HTTP PROXY,  http://manzelskevecery.cz, - SafeWeber.ru
: 20.04.2018. 21:25.

Man.elské veery

P íprava na man.elství

Manzelske vecery logo Predmanzelske vecery
Výchova dtí Výchova teeneger
Vychova deti Výchova teenager

Kurzy podporují nebo o nich informují:

 

 Logo MPSVLogo MPSVLogo MPSV Logo Jihomoravsky krajLogo TV NovaLogo Ceska televizeZnak msta NeratoviceZnak msta Veselí nad Moravou

Aktuality

P ednka Harryho Bensona (vlo.eno 20.4.2018)

Je nám ctí a potšením pozvat vás na p ednášku s názvem Vyhnte se vyho ení ve vztahu v pátek 18.5.2018. Harry má fascinující .ivotní p íbh a jeho výzkumy man.elství stojí za prozkoumání. Pozvánku najdete zde, na p ednášku se není t eba p ihlašovat.

Semin kurz o vztazch 2018 (vlo.eno 31.3.2018)

seminá	 kurz o vztazích 2018

 

Kdy? sobota 19. kvtna 2018, registrace od 9:00, program 9:30–16:30

Kdo? potenciální, noví i stávající vedoucí kurz

Kde? Sál Pastoraního st ediska Centra pro rodinu, Kolejní 4, Praha 6

Jak?  P ihlášky na https://goo.gl/forms/GemkazSkcnULFxxr2

Co?

Novinky - píprava na celostátní kampa Zveme esko na rande v únoru 2019

Kurzy - Manelské veery, Píprava na manelství, Výchova dtí, Výchova teenager

Host - Harry Benson, známý z DVD Nickyho a Sily Leeových, jen bojuje za manelství svými przkumy v britských médiích, studiemi pro vládu i dramatickým píbhem záchrany vlastního manelství. Krom sobotního semináe bude mít i pátení pednášku - detaily zde.

Semináe - napíklad Jak zaít, Jak si pipravovat ivé promluvy, Propagace kurz v sociálních médiích

Bliší informace v PDF pozvánce - rozšiujte a zvte :)

Zve KMS, Pastoraní stedisko - Centrum pro rodinu a eská kancelá kurz Alfa

PF 2018 od Harryho Bensona (vloeno 31.12.2017)

Manelství pestává vycházet z módy

Harry Benson v Anglii sepsal sedm dvod, pro do roku 2018 vstupovat s optimismem. Statistiky jsou britské (a odkazy tedy v anglitin), ale v R to nebude píliš odlišné:

  1. Vtšina manelství vydrí na celý ivot. I kdy slyšíte v televizi, e prmrné manelství trvá nco kolem 12 let, zapoítávají se do toho pouze manelství, která koní rozvodem. Statistikové odhadují, e celková míra rozvodu manelského páru v roce 2011 v Anglii je odhadem na 38%). To znamená, e vtšina manelství trvá celý ivot.
  2. Vtšina rodi zstává spolu, pokud se vzali pedtím, ne mli dti. Ve studii, kterou jsme provedli ped dvma lety, jsme zjistili, e 76% rodi se 14- nebo 15-letými dtmi bylo ješt spolu, pokud se brali ped narozením svého dítte. Pouze 44 procent bylo ješt spolu, pokud se brali pozdji, a 31 procent, pokud se nikdy nevzali.
  3. Vtšina manelství je šastná. V jiné studii jsme zjistili, e 92 procent manel s dtmi bylo bu "šastných" nebo "ásten šastných". Pouze 2 procenta sezdaných rodi byla "ásten rozhádaných" nebo "hodn rozhádaných". Tvrzení, e spousta lidí v manelství trpí, prost neodpovídá faktm.
  4. V Británii máme nejmén rozvod od roku 1973. Rozvody u pár, které jsou spolu pes 10 let, zstávají stabilní, ale ubývá rozvod v prvních letech man.elství a v p ípadech, kdy o rozvod po.ádá man.elka. Tento trend u. od roku 1990 ukazuje, .e novoman.elé se asi mají ím dál radji!
  5. Trend odklonu od man.elství se zastavil. Akoli je p íliš brzo tvrdit, .e se celá situace mní k lepšímu, popularita man.elství se minimáln stabilizuje. Posledních nkolik let zstává v Británii procento lidí .ijících v man.elství, podíl man.elských domácností v populaci i podíl porod dtí do man.elství tém stejný.
  6. Bohatí se nikdy brát nep estali. Jak jsme ukázali, ve Velké Británii i nap í Evropou vstupují tém všechny páry ve vyšších p íjmových skupinách s dtmi do man.elství. Zstává tak trochu otázkou, pro. Asi to ale nebude tím, .e bohatí si mohou dovolit okázalou svatbu.
  7. V Anglii nastává královský svatební rok! Po satku prince Williama a Kate v roce 2011 následoval v Británii nejvtší nárst svateb od druhé svtové války, v prvním tvrtletí po svatb o 23%. Mo.ná se to bude opakovat poté, co si princ Harry a Meghan eknou své „ano“ 19. kvtna.

