top.mail.ru

Vtejte v Acta Publica Matriky jednotlivch nbo.enskch spoleenstv pat k nejastji vyu.vanm historickm pramenm. A nen divu lze v nich nalzt p edky mnoha lid, kte dnes .ij v Rakousku i esk republice. Tato skutenost zskv jin vznam, kdy. si uvdomme, .e vmna obyvatelstva byla v minulosti velmi vysok a nai p edkov asto p ichzeli z nejrznjch zem. Modern informan technologie nyn dovoluj p ekonat p ek.ky, rozdlnost jazyk, sttn hranice nebo i vzdlen msta ulo.en historickch pramen. Dky tomu zskv ve ejnost bezplatnou a jednoduchou mo.nost studovat tyto prameny obecn historie bez vraznjch problm.

Acta Publica slou. jako platforma, kter p ekrauje hranice jednotlivch zem i jednotliv archivy, a to k zve ejnn matrik z Rakouska a esk republiky. Projekt chce p ispt k intenzivn p eshranin spoluprci mezi archivy obou zem a tak k vytvo en zkladny pro modern p stup k historickm pramenm tohoto prostoru.

Finann bzi pro Acta Publica poskytly ob zastnn instituce a program Evropsk unie European Territorial Cooperation Austria-Czech Republic 2007-2013.