HTTP PROXY,  http://e-coretvasa.cz, - SafeWeber.ru
: 13.05.2018. 12:57.

ASOPIS ESKy KARDIOLOGICKy SPOLENOSTI

vod

esk vydn
Cor et Vasa, asopis esk kardiologick spolenosti a esk spo]]lenosti kardiovaskulrn chirurgie, od roku 2012 vychz est]krt ron a pokrv vechny aspekty kardiologie, angiologie, kardiovaskulrn chirurgie, kardiovaskulrnho zobrazovn, pediatrick kardiologie, hyper]tenze, kardiovaskulrn prevence a nkter z aspekt intervenn radiologie. Obsahuje vodnky, pvodn sdlen, p ehledov lnky i krtk sdlen z klinick a experimentln kardiologie. Ponaje rokem 2012 jsou v Cor et Vasa publikovny tak souhrny (5 000 slov) z doporuench postup Evropsk kardiologick spolenosti, p ipraven p ednmi eskmi odbornky.

P loha Cor et Vasa Kardio p in recenze knih, abstrakta z vy]branch kongres, zprvy z kongres a konferenc, voleb a diskus, polemiky, koment e, informace z esk kardiologick spolenosti, esk spolenosti kardiovaskulrn chirurgie a Evropsk kardiologick spolenosti i aktuln mezinrodn zprvy a tmata.

asopis vychz ve dvou verzch se stejnm obsahem: online verze Cor et Vasa je pouze v anglickm jazyce. Titn verze je a. na lnky od zahraninch autor cel v etin (rukopisy z anglick verze jsou p ekldny do etiny autory i smluvnmi p ekladateli) a na rozdl od online verze obsahuje p lohu Kardio. esk verze je dostupn v plnm rozsahu tak na webu KS.

P spvky do vdeck sti v anglitin zpracovan podle pokyn ]autorm zaslejte prosm prost ednictvm http://www.journals.elsevier.com/cor-et-vasa/. Chcete-li nechat lnek p elo.it do anglitiny, polete ho do redakce. P eklad do anglitiny bude vyhotoven na nklady autora na rozdl od zptnho p ekladu do etiny,  kter hrad KS. P spvky do Kardia v etin, sloventin, p padn v anglitin prosm zaslejte na adresu vedoucho redaktora nebo odpovdn redaktorky.  

-dn z materil publikovanch v asopise Cor et Vasa nesm bt jakkoli koprovn nebo rozmno.ovn za elem dalho  en bez psemnho souhlasu vlastnka autorskch prv. Po] i]zovat a rozeslat kopie obsahu tohoto asopisu nebo jeho st je oprvnna pouze redakce.

Vydavatel neodpovd za daje a nzory uveden autory v jednotlivch p spvcch ani za faktickou a jazykovou strnku inzerc.

Adresa pro korespondenci s vedoucm redaktorem asopisu Cor et Vasa
Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. (vedouc redaktor)
II. intern klinika kardiologie a angiologie,
1. lka sk fakulta Univerzity Karlovy a Veobecn fakultn nemocnice,
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, esk republika
E-mail: mascher@vfn.cz

Upozornn

Archiv vech abstrakt od roku 2000 je k dispozici vem lenm KS po p ihlen. P ihlaovac daje jsou shodn s tmi, kter m ka.d len v registranm on-line systmu KS. 

Cor et Vasa Case Reports

logo ELSEVIER