Įåńļėąņķūé HTTP PROXY, įåńļėąņķūé ąķņčāčšńŻņī įåēīļąńķą˙ āåšńč˙ ńņšąķčöū http://jaroslavaurbanova.cz, źīņīšą˙ ńīõšąķåķą ā źżų-ļąģ˙ņü SafeWeber.ru
Ļīńėåäķåå īįķīāėåķčå äąķķūõ ī ńņšąķčöå įūėī: 22.03.2018ć. ā 11:41.

Dom™na jaroslavaurbanova.cz
je parkov‘na u CZECHIA.COM

Registrujte si dom™nu

Dom™ny v akci
CZ 149 K½ p EU 69 K½ p COM 269 K½ p INFO 99 K½ p WEBSITE 499 K½
Ceny jsou uvedeny bez DPH a plat¯ na prvn¯ rok registrace.

Czechia + RegZone - profesion‘ln¯ z‘zem¯ pro vae dom™ny a hosting

Czechia.com je centr‘ln¯ projekt internetov™ divize spole½nosti Zoner software a.s. Spole½nĖ s projektem RegZone.cz vytv‘ ¯ dokonal™ spojen¯ mezi zkuen­m registr‘torem dom™n z cel™ho svĖta a profesion‘ln¯m poskytovatelem webhostingu.

D¯ky pe½livĖ navr.en™mu propojen¯ m.ete vyu.¯t pi½kov™ z‘zem¯ bĖhem nĖkolika sekund. Vae projekty u n‘s pobĖ.¯ na nejnovĖj¯ch technologi¯ch, kter™ jsou pod nonstop dohledem t­mu zkuen­ch administr‘tor. Vy se m.ete se spolehnout na stabiln¯ a opravdu v­konn­ hosting srovnateln­ s virtu‘ln¯mi servery od levn­ch poskytovatel.

O v‘ hosting pe½ujeme. Neust‘le hl¯d‘me aktualizace nov­ch verz¯ syst™m. Postar‘me se o ochranu p ed DDOS Ŗtoky. Nav¯c se na n‘s m.ete kdykoliv obr‘tit. E-mailov‘, chatov‘ i telefonick‘ z‘kaznick‘ podpora je pro v‘s k dispozici opravdu nonstop. Vyu.ijte z‘zem¯ profesion‘ln¯ ½esk™ hostingov™ firmy a vy ete jednou prov.dy ide‘ln¯ m¯sto pro fungov‘n¯ vaeho projektu.

inPage.cz €€€ modern¯ webov™ str‘nky snadno a rychle

InPage je snadn­ redak½n¯ syst™m, d¯ky kter™mu si vytvo ¯te sv™ vlastn¯ webov™ str‘nky snadno i bez jak™koliv znalosti programov‘n¯. Vznikl ji. v roce 2007 jako pohodln™ een¯ pro snadn™ vytvo en¯ a spr‘vu webov­ch str‘nek. Od t™ doby m‘ ji. tis¯ce spokojen­ch z‘kazn¯k. VĖtina z nich vyu.¯v‘ z‘kladn¯ upraven™ ablony, v½etnĖ responzivn¯ ablony inPage One. NĖkte ¯ z‘kazn¯ci se ale nespokoj¯ se ablonami a popt‘vaj¯ slu.bu tvorba webov­ch str‘nek na m¯ru. I pro ty m‘ inPage een¯. Za p ¯zniv™ ceny nab¯z¯ vytvo en¯ webov­ch str‘nek dle va¯ p edstavy. Sta½¯ dodat podklady, dohodnout se na detailech a do 14ti dn m‘te webov™ str‘nky hotovy. A se rozhodnete pro kteroukoliv z tĖchto variant, vy e¯te webov™ str‘nky opravdu snadno a rychle.

SSLmarket.cz €€€ Profesion‘ln¯ zabezpe½en¯ projekt SSL certifik‘tem

Zav‘zali jsme se nejvĖt¯ svĖtov™ certifika½n¯ autoritĖ Symantec garantovat 100% profesionalitu poskytovan­ch slu.eb v ¼esk™ republice. Vy se d¯ky tomu m.ete spolehnout na nonstop z‘kaznickou a technickou podporu. M‘me bohat™ zkuenosti s rzn­mi projekty. Dok‘.eme v‘m poradit ve vech situac¯ch od po ¯zen¯, p es nasazen¯ SSL certifik‘tu na server a. k obnovĖ jeho platnosti.

Doporu½¯me v‘m nejrychlej¯ zpsob ovĖ en¯ pro EV certifik‘ty. P i jak™koliv nesrovnalosti u ovĖ ov‘n¯ za v‘s okam.itĖ online komunikujeme s certifika½n¯ autoritou. Porad¯me v‘m, jak zabezpe½it cel­ v‘ projekt v½etnĖ subdom™n pomoc¯ dostupn™ho RapidSSL Wildcard. Pot ebujete zabezpe½it velk™ mno.stv¯ rzn­ch dom™n? D¯ky SAN SSL certifik‘tm m.ete m¯t a. 100 dom™n pod jedn¯m certifik‘tem. Pomohli jsme z‘kazn¯kovi z¯skat certifik‘t za 27 sekund. Vyu.ijte nai zkuenost s SSL certifik‘ty jetĖ dnes.

inShop.cz - pron‘jem profesion‘ln¯ho e-shopu

Zoner inShop je modern¯ internetov­ obchod na ½esk™m trhu ji. od roku 1998. Tvorba e-shopu je velmi jednoduch‘ a intuitivn¯. Spr‘vu e-shopu si "naklik‘te" pomoc¯ offline aplikace Zoner inShop Managera. U e-shopu je kladen velk­ draz na vzhled, proto je mo.n™ vybrat ze standardn¯ch ablon vzhledu, kter™ jsou samoz ejmĖ responzivn¯. N‘ro½nĖj¯ z‘kazn¯ci si mohou vybrat individu‘ln¯ vzhled. E-shop je mo.n™ napojit na ekonomick™ syst™my Money a Pohoda, kde pomoc¯ jednoho kliknut¯ se p enesou objedn‘vky se z‘kazn¯ky do ekonomick™ho syst™mu automaticky. Pro p ¯pravu a odzkouen¯ si m.ete spustit na 2 mĖs¯ce e-shop zdarma.

ZonerCloud.cz €€€ v­konn™ cloud servery do 55 sekund

V dnen¯ dobĖ ji. nen¯ nutn™ kupovat drah™ fyzick™ servery. Existuje jednodu¯ een¯ a t¯m je cloud. Cel­ svĖt se postupnĖ p esouv‘ do virtu‘ln¯ho prost ed¯. Dnes si sta½¯ po ¯dit virtu‘ln¯ server, u kter™ho snadno a kdykoliv uprav¯te parametry p esnĖ dle vaich p edstav. U cloudu odpad‘ vysok‘ po izovac¯ cena, drah­ provoz a n‘kladn‘ Ŗdr.bu fyzick™ho serveru. Nav¯c VPS umo.ųuje opravdu profesion‘ln¯ z‘lohov‘n¯, kter™ by se u fyzick™ho serveru velmi prodra.ilo. D¯ky cloudu budete m¯t efektivnĖ vy eeny nap ¯klad servery pro Ŗ½etnictv¯, SMTP servery pro odes¯l‘n¯ poty a m.ete m¯t tak™ ide‘ln¯ Ŗlo.itĖ dat. Vyu.ijte v­hody cloudov™ho een¯ jetĖ dnes.