Áĺńďëŕňíűé HTTP PROXY, áĺńďëŕňíűé ŕíňčâčđńÝňî áĺçîďŕńíŕ˙ âĺđńč˙ ńňđŕíčöű http://ekoporadny.cz, ęîňîđŕ˙ ńîőđŕíĺíŕ â ęýř-ďŕě˙ňü SafeWeber.ru
Ďîńëĺäíĺĺ îáíîâëĺíčĺ äŕííűő î ńňđŕíčöĺ áűëî: 13.03.2018ă. â 00:31.

EkoporadenskŮ portŔl Ministerstva životnĚho prostÜedĚ

zobrazuji z

VelkŮ jarnĚ Çklid se chystŔ již za mËsĚc, letos i s Gabrielou Koukalovou

07.03.2018

Do hlavnĚho termĚnu celorepublikovČ dobrovolnickČ akce UkliÎme svËt, ukliÎme őesko zbŮvŔ pÜesnË mËsĚc. Patronkou akce se stala pro letošek sportovkynË roku 2017 Gabriela KoukalovŔ.  Pohled z okna, Ői na teplomËr tomu pÜĚliš neodpovĚdŔ (letošnĚ zima si s odchodem dŔvŔ opravdu na Őas), ale již za...

ZĚtra je SvËtovŮ den divokČ pÜĚrody. Pomozte nŔm najĚt, kdo jĚ pomŔhŔ

05.03.2018

PrŔvË lidem Ői organizacĚm, kteÜĚ svŮm celoživotnĚm postojem, nebo tÜeba konkrČtnĚm projektem pomŔhajĚ Ői pomohli našĚ pÜĚrodË, je urŐena novË ustavenŔ Cena za ochranu pÜĚrody a krajiny. MŔ pÜedevšĚm ukŔzat, že ochrana pÜĚrody mŔ smysl a konkČtnĚ vŮsledky. Nominace je možno posĚlat do konce...

SĚ« environmentŔlnĚch informaŐnĚch a poradenskŮch center v őeskČ republice

Pokud hledŔte odpovËdi na otŔzky tŮkajĚcĚ se životnĚho prostÜedĚ, dotaŐnĚho programu ZelenŔ ÇporŔm, ochrany pÜĚrody, Çspor energie, pasivnĚch domŰ apod., jste zde sprŔvnË.

Na tËchto strŔnkŔch najdete EKOPORADNY, kterČ VŔm nabĚzĚ pomoc s hledŔnĚm odpovËdĚ na Vaše otŔzky.

EKOPORADNY zajiš«ujĚ velmi rozmanitŮ rozsah poradenstvĚ. PoradĚ VŔm  ve všeobecnŮch i velmi specifickŮch (pasivnĚ domy, obnovitelnČ zdroje energie) oblastech. Pomohou VŔm i s orientacĚ v dotaŐnĚm programu ZelenŔ ÇsporŔm. NËkterČ poradny VŔm mohou pomoci s ÇŐastĚ ve sprŔvnĚch ÜĚzenĚch Ői poskytnout prŔvnĚ pomoc. Rozsah služeb je velmi širokŮ.

PracovnĚci EKOPORADEN se takČ pravidelnË vzdËlŔvajĚ, aby informace,  kterŔ VŔm poskytujĚ, byly co nejpÜesnËjšĚ.

Pokud mŔte konkrČtnĚ dotaz, mŰžete si najĚt VŔm nejbližšĚ EKOPORADNU buÎ podle mĚsta (kraje, okresu), nebo podle tČmatu, kterČ VŔs zajĚmŔ.

Ekoporadny mŰžete kontaktovat telefonicky, emailem nebo ji osobnË navštivit. Ekoporadci VŔs rŔdi pÜivĚtajĚ i mimo hodiny pro veÜejnost (po pÜedchozĚ domluvË).

ZŔkladnĚ poradenstvĚ je zdarma. Nebojte se zeptat na to, co VŔs zajĚmŔ. PracovnĚci EKOPORADEN jsou tady pro VŔs!

Vytisknout strŔnku

MŽP