HTTP PROXY,  http://klasterdoksany.cz, - SafeWeber.ru
: 08.04.2018. 06:05.

     
  na strnkch naeho kltera v Doksanech. Chceme Vm jejich prostednictvm nabdnout pibl̞en zasvcenho ivota, v nm povolan lid nachzej sv tst a cestu k Bohu. Pedstavme Vm rodinu svatho Norberta zvanou premonstrtsk d. Dozvte se, jak msto v tto rodin zaujm nae spoleenstv, jak vypad n klter, n ivot, modlitba, prce. KȞ jsou tyto strnky pro Vs inspirac a povzbuzenm k modlitb, hledn Boha a radostnmu setkvn s Nm.  
 
Sestry premonstrtky
 
 
 
Branou kltera se svt neopout. Odjakiva j toti vchzeli pedevm ti, kte hledali Boha. Toho, kter pohldl na dlo svch rukou s radost. Opakovali po Nm, e ve je dobr, krsn a hlsajc jeho slvu.
Vejt branou kltera neznamen svt opustit, ale poodstoupit, jak to dl ten, kdo chce lpe vidt a nic nepehldnout, vc porozumt a nedat se zmst. Ani v nejmenm nejde o vyhlen neptelstv, vdy svt byl shledn krsnm a k zvrati. Ale proto i schopnm zastavit a nechat zbloudit nezasvcenho.
Tito lid pichzej, aby prosili o oi dobe vidc a ui dobe slyc. Nechtj toti pehldnout ani jedinou stopu prozrazujc ptomnost Krsy, kter je potkem veho. Pros o pohled zasvcen, ne povrchn a zavdjc. Pijali Jeho Ducha a chtj svt vidt tak, jak jej vid On, a tomuto vidn zasvcuj svj ivot.
To ve tak ve slub blinm. Zahldnout nco i pro n, pomoci pohldat smr, svou vytrvalost povzbudit tu jejich. Slouit v crkvi jako strci citu pro velik vci a odvn pn.
dn forma zasvcenho ivota nem۞e bt ve svm konenm dsledku nim jinm ne pijetm kestn vzvy v jejm nejradiklnjm sdlen: Ktem jste byli ponoeni do Kristova ivota a smrti. Byli jste ponoeni do tajemstv Boho ivota, tm kestnm ponoenm jste ji vstoupili do vnosti, nic Vm nebude odepeno, ujmte se ddictv. Bh se nedv po trokch. Vyete ze srdc mal pn̅

Jen bt s Nm, uvyknout jeho tichmu hlasu

Chtj bt pteli Je̚e Krista. Proto pijali Jeho rady. Jsou pesvdeni, e pijmout radu je vc ne splnit pkaz. Pijmout radu a dit se j znamen vyhlsit stav ptelstv. Zavazuj Boha odvnmi sliby, kter skldaj v hlubok dve, e pedevm On bude jejich plnnm

(Pevzato z BTM)