(pozn. p ekl.: Harry s námi stráví 19. kvten v Praze na seminá i pro vedoucí kurz o vztazích :-) )
A se da í vašemu man.elství i man.elstvím tch kolem vás.
Harry Benson, Marriage Foundation

 

Nrodn tden man.elstv 2018 (vlo.eno 21.11.2017)

Narodni tyden manzelstvi 2018 - manzelstvi bez mytu

Ji. dvanáctý roník Národního týdne man.elství, nejvtší iniciativy na podporu man.elství v R, ponese motto „Man.elství bez mýt“ a pokusí se odpovdt na nejvíce omílané mýty o man.elství. NTM probhne ji. tradin v týdnu sv. Valentina od 12.-18. února 2018. NTM je skvlou p íle.itostí, kdy se páry mohou inspirovat, jak ze svého dobrého man.elství
udlat ješt lepší nebo, pokud je to t eba, obnovit to, co se asem ve vztahu vytratilo. Je iniciativou, která spojuje celou škálu organizací, jednotlivc, odborník, mst i církví, které ji. v minulých letech na oslavu man.elství a pro jeho podporu zorganizovali stovky akcí po celé eské republice - a na mnoha místech budou probíhat t eba i kurzy Man.elské veery...

Britt mu.i hledaj tst v man.elstv (vlo.eno 7.11.2017)

Nová studie více ne. 2000 britských mu. o tom, v em vzí mu.ská spokojenost, bo í souasné mýty o tom, jací jsou moderní chlapi. Nejspokojenjší se v ní ukázali mu.i .ijící v man.elství, narozdíl od svobodných mu. a tch, kdo s partnerkou pouze .ijí. Zajímavé také je, .e 90 procent mu. oznailo za velmi dle.itou nebo dle.itou romantiku - zatímco jen 78 procent jich tak oznailo svou práci a pouhých 54 procent osobní rst.

Celkov 56 procent mu. eklo, .e man.elství je dle.itjší ne. jakýkoli jiný faktor, vetn lásky a dtí. Celý lánek (v anglitin) si m.ete p eíst v The Telegraph zde.

Man.elsk veery v Neratovicch (vlo.eno 19.3.2016)

Kurz Man.elské veery probíhá u. i v Neratovicích a tady je krátký rozhovor s jedním z jeho úastník o tom, jaké to je, kdy. lovk dorazí na úpln neznámý kurz poprvé.

Semin 2016 (vlo.eno 19.1.2016)

Seminá	 kurz o vztazích

 

V sobotu 12.3.2016 probhne v Praze seminá pro stávající i potenciální nové vedoucí kurz  Man.elské veery, P íprava na man.elství, Výchova dtí a Výchova teenager. ekají nás informace o novém DVD kurzu Man.elské veery a skvlá p ednáška Káji e.ábka o typologii. Pokud byste mli zájem, m.ete si p eíst pozvánku s programem tady nebo se p ihlásit p ihlásit tady.

