HTTP PROXY,  http://brno1645.cz, - SafeWeber.ru
: 13.03.2018. 00:31.

nadpis vodn strana Z eho jsme vychzeli Zp stupnn modelu

Virtuln modely Brna

Prost ednictvm tchto webovch strnek jsme se rozhodli zp stupnit ve ejnosti nai p edstavu o podob msta Brna v dob oblhn vdy roku 1645. Mno.stv poznatk, kter mme k dispozici, jsme zpracovali formou virtulnho modelu msta, kter si m.ete sthnout a prohl.et pomoc aplikace Google Earth. Nsledn vznikly jet dal dva modely, jeden pro star a jeden pro novj obdob, kter naleznete k sta.en tak na tomto webu.

P ipravujeme

Vhodou vitulnho modelu je mo.nost prb.n aktualizace. Budeme jej postupn rozi ovat a doplovat podle aktulnch poznatk. V nejbli. dob bychom chtli realizovat nsledujc:

  • zpracovn a doplnn zstavby vn hradeb
  • nahrazen podkladov mapy F. dy a O. Viara nov zpracovanm plnem
  • doplnn "informanch blublin" k sakrlnm a dalm vznamnm objektm

Auto i & kontakty

opvkModel v rmci projektu Internetov encyklopedie djin Brna vytvo il Mgr. Vilm Walter ve spoluprci s Mgr. Markem Pekou, Davidem Mertou a Mgr. Vclavem Kola kem ve spolenosti Archaia Brno. Sv dotazy a p ipomnky m.ete sm ovat na adresu walter@archaiabrno.cz.