY

P PEKOLOGICKY ETRN PROVOZ
Prost ednictvm naich program pomhme dtem,P.km a studentm, ale tak pedagogm rozvinout jejich znalosti, dovednosti a postoje pot ebn k odpovdnmu jednn vi .ivotnmu prost ed a pro udr.iteln rozvoj.
P 19 pobytovch st edisek ekologick vchovy nabz jedno i vcedenn pobyty zam en na posilovn vztahu k p rod a respektovn princip trvale udr.itelnho rozvoje. P Programy jsou zam en na poznvn naich nejb.njch biotop, na environmentln tmata, problematiku odpad a vyu.vn energi, globln vzdlvn, udr.iteln rozvoj a zdrav .ivotn styl. P St ediska jsou vybavena prvky, kter demonstruj skromnost a etrnost k .ivotnmu prost ed. T dme odpady, vyu.vme energetickch vychytvek, jako jsou tepeln erpadla i slunen kolektory, st ediska maj vlastn zahrady a farmy.
P P P P P P P

P

Pobytov st ediska ekologick vchovy za jedin rok zrealizovalaP468Ppobytovch program proP13P186P.kPzkladnch a st ednch kol.
P
Pobytov st ediska ekologick vchovy za jedin rok zrealizovalaP121Ppobytovch vzdlvacch program proP1P405Ppedagog a student.

P

P


 

NAI LENOVy

P ehled st edisek, kter jsou soust st v esk republice.


 

O NqS

Jsme Pavuina, s st edisek ekologick vchovy. St en organizace pro ty, kdo se vnuj environmentln vchov vPesk republice. Pavuinu zalo.ilo 8 organizac vProce 1996 zPpot eby prohloubit vzjemnou spoluprci. Dnes je ns 44 len aP1 pozorovatel. Naimi leny jsou nejvt st ediska ekologick vchovy, stejn jako cel ada st edn velkch a malch organizac ze vech 14 kraj esk republiky. Jsou mezi nmi nevldn organizace, domy dt a mlde.e, zoologick zahrady, muzea Spojuje ns to, .e vichni podporujeme rznmi formami rozvoj environmentln vchovy pro koly a .e sv slu.by poskytujeme systematicky a ve ejn. Jsme otev en organizace a nov eny vtme.

P

P

P

P
P CO NqS DR-} POHROMAD? P
P
  • Prosazujeme na celosttn rovni environmentln vchovu a jej nezastupitelnou roli ve vzdlvn, v udr.itelnm rozvoji a p i ochran .ivotnho prost ed.
  • Pojmenovvme si, vPem spov dobr praxe v environmentln vchov a pomhme si ji dosahovat.
  • Vzjemn se ume, vymujeme si zkuenosti a informace a spolen se vzdlme.
  • Podporujeme se jako komunita lid, kte sdl obdobn cle a hodnoty.
  • Dlme spolen celosttn projekty a programy, kter by pro jednotliv lensk organizace byly p li
P

PP

NAE SPOLENy SPCHY ZA JEDIN ROK
P221 823 astnk vP11 085Pdennch vukovch programech
P7 001Ppedagog a student vP369Pjednodennch vzdlvacch akcch
P19P760P.k a studen naP604Pnepravidelnch akcch
P13 186 astnk naP468Ppobytovch programech
P1P405Ppedagog a studen naP121Ppobytovch vzdlvacch programech
P2 218P.k a student navtvujcP181Pkrou.k
P6 169Pnepedagog naP218Pakcch
P95 581Pastnk vP17Pprojektech
P206 901Pastnk naP771 akcch pro ve ejnost
72 437Pkus publikac v 78Pvydanch titulech

KONTAKT

Pavuina sdl v centru Prahy na Senov.nm nmst. V p pad zjmu ns kontaktujte telefonicky i e-mailem p edem. Rdi vs uvidme.

 

nzev:P S st edisek ekologick vchovy Pavuina, z. s.
adresa: Senov.n nmst 977/24, 110 00PPraha 1
P P
P Blanka Toukov
telefon: +420P721P133 108
e-mail: info@pavucina-sev.cz
P P
P Martin K .
telefon: +420 775 740 221
e-mail: martin.kriz@chaloupky.cz
P P
i: 65667131
di:P CZ65667131, nejsme pltci DPH
slo tu: 2000589379/2010P
bankovn spojen: Fio banka, Praha 1
registrace: Mstsk soud vPPraze, oddl L, vlo.ka 7495
Ministerstvo pro mstn rozvoj
Webov strnky byly vytvo eny vPrmci projektu Ministerstva pro mstn rozvoj Ekopobyt propagace st pobytovch ekocenter.