 

Byli jsme beznadjn p pad (vlo.eno 13.8.2015)

 

P edáváme p íbh z kurzu Man.elské veery na zaátku roku 2015, doslova od úastník:

S man.elem jsme spolu skoro 17 let, máme dv pubertální dcery a naše man.elství je od zaátku boj. Jsme toti. oba prvorození ve svých pvodních rodinách, tudí. dominantní a navíc ješt oba cholerici.

Jako p i všech podobných akcích, já jsem se chtla kurzu zúastnit, man.el ne. U. p edtím jsme vyzkoušeli mnoho jiných zpsob, jak zlepšit naše man.elství, ale v.dy bez njakého vtšího a hlavn trvalejšího výsledku. Proto.e ale bylo p ed Vánocemi a man.el má v.dy velké problémy s vymýšlením a kupováním dárk, nakonec uvítal mo.nost, .e si kurz nadlíme vzájemn pod stromeek. Taky ho urit potšila p edstava 8 teplých vee í.

Prvního veera jsme se pro man.elovu nemoc a moje pracovní povinnosti nemohli zúastnit a tak jsme si CD s p ednáškou pustili doma. Byli jsme p ekvapeni, .e je to hodn dlouhé, navíc jsme byli as od asu rušeni dcerami. Na základ instrukcí v bro.urce jsme provedli poctivou inventuru našeho man.elství a výsledkem jsme byli zdrceni. Tém nula bod ve všech oblastech man.elského sou.ití. Na základ tohoto zjištní jsem hned druhý den ráno psala zoufalý mail organizátorce veer v naší farnosti, .e jsme si uvdomili, .e kurz není pro nás, .e nás první veer ješt více „rozhodil“ a pokud jsou náhradníci, rádi jim uvolníme místo. Obdr.ela jsem strunou odpov˿, .e náhradníci nejsou. Jeliko. jsme s man.elem oba šetrní, man.el mo.ná a. moc, bylo nám líto propadlých penz za vee e a rozhodli jsme se to p ece jenom zkusit.

A nelitovali jsme a nelitujeme. Další veery v restauraci se nedaly srovnat s veerem doma, byly velice p íjemné a mli jsme mo.nost v klidu mluvit o rzných vcech. Rozhodn netvrdím, .e se naše man.elství od základ promnilo a o 100 % zlepšilo, ale došlo ke spoust drobných a p ínosných zmn – více spolu o všem komunikujeme, trávíme spolu víc asu, pokud dojde ke konfliktu, sna.íme se ho vy ešit co nejd ív atd.

Kurz vám k pozitivním zmnám ve vašem man.elství dá nový impuls, tzv. vás nastartuje. My jsme byli opravdu u. beznadjný p ípad.

Semin 2015 v Olomouci (vlo.eno 24.5.2015)

Seminá	 kurz o vztazích

13.6.2015 probhne v Olomouci seminá pro potenciální vedoucí kurz, s vtším zam ením na kurzy o výchov dtí a dospívajících. Pokud byste mli zájem, m.ete si p eíst pozvánku s programem pozvánku s programem tady nebo se p ihlásit p ihlásit ady.

14.3.2015 probhl seminá pro všechny nové, potenciální i stávající vedoucí kurz. Pokud byste mli zájem, m.ete si proíst pvodní pozvánku s programem.

Man.elsk veery v mdich bhem Tdne man.elstv (vlo.eno 16.2.2015)

Doktor Jan Frolík mluvil o zdravém man.elství, kurzech a rozvodovosti v eském vysílání australského rozhlasu SBS tady (10 minut).

Man.elé Guttnerovi byli hosty ranního Studia 6 v eské televizi, kde bhem sedmi minut mluvili o astých problémech man.elství, o smyslu man.elské smlouvy i o kurzech Man.elské veery. Video na stránkách T je tady.

lnek o Man.elskch veerech v -ateckch novinch (vlo.eno 21.1.2015)

V -ateckých novinách vyšel rozhovor s po adateli Man.elských veer Hrádkovými - p íjemné tení!

Zatecke noviny, strana 1

 

Konference pro vedouc 2015 (vlo.eno 7.11.2014)

14. b ezna 2015 se uskutení konference pro všechny nové i stávající vedoucí kurz o vztazích. Krom základních seminá  o vedení kurz bude e i o vedení kurz s .ivými promluvami, o nových kurzech Výchova teenager, Zaít znovu (jak se vyrovnat s rozchodem i rozvodem) a Peníze a já. eká nás i zvaná p ednáška odborník na téma jak man.elství, tak výchovy. Bli.ší informace se zde objeví bhem následujících týdn; konference bude v Praze na Palmovce a bude celodenní, s omezenou mo.ností ubytování p es noc.

P bh z Man.elskch veer - 2006 (vlo.eno 7.5.2014)

Dostal se k nám jeden z mnoha p íbh pár, které navštvovaly kurz Man.elské veery - tento je z podzima 2006. Pozdji napsali lektorm kurzu:

"Nacházeli jsme se v období, kdy jsme prodali náš byt. Bydleli jsme ka.dý zvláš u svých pra.ských rodi a spolen hledali vtší byt. Man.elské veery p isply ke klidnému spolenému scházení v p átelské, k esanské atmosfé e. Tšili jsme se na sebe a celé to období bylo v nkterých momentech podobné tomu, jako kdy. jsme se seznámili.

Poprvé jsme na MV t eba narazili na téma rodie partnera – do té doby jsme pouze vnímali, jak tento vztah pro.íváme, ale na MV jste pojmenovali poprvé pro nás mo.ná úskalí tohoto vztahu. A to nám pomohlo v tom podstatném – správn pojmenovat to, co lovk cítí, ale nechce nebo se bojí to vyjád it. A hlavn se podle toho chovat. Nakonec v prbhu MV jsme vtší byt našli a do nho se nasthovali."

O rok pozdji dostali lekto i od tchto man.el vánoní blahop ání:

„Naše Dája se narodila cca 9 msíc po skonení loských  Man.elských veer, které na této radostné události mají svj podíl. Jsme moc rádi, .e jsme k vám na Man.elské veery mohli loni docházet. Ješt jednou dkujeme a p ejeme Šastný Nový rok 2008.“

Od té doby od nich lekto i dostávají novoroní blahop ání ka.doron, naposledy i s fotografií šastné rodiny.

Man.elsk veery na TV Nova (vlo.eno 18.4.2014)

V úterý 15. dubna 2014 v 21:35 odvysílala TV Nova v po adu "Víkend" sedmiminutovou reportá. o kurzech Man.elské veery, repríza po adu bude v nedli 20.4. Video je voln k dispozici i v archivu  na TV Nova. Díky všem, kte í se ochotn natáení zúastnili!

Kurz Vchova dt na Radio.urnlu (vlo.eno 15.4.2014)

Na Radio.urnálu v Kresanském týdeníku zaznla v b eznu krátká informace o kurzech Výchova dtí: p epis p íspvku, audio záznam (zacatek prispevku je v 7:50).

4x2: vkend s Man.elskmi veery (vlo.eno 2.3.2018)

4x2 - ty	i dny pro vás dvaty i dny pro dva s Man.elskými veery - od 28.4. do 1.5. na Vysoin se odehraje výjimená akce, pobytový kurz Man.elské veery na 4 dny. Jádrem bude to, aby páry úastník mly dost asu jen samy na sebe v ú.asné p írod a komfortním hotelu. K tomu ráno a veer p ibyde jedno téma kurzu Man.elské veery, s .ivými promluvami, hosty a dostatkem asu prodiskutovat vše jen sami dva v úplném soukromí u vlastního malého stolku. Více v upoutávce na YouTube. P ihlášku a další informace najdete na manzele.kmspraha.cz.